simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:ComGen&Exd ܐܪܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܡ̣ܢ ܦܪܕܝܣܐ ܡܫܬܕܝܢ ܗܘܘܐܬܥܬܕ ܗܘܐ ܀ ܒܬܪ ܗܘ̣ܐ . ܘܦܪܝܟܬܐ̈ ܕܢXܘܝܢ̈ ܠܡܐܟܘܠܬܐ ܕܒܝܬ X ܐܕܡ . ܕܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܢܦܩܘ ܡܢ ܡܨܪܝܢ̣ . ܣܠ̣ܩ ܡܘܫܐ ܒܬܪ ܚܡܝܪܐ ܒܩܛܠܗ ܕܐܡܪܐ̣ . ܐܘ ܕܠܐ [1]ܒܝܪܚܐ ܕܝܢ ܬܠܝܬܝܐ̣
Eph:ComGen&Exd ܓܝܪ ܕܚܙܬ ܕܐܠܗܐ ܒܥܕܪܗ̇ ܗ̣ܘ . ܒܫܢܬܐ ܕܡ̣ܢ ܫܠܝܐ ܥܠܘܗܝ ܒܬܪ ܠܟܠ ܕܥܡܗ ܒܡܟܣܢܘܬܐ ܓܠܝܬܐ ܕܐܟܣܬܗ ܩܕܡ ܟܠ ܕܥܡܗ .
Eph:ComGen&Exd ܕܐܟܠܘ ܒܥܐܘܗ̇ ܠܣܪܐ . ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܕܐܦ ܒܣܝܒܘܬܗ̇ ܟܢܝܟܘܬܐ ܒܬܪ ܥܡܗܘܢ . ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܫܡܫܢܐ ܠܥܠ ܝ· ܡܢܗܘܢ ܩܐܡ ܗܘܐ ܀ ܘܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܐܣܬܥܪ ܒܐܝܕܗ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ̈ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܀ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܣܓܕ ܒܬܪ . ܘܒܥܝܕܐ ܕܣܓܕ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܒܐܟܣܢܝܘܬܐ̣ . ܒܗ ܩܘܝ ܘܐܦ ܡ̣ܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܐܫܬܠܡܘ ܝ X ܥܒܕܐ̈ . ܡܛܠ ܕܐܡܝܪ ܕܥܒܕ ܡܪܝܐ ܘܐܠܒܫ ܐܢܘܢ ܒܬܪ ܡܬܒܪܝܘ ܐܬܒܪܝܘ ܐܝܟ ܩܘܪܛܒܐ̈ ܘܕܪܕܪܐ̈ ܕܐܬܒܪܝܘ ܡ̣ܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܐܫܬܠܡܘ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܥܒܕܐ̈ ܀ ܗܠܝܢ ܠܡ ܬܘܠܕܬܐ̈ ܕܫܡܝܐ ܒܬܪ . ܐܠܐ ܗܦܟ ܠܗ ܬܘܒ ܠܡܫܬܥܝܘ ܥܠ ܫܘܪܝ ܥܒܕܐ̈ . ܐܦ ܡ̣ܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܐܬܒܪܝܘ ܐܬܦܠܓܘ ܠܗܘܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ . ܕܠܘܝܬܢ ܢܥܡܪ ܒܝܡܐ̣ ܒܬܪ ܟܠ ܡܕܡ ܀ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܪܥܝܬܗ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܪܒܘܥܝܬܗ . ܟܒܪ ܕܝܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܐܬܓܠܝ ܠܗ ܐܠܗܐ ܕܩܘܫܬܐ ܒܪܡܫܐ . ܐܠܐ ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܗܘܐ ܒܬܪ ܠܐ ܣܦܩܬ ܠܗ ܗܕܐ . ܕܩܕܡ ܘܒܥ̣ܐ ܠܐܠܗܘܗܝ̈ ܒܨܦܪܐ . ܡ̣ܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܐܬܝܕܥ ܒܛܢܐ ܕܒܓܘܗܝ̣ܢ . ܙܥܘܪܬܐ ܒܩܫܝܫܬܐ ܡܬܥܕܠܐ ܒܬܪ ܘܥܠܬ ܐܦ ܗ̣ܝ ܘܢܦܩܬ ܘܠܐ ܐܪܓܫ ܒܗ̇ ܀ ܗܝܕܝܢ ܛܠܝܬܐ̈
Eph:ComGen&Exd ܕܐܬܝܠܕ ܝܘܣܦ̣ . ܐܡ̣ܪ ܝܟܩܘܒ ܠܠܒܢ . ܗܒ ܠܝ ܢܫܝ̈ ܘܒܢܝ̈ ܒܬܪ ܘܐܡܪܬ ܐܝܠܦܬ ܕܢܘܣܦ ܠܝ ܡܪܝܐ ܘܠܐ ܒܥܠܝ ܝ⬩dd X1]ܡ̣ܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܐܬܟܢܫܘ ܡܝܐ̈ ܒܬܠܝܬܝܐ̣ . ܐܘܠܕܬ ܗܘܬ ܐܪܥܐ ܟܠ ܥܣܒ ܒܗ ܒܬܪ ܪܒܐ ܕܬܗܘܡܐ X X X ܪܒܐ ܘܐܫܩܝ ܟܘܠ ܐܦܝ̈ ܐܪܥܐ . ܟܢ ܡ̣ܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܐܬܡܠܠܬ ܒܦܘܡܗ ܡܠܬ ܐ̇ܬܐ ܕܫܐܠܬ ܗܘܬ̣ . ܝܕܥܬ ܕܨ̇ܒܐ ܒܬܪ ܗܘܬ . ܐܦܢ ܒܥܕܢ ܕܚܙܬܗ ܐܬܚܦܝܬ ܗܘܬ ܡܛܠ ܕܕܚܠܬ . ܐܠܐ ܡ̣ܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܒܠܝܬ ܗܘܝܐ ܠܝ ܥܠܝܡܘܬܐ̣ . ܘܡܪܝ ܣ̇ܐܒ . ܠܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܠܘ ܒܬܪ ܒܣܬܪܗ̇ ܡܚܝܠ ܗܘܐ ܠܗ̇ . ܓܚܟܬ ܒܠܒܗ̇ . ܘܐܡܪܐ . ܡ̣ܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܗܘ̣ܐ ܡܢܗܘܢ ܝ ܟܠ ܡܕܡ . ܐܡܪܗ ܥܠܝܗܘܢ . ܠܟܠ ܕܐܬܥܒܕ ܓܝܪ ܒܬܪ ܗܘܝܢ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ ܠܐ ܐܡܪܗ ܥܠܝܗܘܢ . ܐܠܐ ܡ̣ܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܚܙܝܬܢܝ̣ . ܠܦܘܬ ܕܠܘܩܕܡ ܐܬܚܙܝ ܠܗ̇ ܡܠܐܟܐ ܒܒܗܝܠܘܬܐ ܒܬܪ ܕܣܓܕܝܢ ܠܟ . ܕܐܘܣܦܬܝ ܕܝܢ ܝ ܘܐܡܪܬ ܕܚܙܘܐ ܚܙܝܬ ܡ̣ܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܕܗܘ̣ܐ ܡܘܫܐ ܒܡܕܝܢ ܆ ܡܝܬ ܦܪܥܘܢ ܒܬܪ ܗܘܐ̣ . ܘܠܬܢܝܢܐ ܥܠ ܫܡ ܦܘܨܝܗ ܕܡܢ ܦܪܥܘܢ ܟܢܝܗ ܗܘܐ ܀
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܐܚܕܬܗ ܒܠܒܘܫܗ ܇ ܘܐܪܦܝܗ ܒܐܝܕܗ̇ ܘܥܪܩ ܠܫܘܩܐ . ܒܬܪ ܡܬܛܦܝܣ ܠܗ̇ . ܐܥܠܬܗ ܒܚܟܡܐ ⁰ ܠܩܝܛܘܢܐ ܕܬܚܣܢܝܘܗܝ .
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܐܟܠܘ ܗܘ̣ܐ ܫܘܚܠܦܐ . ܕܒܛܒܐ̈ ܢܫܡܥܘܢ XX ܥܠ ܒܬܪ ܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕ ܪܓܝܫܝܢ ܗܘܘ . ܘܥܠ ܒܝܫܬܐ ܒܛܒܬܐ ܫܡܥܝܢ ܗܘܘ .
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܓܙܪܗ ܘܚܣܠܗ̣ . ܚܙܬܗ ܣܪܐ XX ܠܐܝܫܡܥܐܝܠ ܡܓܚܟ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܘܐܬܝܠܕ ܐܝܣܚܩ̣ . ܘܪܕܐ ܚܠܒܐ ܒܬܕܝܗ̇̈ ܕܣܒܬܐ .