simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ܓܝܪ ܕܒܛܢܬ ܐܠܝܫܒܥ ܠܝܘܚܢܢ ܇ ܘܩܘܝܬ ܪܚܐ̈ ܫܬ̈ ܐ ܂ ܗܝܕܝܢ ܒܬܪ ܝܘܚܢܢ̇ ܂ ܕܒܬܪܝ ܐܬܐ ܘܗܘܐ ܠܗ ܩܕܡܝ ܂ ܡܛܠ ܕܩܕܡܝ ܗܘ ܡܢܝ ܂
JacSer:Epist ܓܡܝܪܘܬܐ̇ ܂ ܘܣ̇ܒܟ ܒܡܣܩܢܐ ܕܠܫܡܝܐ̇ ܂ ܘܚܐܪ ܒܗ̇ܝ ܒܬܪ ܐܢܐ ܂ ܘܠܩܕܡܝ ܡܫܬܘܫܛ ܐܢܐ ܂ ܠܐ XX ܓܝܪ ܡܫܟܚ ܡ̇ܢ ܕܪܗܛ
JacSer:Epist ܕ ܠܗ̇ ܂ ܘܣܡ̣ܬ ܐܦ̇ܝܗ̇ ܠܐܬXܗ̇ ܂ ܂ Xܢ Xܘܚܘܝܬ ܚܨܗ̇ ܒܬܪ ܠܟܝܢܗ̇ ܂ ܘܐܫܬܐܠܬ 22ܡܢ ܕܠܐ ܕܝܠܗ̣̇ ܂ ܘܢ̣ܦܩܬ ܒܪܚܡܬܐ
JacSer:Epist ܕܐ̇ܬܥܩܪܘ ܦܬܟܪܐ̈ ܡܢ ܐܪܥܐ ܂ ܥܕܬܐ ܓܝܪ ܝX ܂ - ܠܝܬܐ ܒܬܪ ܒܪ ܐܢܫܐ ܘܗܠܝܢ ܦܬܟܪܐ̣̈ [ܫ ܐ ]ܐܫܟܚܘ [ܕܢXܥܠܘܢ ܂ ܡܢ
JacSer:Epist ܕܐܬܒ̇ܣܪ ܂ ܒܬܪ ܕܐܬܒ̇ܪܢܫ ܂ ܒܬܪ ܕܢܣ̣ܒ ܕܡܘܬ ܐ ܕܥ̣ܒܕܐ ܂ ܒܬܪ ܡܡܠܠܝܢ ܠܗܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܂ ܘܐܡܬܝ ܡܬܐܡܪ̣ܢ̈ ܥܠܘܗܝ ܗܠܝܢ̣ ܂
JacSer:Epist ܕܐܬܒ̇ܪܢܫ ܂ ܒܬܪ ܕܢܣ̣ܒ ܕܡܘܬ ܐ ܕܥ̣ܒܕܐ ܂ ܒܬܪ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܒܬܪ ܂ ܘܐܡܬܝ ܡܬܐܡܪ̣ܢ̈ ܥܠܘܗܝ ܗܠܝܢ̣ ܂ ܒܬܪ ܕܐܬܒ̇ܣܪ ܂
JacSer:Epist ܕܐܬܒܝܢ ܚܢܢ ܒܟܬ ܒܬܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܕܥܒ̣ܕܬ ܠܢ ܟܕ ܐ ܂ ܬ ܟ ܨܐܕܝܢ ܒܬܪ ܫܠܡ ܀ ܡܪܢ ܡܪܝ ܢܓܠ̣ܐ ܠܐܒܗܘܬܟ̣ ܂ ܕܣܓܝ ܐܬܥܩܢ ܚܢܢ̇ ܂ ܡܢ
JacSer:Epist ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܐܬܕܡ̇ܝ ܠܢ ܝܝ ܣܛܪ ܡܢ ܚܛܝܬܐ ܂ ܒܬܪ ܕܗ̣ܘܐ ܒܪܗ ܒܬܪ ܕܐܬܒ̇ܣܪ ܂ ܒܬܪ ܕܐܬܒ̇ܪܢܫ ܂ ܒܬܪ ܕܢܣ̣ܒ ܕܡܘܬ ܐ ܕܥ̣ܒܕܐ ܂
JacSer:Epist ܕܗ̣ܘܐ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ̇ ܂ ܒܡܬܓܫܡܢܘܬܗ ܕܡܢ ܒ̇ܬܘܠܬܐ ܂ ܒܬܪ ܒܬܪ ܐ ܕܥ̣ܒܕܐ ܂ ܒܬܪ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܐܬܕܡ̇ܝ ܠܢ ܝܝ ܣܛܪ ܡܢ ܚܛܝܬܐ ܂
JacSer:Epist ܕܚܙ̇ܩܬ ܡܢ ܠܘܬܟܘܢ̣ ܂ ܐܬܬܥ̣ܝܩܬ ܐܒܗܘܬܟ ܣܓܝ̇ ܂ ܡܛܠ ܒܬܪ ܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܂ ܟܬ̣ܒܬ ܠܝ ܪܢ̈ ܐܒ̇ܗܘܬܟ ܒܐܓܪܬܐ̣ ܂ ܕܡܢ
JacSer:Epist ܕܝܘܐ ܒܥܠܕܒܒܗ ܕܐܠܗܐ ܐܟܬܒܘܗܝ ܂ ܗܕܝܢ ܟܕ ܚܐܪ ܡܪܢ ܒܬܪ ܕܒܪ ܐܠܗܐ ܐܣܬܥܕ ܡܓܕܦܢܐ̈ ܓܡܝܪܝ̈ ܒܟܠ ܓܘܕܦܝ̣ܢ̈ ܂
JacSer:Epist ܕܝܠܦ ܕܓܒܐ ܗܘܐ ܝ ܡܢ ܩܕܡ ܬܪܡܝܬܗẌ ܝ ܕܥܠܡܐ̇ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܠܟ ܡܢܝX ܂ X XX ܕܓܒܪܐ ܐܢܐ X ܚܛܝܐ ܂ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܠܗ ܠܡܪܢ7
JacSer:Epist ܕܝܢ ܗܠܝܢ̣ ܂ ܒܨܝܥܬܗ ܒܝܫ̣ܬܐ ܕܒܥܠܕܒܒܐ̣ ܂ ܐܝܬܝ ܐܥܠ ܒܬܪ ܐ̣ ܂ ܐܝܟ ܕܐܬܦ̣ܪܣܝܬ ܘܒܛܠ̣ܬ ܟܠܗ̇ ܝ ܦܬܟܪܘܬܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܂
JacSer:Epist ܕܠܐ ܕ ܠܗܘܢ̇ ܘܚܣܟܘܢ ܡܢ ܦܘܡܐ ܕ ܬܡܐ̣ ܂ ܘܢܡܠܘܢ ܒܬܪ ܂ ܘܐܠܦܬ 1ܐܢܘܢ ܕܝܢܕܗܪܘܢ ܒܕܝܠܗܘܢ̣ ܂ ܘܢܪܗܛܘܢ
JacSer:Epist ܕܢܣ̣ܒ ܕܡܘܬ ܐ ܕܥ̣ܒܕܐ ܂ ܒܬܪ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܐܬܕܡ̇ܝ ܠܢ ܝܝ ܣܛܪ ܒܬܪ ܥܠܘܗܝ ܗܠܝܢ̣ ܂ ܒܬܪ ܕܐܬܒ̇ܣܪ ܂ ܒܬܪ ܕܐܬܒ̇ܪܢܫ ܂
JacSer:Epist ܕܣܪܝ̇ ܂ ܘܡܦܩ ܝ ܂ ·Xܝ ܠܗ ܡܢ ܚܙܐ̈ ܕܐܒܕܢܐ ܂ Xܐܠܐ ܒܬܪ ܠܚܡܪܐ ܂ ܘܠܐ ܡܗܠܟ ܥܠ ܓܠܠܐ̈ ܕܝܡܐ ܂ ܘܠܐ ܩ̇ܪܐ ܠܡܝܬܐ ܡܢ
JacSer:Epist ܕܩ̇ܒܠ ܝܕܥܬܐ X ܝܝ ܕܫܪܪܐ̣ ܂ ܠܝܬ ܡܟܝܠ 30ܕܒܚܬܐ ܕܬܬܩܪܒ ܒܬܪ ܂ ܐܡܪ ܠܥܒܪܝܐ̈ ܦܘܠܘܣ̣ ܂ ܝܢ ܕܐܢ ܒܨܒܝܢܗ ܚܢ̣ܛܐ ܐܢܫ ܡܢ
JacSer:Epist ܕܩ̇ܒܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ̣ ܂ ܠܝܬ ܡܟܝܠ ܕܒܚܬܐ ܕܬܬܩܪܒ 21ܚܠܦ ܒܬܪ ܒܥܘܬܐ ܂ ܘܦܘܠܣ -0ܐܡ̣ܪ̣ ܂ ܕܐܢ ܐܢܫ ܒܨܒܝܢܗ ܢܚܛܐ ܡ ܂ ܢ
JacSer:Epist ܕܩܒ̇ܠ ܕܥܬ ܐ ܕܫܪܪܐ ܠܝܬܝ ܕܒܚܬ ܐ ܕܬܬܩܪܒ ܚܠܦ ܢܢܛܗܐ̈ ܝ ܂ ܒܬܪ ܐ ܂ ܘܥܠ ܗ̇ܝX ܐܡܪ ܦܘܠܘܣ̇ ܂ ܕܐܢ ܒܨܒܝܢܗ ܝ ܂ ܐܢܫ 7ܢܚܛܐ ܡܢ
JacSer:Epist ܕܩܒ̇ܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ̇ ܂ ܠܝܬ ܡܟܝܠ ܂ ܕܒܚܬ ܐ ܕܬܬܩܪܒ ܚܠܦ ܒܬܪ ܕܐܡܪ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ̇ ܂ ܕܐܢ ܓܝܪ ܒܨܒܝܢܗ ܢܚܛܐ Xܢ ܐܢܫ ܡܢ