simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
EliaNis:Chron [̣ܚܫܐ̈ 1ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܬ̣ܘ ܥܠܘܗܝ ܫܢܬ ܬܢXܬܝXܐX ܘXܢܬܝܢ ܒܬܪ ܕXXܢX ܂ ]ܪܘ ܢܝܩܝX ܂ ܝ ܒܗ̇ ܩܛ̣ܠ [ܦܝ[ܠܛܘܣ ܢܦܫܗ
EliaNis:Chron ܐܟܣܘܪܝܗ ܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܥ̣ܢܕ ܒܫܢܬ ܬܡܢܐܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܒܬܪ ܐܬ̣ܐ ܠܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܝܘܢܢ ܕܥܠ ܓܢܒ ܡܘܨܠ ܡܕ·ܢܬܐ ܂ ܘܚܝ̣ܐ
EliaNis:Chron ܐܢܝ[ܢܘ1ܣ ܫܢܬ XܢܬܝXܐX ܘXܫ ܥܝܢ ܘXܝXܢܐ ܂ ܝXܢܘܢX ܂ ܒܬܪ Xܘܣܒܣ ܂ ܒܗ̇ ܩܒܠ ܐܒܝܠܝܘܣ ܐܦܣܩܦܘܬܐ 1ܕܐܠ[ܟܣܢܕܪܝܐ ܂
EliaNis:Chron ܒܢܝܢܐ ܝܝ ܕܒܓܕܕ ܘܕܓܙܝܪܬ ܐ ܫܢܬ ܐܪܒܥ ܥܠܬ ܒܚܝXܫܒܫܒܐ ܒܬܪ ܫܘܠܛܢܗ ܥܣܪܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܂ ܘܒܬܪܟܢ ܐܫܬܡܠܝܘ ܬܪܥܣܪ
EliaNis:Chron ܓܠܘܬX·ܟܘ·ܫܢܝܢ̈ ܓܬܡܕ· ܝ-ܝ ܘܡܢ ܡܘܬܗ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܃ ܒܬܪ ܓ ܂ ܬܚ· ܘܚ̣ܐ ܢܒܘܝܢXܪ ܝXܠܥܐ ܕܒܒܠ
EliaNis:Chron ܓܠܘܬܐ ·ܟܘ· ܫܢܝܢ̈ ܂ ·ܕܦ̇ܢ· ܘܝXܢ ܝXܘXܝ ܕܢܒܘܟܕܢXܪ ܒܬܪ ܕܒܒܠ ·ܝܐ· ܫܢܝܢ̈ ܂ ·ܕܦ̇ܟܕ· · ܘܚ̣ܝܐ ܢܒܘ[ܟܕ]ܢܨܪ
EliaNis:Chron ܕܐܘܡܝ ܠܬܘܙܘܢ ܕܗ̇ܘܐ ܡܥܕܪܢܗ ܂ ܘܟܕ ܡܢܥ ܠܐܢܒܪ ܢܦ̣ܩ ܒܬܪ ܒܪ ܝܝܢܐܢ ܂ ܒܗ̇ ܢܚ̣ܬ ܡܘܬܩܝ ܡܠܟܐ ܡܢ ܩܠܢܝܩܘܣ ܠܒܓܕܕ ܂
EliaNis:Chron ܕܐܠܨܘܗ̇ ܫܬܐ ܪܚܝܢ̈ ܂ ܘܥܠܘ ܠܗ̇ ܒܝܪܚ ܪܓܒ ܂ ܘܒܗ̇ ܟܬ̣ܒ ܒܬܪ ܂ ܂ ܟܘXܪܙܝXܝX ܂ ܒܗ̇ ܦܬ̣ܚܘ ܛܝܝܐ̈ ܠܕܪܡܣܘܩ ܡܕ ܢܬܐ ܂
EliaNis:Chron ܕܐܡܠܟ ܫܐܘܠ ܐܒܘܗܝ ܂ ܘܕܐܡܠܟ ܫܐܘܠ ܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܡܛܠ ܒܬܪ [ܫܢܝܢ̈ ܂ ܝܝ ܡXܬܬܘܕܥܐ ܕܝܢ ܡܢ ܗܕܐ ܕܐܬܝܠܕ ܐܫܒܫܘܠ
EliaNis:Chron ܕܐܨܠܒܬ̈ ܢ ܕܪܬ̈ ܐ ܘܦܠܛܘܬܐ̈ ܘܐܬܛܟܣܘ ܦܠܚܐ̈ ܒܬܪ ܥܣܪܝܢ ܦܪܫܐ̈ ܂ ܘܒܬܪ ܝ-ܘܡܬܐ̈ ܐܬܬܥܠܘ ܩܕܡ ܡܘܩܬܕܪ
EliaNis:Chron ܕܐܬܩܬܪܣ ܐܝܟ ܬܠܬ ܫܢܝ]ܢ̈ ܘܠܐ ܐܬܬܣܝܡ ܒܗ1ܝܢ ܩܬܘܠܝܩܐ ܒܬܪ ܕܙܕܩ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܣܟܠܐܝܬ ܬܪܬܥܣܪܐ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܚ[ܝܐ
EliaNis:Chron ܕܐܬܩܬܪܣ ܣܘܪܝܢܐܬܓ̣ܒܝܝܥܩܘܒܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܥܝܠܡ ܂ ܒܬܪ ܒܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܕܒܬܪ ܣܘܠܩܐ ܕܗܕܐ ܫܢܬܐ ܝܥܩܘܒ ܂ · ̈
EliaNis:Chron ܕܒܢ̣ܐ ܥܕܬܐ ܒܐܢ ܛܝܘܟ ܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܐܙܠ ܠܪܗܘܡܐ ܂ ܘܒܢ̣ܐ ܒܬܪ ܘܬܫܥ ܫܢܝܢ1̈ ܠܘܘXܢXXXܘX XܟܠXܝXXܢX ܂ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ
EliaNis:Chron ܕܙܒܢ ܠܒܢܘܗܝ̈ ܘܫܩ̣ܠ ܢܫܘܗܝ̈ ܘܕܪܘܟܬܗ̈ ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܠܘܠܘ ܒܬܪ ܂ ܟܕ ܐܝܬ ܥܡܗ ܡܐܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܢܝܠ̇ ܂ ܐ ܠܡܩܪܒܘ ܥܡ ܠܘܠܘ ܂
EliaNis:Chron ܕܚ̇ܠܨ ܡܐܢܐ̈ ܘܢܢܫܠܬܐ̈ ܕܥܕܬܐ̈ ܕܬܓܪܬ ܘܢܚ̣ܬ ܠܡܕܝܢܬ ܒܬܪ ܐܓܢܛܝܘܣ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܝܥܩܘܒܝܐ̈ ܕܬܓܪ ܂ ܬ ܡܕܝܢܬܐ
EliaNis:Chron ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܟܡܐ ܕܗ̣ܘ ܆ ܐܬܚܫܚܘ ܒܗ̇ ܘܢܝܐ̈ ܘܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܬܪ ܘܬܠܬ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܬܚܫܚܝܢ ܗܘܘ ܒܗ̇ ܂
EliaNis:Chron ܕܡܫܬܘܐ ܐܝܡܡܐ [ܠ]ܠܠܝܐ 1ܒܐܕܪ ܂ ܟܕ ܡܡܨܥ ܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ ܂ ܒܬܪ ܕܩܣܪܝܐ ܀ ܡܬܒܥܐ ܠܡ ܕܢܗܘܐ ܟܠܢܫ ܢܟ̇ܣ ܦܨܚܐ ܫܘܝܐܝܬ ܆ ܡܢ
EliaNis:Chron ܕܡܫܬܘܐ ܐܝܡܡܐ ܘܠܠܝܐ ܂ ܫܡܪܝܐ̈ ܗܟܝܠ ܡܕܡ ܝ ܕܐܫܬܠܡ ܒܬܪ ܗ̣ܢܘܢ ܫܡܪܝܐ̈ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܠܡܥܒܕܗ ܠܦܨܚܐ̣ ܂ ܡܢ
EliaNis:Chron ܕܡܫܬܘܐ ܐܝܡܡܐ ܘܠܠܝܐ ܀ ܕܐܢܛܘܠܝܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܠܕܝܩܝܐ ܒܬܪ ܫܝܢ̈ ܂ ܘܚܘܝ ܒܗ̇ ܕܠܐ ܘ̇ܠܐ ܕܢܥ̣ܒܕ ܥܐܕܐ ܕܦܣܟ ܐܠܐ ܡܢ
EliaNis:Chron ܕܢܦܝܩ ܗܘܐ ܡܢ ܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬ ܐ ܘ ܪܚܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܂ ܘܡܛܠ ܕܥܠܠܗ̇ ܕܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܡܢܝܢܗܘܢ ܆ ܐܬܟܝܢ