simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܐܡܘܪܝܗܝܢ̈ : ܟܕ ܠܐ ܚܙܘ ܐܢܝܢ ܓܠܝܐܝܬ ܐܘ ܓܫܘ ܐܢܝܢ ܒܬܪ ܪܘܚܐ ܥܠܝܗܝܢ : ܗܢܘܢ ܘܗܠܝܢ ܕܡܫܪܝܢ ܠܗܝܢ ܘܬܢܝܢ ܠܗܝܢ
LiberGrad ܒܝܫܬܐ̈ ܐܝܟ ܗܘ ܝܠܘܕܐ : ܕܡܐ ܕܐܡܪ ܠܗ ܐܢܫ ܠܘܛ : ܠܐܛ : ܐܦ ܒܬܪ ܕܝܠܝ : ܠܐ ܬܕܡܐ ܒܗܠܝܢ . ܠܘ ܓܝܪ ܗܟܢ ܫܒܪ ܪܥܝܢܟ ܕܢܐܙܠ
LiberGrad ܓܝܪ ܕܥܢܕ ܐܢܬ ܡܢ ܗܢܐ ܥܠܡܐ : ܛܥܝܢ ܠܗ ܝܠܕܝܟ̈ ܠܒܪܝܬܟ ܒܬܪ ܕܒܪܐ ܗܘܝܬ . ܘܐܢܐ ܐܠܒܫ ܕܡܘܬܟ ܘܐܚܘܐ ܐܢܘܢ ܟܠ ܡܕܡ . ܡܢ
LiberGrad ܓܡܝܪܐ̈ ܐܙܠ ܠܗܘܢ ܕܢܗܠܟܘܢ : ܘܠܐ ܢܣܛܘܢ ܡܢ ܝܘܠܦܢܗܘܢ : ܒܬܪ ܢܗܘܘܢ : ܘܠܘܬ ܡܢ ܕܨܒܝܢ ܢܐܙܠܘܢ . ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܒܨܝܪܝܢ
LiberGrad ܓܡܝܪܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܘܐܢ ܨܒܝܢ ܕܢܫܒܩܘܢ ܟܠܡܕܡ ܒܬܪ : ܢܫܒܩܘܢ ܗܢܘܢ ܠܡܣܟܠܢܐ̈ . ܐܝܠܝܢ ܕܗܟܢ ܐܢܘܢ :
LiberGrad ܓܡܝܪܐ̈ ܐܢܘܢ ܀ ( 7 ) ܚܘܒܐ ܕܝܢ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܠܐ ܩܢܐ ܡܕܡ ܠܒܪ ܒܬܪ ܘܡܬܓܡܪܝܢ . ܘܐܢ ܢܦܩܝܢ ܡܢ ܥܠܡܐ : ܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܐܢܐ̈ :
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܠܗܐ : ܠܐ : ܐܠܐ ܠܡܢ ܕܚܛܐ ܠܝ ܐܥܛܐ . ܒܬܪ : ܕܢܒܥܘܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ . ܚܙܐ ܐܢܬ ܐܝܟܢ ܪܗܛܝܢ ܗܘܘ ܟܐܢܐ̈
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ . ܘܡܐ ܕܫܡܥܝܢܢ ܡܠܬܐ ܕܫܪܪܐ ܘܕܪܚܡܐ̈ : ܢܗܘܐ ܒܬܪ ܘܪܚܡܐ̈ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܀ ( 5 ) ܢܗܘܐ ܗܟܝܠ ܢܡܘܣܐ ܠܢܦܫܢ ܘܢܪܗܛ
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ : ܐܣܩ ܥܡܗ ܕܢܚܘܐ ܠܥܠܝܐ̈ ܘܠܬܚܬܝܐ̈ ܩܝܡܬܐ ܒܬܪ ܡܪܢ ܥܡܗ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ : ܐܠܐ ܕܗܠܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܪܗܛܝܢ ܗܘܘ
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ : ܘܐܢ ܗܘ ܕܐܙܕܟܝܘ ܒܕܘܟܐ ܕܘܟܐ ܘܥܒܪܘ ܡܢ ܒܬܪ ܐܢܘܢ ܠܢܒܝܐ̈ ܡܢ ܟܐܢܘܬܐ ܘܡܢ ܚܘܒܐ : ܘܫܪܟܐ ܪܗܛܝܢ ܗܘܘ
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ : ܘܢܐܙܠ ܒܬܪܗ ܘܢܥܒܕ ܨܒܝܢܗ ܪܒܐ : ܗܘ ܕܨܒܐ ܒܬܪ ܡܚܛܐ . ܚܕ ܟܡܐ ܥܒܕ ܗܘܐ ܠܢ ܒܝܘܡܐ ܕܡܬܪܥܝܢ ܗܘܝܢ ܕܢܪܗܛ
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ : ܟܕ ܡܫܠܡ ܠܗ ܡܪܝܐ ܠܫܐܘܠ ܪܕܘܦܗ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܡܕܡ ܕܣܢܐ ܐܠܗܐ ܘܐܣܠܝ ܡܢ ܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܀ ( 7 ) ܐܦ ܕܘܝܕ ܪܗܛ
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ : ܟܕ ܡܕܢܚ ܗܘܐ ܚܘܒܗ ܥܠ ܟܠ ܕܥܒܪܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ ܒܬܪ ܠܗ ܛܢܢܐ ܐܝܟ ܕܒܙܒܢܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܀ ( 8 ) ܐܦ ܐܒܪܗܡ ܪܗܛ
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ : ܟܕ ܐܣܪ ܚܨܘܗܝ̈ ܚܘܒܢܐܝܬ ܘܒܣܝܡܐܝܬ : ܘܗܘܐ ܒܬܪ ܘܒܚܡܪܐ ܘܒܪܟܗ : ܡܛܠ ܕܢܛܪ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܀ ( 9 ) ܐܦ ܐܠܝܐ ܪܗܛ
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ : ܟܕ ܐܘܟܠ ܠܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܘܐܫܩܝ ܐܢܘܢ : ܐܝܟ ܒܬܪ ܗܘܘ ܒܐܠܗܐ ܘܡܣܟܠܝܢ ܗܘܘ ܒܢܒܝܐ̈ ܀ ( 10 ) ܐܦ ܐܠܝܫܥ ܪܗܛ
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ : ܟܕ ܡܪܟܢ ܪܝܫܗ ܩܕܡ ܩܛܘܠܗ : ܘܠܐ ܥܒܪ ܡܢ ܚܘܒܐ ܒܬܪ ܣܟܠܘܬܗܘܢ̈ ܘܣܠܩܘ ܠܚܘܒܐ ܘܐܫܬܪܪܘ ܀ ( 11 ) ܘܗܒܝܠ ܪܗܛ
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ : ܟܕ ܡܡܟܟ ܗܘܐ ܢܦܫܗ ܩܕܡ ܥܝܣܘ ܐܚܘܗܝ : ܘܝܗܒ ܒܬܪ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ : ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܢܬܕܒܪܘܢ ܀ ( 20 ) ܐܦ ܝܥܩܘܒ ܪܗܛ
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ : ܟܕ ܦܪܥ ܛܒܬܐ̈ ܚܠܦ ܒܝܫܬܐ̈ ܠܐܚܘܗܝ̈ : ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܩܕܡ ܒܥܠܕܒܒܗ : ܘܣܓܕ ܠܗ ܘܡܪܥܐ ܠܗ؟ ܀ ( 21 ) ܐܦ ܝܘܣܦ ܪܗܛ
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ : ܥܠܝ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܣܓܝ : ܡܢ ܕܓܡܪ ܐܢܘܢ : ܘܠܐ ܐܦܣ ܒܬܪ ܐܝܟ ܢܒܝܐ̈ : ܡܛܠ ܕܢܒܝܐ̈ ܘܙܕܝܩܐ̈ : ܐܝܠܝܢ ܕܪܗܛܝܢ ܗܘܘ
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ ܐܝܬܝܗ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܣܬܪܩܬ ܡܢ ܐܪܥܐ ܘܠܐ ܐܕܪܟܬ ܒܬܪ ܠܟܠܢܫ ܒܕܡܛܝܐ ܒܐܝܕܝܗ̈ : ܟܕ ܠܐ ܡܒܐܫܐ ܠܐܢܫ : ܗܕܐ