simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChalcedWrit ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܝ XXX ܡܦܪܫܝܢܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ . ܒܬܪ ܚܟܝܡ ܒܐܠܗܝܬܐ̈ : ܕܐܓܪܬܐ ¹ ܩܕܡܝܬܐ ܕܠܘܬ ܣܘܩܢܣܘܣ .
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ . . 10ܬܘܒ . ܗܢܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܘܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܐܠܗܝܐ ܘܠܢ ܒܗ̇ܘ ܐܢܫܝܐ ܆ ܐܘܕܝܘ ܠܗܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ . . . 2ܒ . ܐܢ ܒܪ ܟܝܢܐ ܕܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܘܒܪ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܟܝܢܐ ܆ ܘܠܐ ܡܫܝܚܐ ܡܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܟܝܢܐ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ . . . 5ܗ . ܚܕܝܘܬܐ ܕܡܚܝܕܐ̈ ܐܝܬܝܗ̇ ܚܕܝܘܬܐ . ܒܬܪ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܘ ܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܕܡܫܡܠܝ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ . . · 8ܚ· ܐܢ ܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܐܚܪܢܐ ܘܐܚܪܢܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܒܬܪ ܡܕܝܢ ܕܢܬܚܪܡܘܢ ܗ̇ܢܘܢX ܕܐܡܪܝܢ ܕܢܛܝܪܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ . . . 11ܝܐ . ܐܢ ܡܥܠ ܡܢܝܢܐ ܦܘܠܓܐܐܝܟ ܡܠܬܗܘܢ ܒܬܪ ܟܝܢܝܐ̈ ܩܘܝ ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ . . 14ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܚܕ ܟܝܢܐ ܗܘ̣ܐ : ܒܬܪ ܠܘ ܡܢ ܐܠܨܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܢܘܕܐ ܐܢܘܢ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ . . 3ܐܢ ܐܢܫ ܡܫܐܠ . ܡܘܕܐ ܐܢܬ ܕܢܛܝܪ ܫܘܚܠܦܐ 0 ܒܬܪ ܠܫܟܝܪܘܬܐ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܬܪܝܢ̈ ܢܐܡܪ ܆ ܬܪܝܢ̈ ܢܐܡܪ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ . . X ܐܡܪܘ ܠܢ . ܡܘܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܒܬܪ ܘܠܢ ܒܗ̇ܘ ܐܢܫܝܐ : ܐܘܕܝܘ ܠܗܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ . . 10ܐܡܪܘ ܠܢ . ܒܗܢܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܡܘܕܝܢ ܆ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܟܝܢܐ ܕܡܢ ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܘܒܗ̇ܘ ܕܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ . . 4ܒܟܝܢܐ ܦܫܝܛܐ ܡܫܝܚܐ ܒܪ ܟܝܢܐ ܕܐܒܐ X ܐܘ ܒܬܪ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܚܝܕܘ . ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ . 0 . . 7ܙ . ܐܢ ܠܐ ܟܐܢܐ ܕܢܬܚܪܡܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܒܬܪ ܐܢܘܢ ܡܕܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܕܝܠܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܫܘܚܠܦܐ ܘܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ . ܘܐܢ ܐ̇ܡܕ̇ ܕܟܝܢܐ̈ X ܕܠܝܬ ܐܢܘܢ ܣܟ ܒܬܪ ܒܬܪ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ : ܐܘ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܣܟ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ . ܚܕ ܓܝܪ ܟܝܢܐ ܠܟܝܢܐ ܕܠܐ ܕܡܚܝܢܢ ܢ ܠܓܡܪ ܒܬܪ ܒܢܝ̈ ܚܕ ܟܝܢܐ ܆ ܘܐܦܠܐ ܡܫܝܚܐ ܡܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܟܝܢܐ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ . ܝ X32 . 17ܒܚܕ ܟܝܢܐ ܫ̇ܘܐ ܒܪܐ ܠܐܒܐ ܘܙܥܘܪ ܡܢ ܒܬܪ . . 16ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܕܐܬܚܝܕܘ ܐܘ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ : ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ . ܐܢ ܐܡܪܘܢ X ܕܠܐ : X 10 ܡܕܝܢ ܒܬܪ . . 11ܬܘܒ ܐܡܪܘ ܠܢ . ܩܝܡ ܒܗ ܗ̇ܘܟܝܢܐ ܕܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ : ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ . ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܡܗܦܟ ܕܐܝܟܢܐ ܡܫܐܠ ܐܢܬ ܒܬܪ ܥܠܝܗܘܢ . . X ܐܢ ܐܢܫ ܡܫܐܠ ܕܢܛܝܪܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܒܠܒܠܐ̈
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ : ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ . ܐܢ ܐܡܪܝܢ ܕܠܐ : ܠܐ ܡܕܝܢ ܫܠܡܝܢ ܒܬܪ . . X ܐܡܪܘ ܠܢ . ܡܘܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ : ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ . ܐܢ ܐܡܪܘ ܕܠܐ : ܡܕܝܢ ܐܘܒܕܗ . ܘܐܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ . . 9ܐܡܪܘ ܠܢ . ܩܝܡ ܒܗ ܗ̇ܘ ܟܝܢܐ ܕܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ : ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ . . 5ܒܗܢܐ ܟܝܢܐ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܒܬܪ ܠܐ . . 4ܡܘܕܐ ܐܢܬ ܒܡܫܝܚܐ ܐܘܣܝܐ ܕܐܒܐ ܘܐܘܣܝܐ ܕܐܡܐ ܡܢ