simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:EccHist 1ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܫ̣ܪܬ̇ ܕܢܗܘܐ ܫܝ̣ܢܐ ܒܐ̇ܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܬܪ ܕܠܐܪܥܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܇ ܠܐ̇ܪܡܢܝܐ ܘܠܩܦܕܘܩܝܐ ܀ X
JnEph:EccHist X ܝXܘܬX ܕܛܝܒ̣ܪܝܘܣ ܂ ܕܚܝXܫܝܢ ܘܢܕ ܆ ܂ X X ܒܗ̇ ܒܬܘܕܝܬܐ ܒܬܪ ܆ ܕܥܠ ܬܠܬ ܝXܠܟܬ ܐ ܕܐܝܝ ܢܕܐ ܝ̇ܬܒܢ̈ ܝܘܝ̈ ܒܦܠXܢܝܢ
JnEph:EccHist XX ܝܘܡܬܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܆ ܗ̣ܝ ܗܕܐ̣ ܒܥܒ̇ܕܐ ܐܫܬܡ̣ܠܝܬ̇ ܇ ܟܕ ܒܬܪ ܕܫ̇ܠ̣ܡ ܐܢܝܢ̈ ܂ ܐ̣ܝܟܢܐ ܕܡܚ̣ܕܐ ܒܬܪ ܚ̣ܙܘܐ ܗܢܐ ܡܢ
JnEph:EccHist XܘXܢܝܝ ܂ ܕܢܝܝXܫܝܢ Xܬܪܝܢ̈ ܆ ܕܥܠ ܝXܪܚܝXܢܘܬܝ ܒܬܪ ܗܘܝ̈ ܇ ܕܡܢܗ ܡܣܬܥܪܢ̈̈ ܗܘܝ̈ ܕܥܠ ܝܘܚܢ ܕܝܘX ܦXܢܪܝܪܟX
JnEph:EccHist Xܘܒ ܗܠܝܢ ܆ ܗܦ̣ܟܘܢ ܩ̇ܥܝܢ ܠܗ ܂ ܕܡ̣ܚܕܐ̣ ܬ̇ܐ ܝ ܦܘ̣ܩ ܥܡܢ ܒܬܪ ܢ̇ܪܡܘܢX ܥܠܘܗܝ ܐܝ̣ܕܐ ܇ ܘܢܘ̇ܩܕܘܢ ܦ̣ܪܛܘܪܝܢ ܕܝܠܗ ܂
JnEph:EccHist Xܝܢ ܡ̇ܘܬܗ ܕܝܘܚܢܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܆ ܐܬܩ̣Xܝ ܐ̣ܘܛܘܟܐ ܗ̇ܘ ܒܬܪ X XX Xܐ̣ܘܛܝܟ ܦܛܪܝܪܟܐ ܇ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡ̇ܘܬܗ ܕܝܘܚܢܢ ܀ ܡܢ
JnEph:EccHist Xܝܫܐ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܇ ܘܡܬܢ̣ܩXܝ ܡܢ ܫ̣ܩܝܦܐ ܠܚܒܪܗ ܆ ܒܬܪ ܩܐ̇ܡ ܗ̣ܘ ܝܘXܢܢ ܥܡ X ܝXܟX·ܘܚ̇ܝ ܝܢ ܒܗ ܇ ܟܕ ܦ̇ܪܚ ܘܢܚ̇ܬ
JnEph:EccHist · 0 X ܦܛܪܘܣ ܃ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܠܚ̣ܪܝܢܐ ܘܠܦ̇ܠܓܘܬܐ ܘܠܡ̇ܨܘܬܐ ܒܬܪ ܆ ܕܡ̣ܝܢܐ ܗܢܐ ܕܕܠܐ ܛܟ̣ܣܐ ܗ̣ܘܐ ܦܦܐ ܒܐܠܟ̣ܣܢܕܪܝܐ
JnEph:EccHist ·X X · 0ܪܫܝ̣ܡܝܢ ܆ ܘܗܝ̇ ܕܝܢ ܬܘܒ ܡܢ ܒܬܪܟܢ ܒܥ̣ܡܠܐ ܒܬܪ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܆ ܘܢܦ̣ܠ ܒܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܢܣ̣ܝܘܢܐ̈ ܕܡܢ ܠܥܠ ܒܬܪ
JnEph:EccHist ·X XX X ܝܘܡܐ ܐܫܬ̇ܕܪܘ ܠܘܬܗ ܆ ܟܕ ܡܦ̣ܝܣܝܢ ܠܗ ܒܦܪܨܘܦܐ ܒܬܪ ܢܦܩ̣ܘ ܡܢ ܠܘܬܗ̣ ܟܕ ܡ̣ܪܪܝܢ̣ ܘܫܚ̣ܝܩܝܢ ܥܠܘܗܝ ܀ ܘܬܘܒ
JnEph:EccHist ܂ X Xܝ ܝܝ ܒܬܪ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܂ ܘܗܟܢܐ ܟܕ ܚ̇ܕܐ ܘܪܘ̇[ܙ ܒܬܪ ܐܬ̇ܬܠܡܕܘ ܘܥ̣ܡܕ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܘܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ ܂ ܘܬܘܒ
JnEph:EccHist ܂ ܡ̇ܘܬܗ ܕܛ ܂ ܘܒܢܐ ܆ ܒܥ̣ܘ ܬܘܒ ܕܢܥܒ̣ܕܘܢܝܗܝ ܆ ܘܠܐ ܒܬܪ X ܝܝ ܂ ܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܒܥ̣ܐ ܕܢܥܒ̣ܕܗ ܂ ܘܬܘܒ ܘܚܪܢܐ̈ ܡܢ
JnEph:EccHist ܃ ܐ ܟ ܕܟܕ ܚ̇ܬܝܬܐ ܬ ܥ̇ܩܒܢܢ ܝ ܐܫܟ̣ܚܢܢ ܠܡܐ̣ܠܦ ܆ ܪܫܡ̣ܢܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܒܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܡܕܡ ܡܕܡ ܕܓ̣ܕܫ ܒܩܪܒܐ̈ ܝܢܕܡܝܐ̈ ܒܬܪ
JnEph:EccHist ܐ̣ܘܛܝܟ ܀ X X X ܝ ܟܕ ܣܓܝ̇ ܡܬ̣ܠܙܙ ܗܘܐ ܗ̣ܘ ܝܘܚܢܢ ܡܢ ܒܬܪ XܝXܝX XܢܢXܫܝX ܘܢܢ̇X ܆ ܕܥܠ ܝܘܚܢܢ ܕܗ̣ܘܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܝ ܂
JnEph:EccHist ܐ̣ܦܦܢܝܣ ܆ ܐܬ̣ܕܒܪ ܝ ܂ ܠܐܦܝܣܩܦܘܬ ܐ ܐܢܬ̣ ܡܘܣ ܂ ܗܢܐ ܒܬܪ ܡ̇ܠܟܘܬܗ ܕܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܀ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܕܝܢ
JnEph:EccHist ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܀ ܘܡܛܠ ܕܢܐ̣ܠܦܢ̈ ܟܠܗܝܢ ܐܦ̣ܪܟܝܣ̈ ܒܬܪ Xܝ ܢܚ ܂ ̇ܪܡܘܢ ܠܗܪܣܝܣ ܆ ܘܒܠܝܒ̣ܠܘܢ ܩ̇ܒܠܢ ܐܢܘܢ ܀ ܘܬܘܒ
JnEph:EccHist ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܕܠܟܠܗܘܢ ܐ̇ܪܡ̣ܢܝܐ̈ ܐ̇ܥ̣ܬܪ ܐܢܘܢ ܡ̇ܠܟܐ ܒܬܪ ܠܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܒܗ ܐܬ̣ܘ ܐܬ̇ܓܘܣܘ ܃ ܘܡܢ
JnEph:EccHist ܒܬܪ ·X X · 0ܪܫܝ̣ܡܝܢ ܆ ܘܗܝ̇ ܕܝܢ ܬܘܒ ܡܢ ܒܬܪܟܢ ܒܥ̣ܡܠܐ ܒܬܪ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܆ ܘܢܦ̣ܠ ܒܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܢܣ̣ܝܘܢܐ̈ ܕܡܢ ܠܥܠ
JnEph:EccHist ܒܬܪ ܃ ܐ ܟ ܕܟܕ ܚ̇ܬܝܬܐ ܬ ܥ̇ܩܒܢܢ ܝ ܐܫܟ̣ܚܢܢ ܠܡܐ̣ܠܦ ܆ ܒܬܪ ܀ ܟܕ ܗܟܝܠ ܒܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܡܕܡ ܡܕܡ ܕܓ̣ܕܫ ܒܩܪܒܐ̈ ܝܢܕܡܝܐ̈
JnEph:EccHist ܒܬܪ ܟ̇ܢ̣ܫܢ ܘܣ̣ܕܪܢ ܐܝܢ̈ ܠܬܫ̣ܥܝܬܐ̈ ܥܕܬܢܝܬܐ̈ ܇ ܒܬܪ ܕܡܠ̇ܟܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܝ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܫ̇ܪܝܢܢ ܆ ܘܗܝ̇ܕܝܢ