simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܆ ܡܗܠܟܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܝܫܘܥ ܘܒܬܪ ܩܒܘܬܐ . ‏ ܒܬܪ ܆ ܘܩܒܘܬܗ ܕܡܪܝܐ . ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܆ ܐܝܟ ܝܠܘܕܐ̈
PhiloxMab:Disc ܐܒܘܗܝ ܆ ܠܘܬ ܩܠܐ ܕܐܠܗܐ ܪܗܛ ܗܘܐ . ܟܕ ܟܘܠ ܡܕܡ ܐܬܬܫܝܛ ܒܬܪ ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܕܟܝܢܐ ܆ ܗܝ ܕܠܐ ܡܚܪܥܐ ܒܒܝܫܬܐ̈ . ܐܝܟ ܫܒܪܐ
PhiloxMab:Disc ܐܘܠܨܢܐ̈ . ܘܠܐ ܢܬܐܣܪ ܚܘܫܒܟ ܨܝܕ ܦܓܪܟ . ܐܠܐ ܢܪܗܛ ܢܚܙܐ ܒܬܪ ܠܐ ܬܚܘܪ ܒܗܠܝܢ ܕܩܪܝܒܢ̈ . ܐܠܐ ܩܕܡ ܐܕܝܩ ܒܢܝܚܐ̈ ܕܡܢ
PhiloxMab:Disc ܐܝܠܝܢ ܕܫܒܩܝܢ ܠܗ ܘܡܫܢܝܢ . ܗܦܘܟ ܠܟ ܠܬܟܬܘܫܐ ܕܠܩܘܒܠܗ ܒܬܪ . ܡܐ ܓܝܪ ܕܢܦܩܬ ܡܢܗ ܕܥܠܡܐ ܆ ܡܛܠ ܕܗܢܘ ܥܝܕܗ ܕܢܪܕܘܦ
PhiloxMab:Disc ܐܠܗܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܕܣܝܓ ܗܘܐ ܝܡܐ ܩܕܡ ܥܒܪܝܐ̈ ܆ ܘܪܕܦܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܡܢ ܥܠܡܐ . ܕܐܝܟ ܥܡܐ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܐܦ ܐܢܬ ܐܬܩܪܝܬ ܘܢܦܩܬ
PhiloxMab:Disc ܐܠܗܐ . ܘܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܫܡܥ ܐܢܬ ܕܬܛܪ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗܝܢ ܆ ܡܕܝܢ ܒܫܘܪܝ ܬܘܠܡܕܟ ܆ ܗܝܡܢܘܬܐ ܣܒ ܠܟ . ܘܦܘܩ
PhiloxMab:Disc ܐܠܗܐ ܆ ܒܗܕܐ ܡܦܩܬܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܙܕܩ ܠܗ ܕܢܡܪܐ . ܟܕ ܫܐܛ ܒܬܪ ܕܐܬܪܫܡ ܠܢ ܒܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ܘܡܟܝܠ ܟܠ ܡܢ ܕܨܒܐ ܕܢܦܘܩ
PhiloxMab:Disc ܐܠܗܐ ܇ ܘܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢܐ ܠܩܠܐ ܕܠܘܬܗ ܇ ܘܠܐ ܐܬܥܘܟ ܒܓܢܣܐ ܒܬܪ ܒܪܢܫܐ ܕܢܫܡܥ ܘܢܩܒܠ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܬܩܪܝ ܐܦ ܐܒܪܗܡ ܘܢܦܩ
PhiloxMab:Disc ܐܠܗܐ ܕܩܪܟ . ܘܠܐ ܬܘܒ ܚܕ ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܐܬܩܪܝܘ ܘܐܫܬܡܥܘ ܒܬܪ . ܘܐܠܘ ܨܬܬ ܡܠܬܗ ܒܚܘܫܒܐ̈ ܕܨܢܝܥܘܬܐ ܆ ܠܐ ܢܦܩ ܗܘܝܬ
PhiloxMab:Disc ܓܒܝܬܗ ܆ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ̈ ܥܢܐ ܗܘܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܘ ܒܟܠܕܘܟ ܒܬܪ ܩܒܠ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ . ܘܕܫܪܟܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܚܝܘܗܝ̈ ܕܡܢ
PhiloxMab:Disc ܓܝܪ ܕܙܟܝܗܝ ܠܥܠܡܐ ܆ ܘܫܛ ܘܐܣܠܝ ܟܠ ܡܕܡ ܕܒܗ ܆ ܗܝܕܝܢ ܢܦܩ ܒܬܪ ܒܩܢܘܡܗ ܇ ܐܝܟ ܕܠܝܘܠܦܢܐ ܕܗܢܘܢ ܕܪܚܡܝܢ ܓܡܝܪܘܬܐ . ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܓܡܝܪܘܬܐ . ܟܕ ܓܝܪ ܢܡܘܣܐ ܒܦܪܨܘܦܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܣܐܡ ܗܘܐ ܆ ܒܬܪ ܕܒܗ . ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܗܘܢ ܆ ܐܠܐ ܒܗܘܢ ܘܥܡܗܘܢ ܆ ܠܟܠ ܡܢ ܕܪܗܛ
PhiloxMab:Disc ܓܡܝܪܘܬܐ ܆ ܐܢ ܒܚܕܬܐ ܘܐܢ ܒܥܬܝܩܬܐ ܆ ܐܣܬܪܩܘ ܡܢ ܥܘܬܪܐ ܒܬܪ ܕܡܢ ܩܢܝܢܐ̈ ܡܫܬܟܚܐ . ܘܟܘܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܪܗܛܘ
PhiloxMab:Disc ܓܡܝܪܘܬܐ ܆ ܐܢ ܒܥܢܘܝܘܬܐ ܒܩܕܡܐ ܠܐ ܡܫܪܝܢ ܆ ܠܐ ܡܫܪܝܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܚܫܐ ܠܘܩܕܡ ܢܬܟܬܫ . ܘܡܟܝܠ ܐܦ ܗܢܘܢ ܕܢܦܩܝܢ ܡܢ ܥܠܡܐ
PhiloxMab:Disc ܓܡܝܪܘܬܐ ܇ ܕܢܩܕܡܘܢ ܢܐܠܦܘܢ ܇ ܕܚܝܠܐ ܡܚܝܠܢܐ ܕܪܘܚܐ ܒܬܪ . ܕܢܙܟܘܢ ܒܗ̇ . ܐܠܐ ܠܓܘܪܓܐ ܕܗܠܝܢ ܕܢܦܩܝܢ ܡܢ ܥܠܡܐ
PhiloxMab:Disc ܕܐܙܕܟܝ ܟܠܗܝܢ ܐܖܓܝܓܬܐ̈ ܆ ܟܢ ܫܪܝ ܝܫܘܥ ܒܡܠܦܢܘܬܐ ܒܬܪ ܇ ܦܫܝܩ ܠܟ ܕܬܙܟܐ ܠܫܪܟܐ ܕܖܓܝܓܬܐ̈ . ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܢ
PhiloxMab:Disc ܕܐܡܪ ܐܝܟ ܕܒܫܘܐܠܐ ܕܡܢܘ ܡܫܟܚ ܕܢܦܨܝܘܗܝ . ܓܠܐ ܟܕ ܡܘܕܐ ܒܬܪ ܐܢܐ ܒܪ ܐܢܫܐ . ܡܢܘ ܢܦܨܝܢ ܡܢ ܦܓܪܐ ܗܢܐ ܕܡܘܬܐ . ܘܡܢ
PhiloxMab:Disc ܕܐܡܪ ܠܐܒܗܘܗܝ̈ ܕܠܐ ܣܠܩ ܐܢܐ ܣܠܩ . ܐܝܟ ܗܝ ܕܥܒܕ ܒܬܪ ܣܠܩ . ܣܠܩ ܕܝܢ ܒܡܨܥܬܗ ܕܥܐܕܐ ܆ ܡܣܩܬܐ ܕܨܒܝܢܗ . ܘܡܢ
PhiloxMab:Disc ܕܐܡܪ ܠܗ̇ ܠܡܪܝܡ ܕܡܐ ܠܝ ܘܠܟܝ ܐܢܬܬܐ ܇ ܡܠܬܐ ܕܪܡܙܐ ܕܐܝܟ ܒܬܪ ܕܠܐ ܣܠܩ ܐܢܐ ܣܠܩ . ܐܝܟ ܗܝ ܕܥܒܕ ܒܡܫܬܘܬܐ ܒܩܛܢܐ ܆ ܕܡܢ
PhiloxMab:Disc ܕܐܦܩܗ ܡܢ ܐܘܪ ܕܟܠܕܝܐ̈ ܆ ܘܠܐ ܐܘܒܠܗ ܡܚܕܐ ܡܢ ܒܬܪ ܡܦܩܬܗ ܒܬܪ ܦܓܪܢܐ ܡܫܬܘܕܐ ܗܘܐ ܕܢܚܘܐ ܠܐܒܪܗܡ ܆ ܐܥܡܪܗ ܒܚܪܢ . ܡܢ