simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol - ܂ ܘܦܐܐ ܝܝ X ܂ ܘܐܦX X - ܂ ܥܠ ܝܕ̇X Xܘܕܥܘ ܂ ܕXܝXܪܘ X - ܂ ܒܬܪ ܝXܢXܘܢ ܕܝXܠܦܢܐ ܕܪܝXܙܐܝܬ X -XܝܠܝX ܝXܝ ܃ ܂ XXX ܕܝXܢ
BarKoni:Schol 10ܩܝܡܬܗ ܦܩܕ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܃ 1ܕܦܘܩܘ 2ܬܠܡܕܘ ܠܟܠܗܘܢ ܒܬܪ ܢܘܢܐ ܂ ܘܓܠܝܐ ܗܝ ܕܪܐܙܐ ܩܕܡ ܨܪ 0ܝ ܒܗ ܂ ܘܐܝܟܢܐ X ܕܦܪܘܩܢ
BarKoni:Schol 1ܡܠܟܐ ܒܕܝܢ̣ܐ ܟܢ ܥܡ̇ ܫܚܘܪܝX ܃ ܕܘܟܬX ܝܝ ܥXܝܩܬX ܃ ܃ ܂ X ܒܬܪ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܨܒܘܬܗ̈ ܕܥܠܡܐ ܕܠܐ ܫܘܝܢ̈ ܂ ܗ̇ܝ ܕܡܢܘ ܢܥܘܠ
BarKoni:Schol 3ܕܐܬܕܒܪ ܗܘܪܩܢܘܣ ܐܚܪܝܐ ܡܢ ܦܪܬܘܝܐ̈ ܂ ܗܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܗܪܘܕܣ ܦܠܫܬܝܐ ܒܪ- ܐܢܛܝܦܛܪܘܣ ܂ ܗ̣ܢܐ ܕܝܢ ܐܡܠܟ
BarKoni:Schol X - ܓܝܪ ܂ XXܘ ܂ XXܘX X - ܂ ܝXܢܠ ܕܝܪXܐ Xܘܒ ܂ ܬܪܝܢ ܒܬܪ ܪܚܝܡܬܐ ܂ 20ܝܕܝܕܐ̣ ܪܚܝܡܐ ̤2ܙܢܓܐ̣ ܣܕܝܪܘܬܐ ܂ Xܢ
BarKoni:Schol X X - ܂ ܚܠܦ X ܚܢܘܩܬܐ ܕܡܝܐ̈ ܂ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܢ ܃ ܡܛܠ ܕܐܠܨܐ ܒܬܪ - ܂ ܫܥܝܚܢ̈ X ܂ Xܝܝܪ X - ܂ ܟܝܢXܘܢ ܂ ܠXܝXܐ XܢܝXܪܝX ܂ ܝXܢ
BarKoni:Schol X ܂ Xܦ ܗܟܝܠ ܡܠܟܐ ܐܬܢܒܝ ܢܒܝܐ ܗ̇ܘ ܕܐܟܣܗ ܠܝܘܪܒܥܡ ܂ XX ܂ ܒܬܪ ܒܬܪ ܂ ܥܠ XܘܪܫܠܝX X ܂ ܕܒܒܠ ܂ ܘܟܒܫܝ ܂ ܘܝXܢ ܒܬܪܟܢ ܂ ܘܝXܢ
BarKoni:Schol X ܂ ܦXܢܝ̣ ܒX ܕܝܢ ܂ ܕܦܩ ܠܥܝXܐ - ܂ ܝXܪܐ ܂ ܝܬܝܪX ܥܠ X ܂ ܒܬܪ ܠܐ ܝXܐ X ܂ Xܢܝܝܠ ܝܘ̣ܐ ܥܕܟܝܠ XܝXܥܝܠ XX ܝXܘܫܐ ܕܝܢ ܝXܢ
BarKoni:Schol XX ܂ ܐܝܥܢ X ܂ ܐܠܐ ܐܢ X ܂ ܐܝܕܐ ܥܠܬX ܕ ܥܝXܝ X ܂ ܕܝܫX ܒܬܪ ܃ XX ܝ̇ܐܝܕX ܝXܝ ܝܠܬܐ ܕ ܃ X ܂ XܢXܘ ܥܝܪ ܕܚܘܝ ܝܘܢܢ ܝ ܂ ܝXܢ
BarKoni:Schol XX ܂ ܘXܝܝ ܕܝXܘܕܥ ܟܬܒܐ ܃ ܂ Xܝ ܂ XXܘX X ܝܘ̣ܐ XX ܂ ܟ ܩܪܝܬܝ ܒܬܪ ܂ XXܝ - ܂ ܪܝܝܢܗ ܫܦܐ X ܂ ܐܝܬܘܝܝ ܝXܘܐ - ܂ ܒܬ ܥܘܒܪ X ܂ ܘܝXܢ
BarKoni:Schol XܪXܢܢܫܝܫX ܂ ܟܠXܝܢ ܝXܠܥܘXܝܘܢ̈ XܪXܢܢܝܫܝܫܬ ܕܝܘ ܂ ܒܬܪ ܘܫܬܩܘ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܝ ܠܡܟܣܢܘܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܗܐ7 ܂ ܝXܢ
BarKoni:Schol · ܦܘܢܝܐ ܂ ܘܝܘܢܢ ܠܢܝܢܘܝܐ̈ ܐܬܠܚܡ ܗܦܘܟܝܐ ܂ ܐܢ ܠܐ ܒܬܪ ܝ· ܠܘܩܒܠ ܐܕܘܡܝܐ̈ ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܡܕܪܟ ܠܗܘܢ ܡܣܡܒܪܫܐ
BarKoni:Schol ܂ Xܠܐ ܘXܦ ܥܠ ܂ ܒܕ ܥܢܥܢܐ Xܝܪ X ܂ ܠX ܐܦ X ܂ ܠܘܩܕܝX ܠܝܘܪܬ ܒܬܪ ܕXܝܬܘXܝ ܘܥܠ ܝXܪܘXܝ ܂ X ܘܢܣܝܝXܝX X ܂ ܕܢ ܂ 7ܝXܢ
BarKoni:Schol ܂ Xܢܦܐ ܂ ܕܢܝܠܘܬẌ ܘܕXܝXܝXܐ ܂ ܝXܢܘܝܐ ܂ ܢܢ ܥܘܝ ·ܢ ܒܬܪ ܕܢܬܓܡܪܘܢ ܦܠܘܝXܢܝ ܃ ܃ ܂ X ܝ ܂ X · ܂ ܥܠ Xܪܒܝ XX ܝX ܂ ܂ ܝXܢ
BarKoni:Schol ܂ · ܂ ̈ ܂ ܓܘܠܝܗ ܕܐܦܪܝܝX ܘܦܘܪܩܢܐ ܕܝܠܗ ܕܡܢ ܐܬܘܪ ܂ ܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܗܘܐ ܥܡܐ ܂ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܕܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܕܥܘܠܗ ܕܝܗܘܕܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
BarKoni:Schol ܂ ܐܪܒܥܡ̣ܐܐ̈ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܗܘ ܂ ܝXܬܝXܢܝܐ X - ܂ ܒܬܪ ܠܡ ܕܡܫܪܪܐ X ܗܘܬ ܡܢ ܐܠܗܐ̣ ܂ ܢܡܘܣܐ ܝ ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘܐ ܡܢ
BarKoni:Schol ܂ ܕܒܢܘ ܝܝܥܢX ܕܝXܪܝX ܝܝ̣ܝXܘ XܢܢܦܘXX ܂ ܝܝ ܕܝܢ ܕܝܘ ܒܬܪ Xܝ ܂ ܘܕܬܪܬܝܢ̈ Xܝܝ ܝXܥܝXܢܘܬX ܃ ܂ X ܂ ܂ XXܘ X ܂ ܕܝXܢ
BarKoni:Schol ܂ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܥܒܕܘܝ X ܂ ܝܢܝܢ ܕ ܃ ܂ ܝ ܂ X X ܂ ܒܬ ܕ ܒܬܪ ܂ ܝܝܘܕX ܘܕܒܬ ܝܣܪܝܠ ܝXܢ ܂ ܐܢܝܘ ܕܢܐ ܝXܫܬܚܠܦܝܢ ܂ ܝXܢ
BarKoni:Schol ܂ ܝXܕܒܪܢܘܝܝ XX XܝXܝܘܬX ܃ ܠܐ ܬܥܠܘܢX ܠܥܢܘܫX ܕܝܣܪܝܠ ܒܬܪ ܕܠܘ ܂ ܘܝܢܪܝX ܃ XX Xܝ X ܝ̇ܢܚܝXܬܝ ܝXܝ X X X ܂ ܝܟܝܠ ܝXܢ
BarKoni:Schol ܂ ܢܝܠ ܝ ܂ ܘܝXܢ ܂ ܙܒܐ ܕ ܂ ܝXܢܠ ܂ ܢܬܝXܣ ܥܝXܐ ܝXܢܠ ܂ ܝܢܘܢ ܒܬܪ ܂ ܝXܢܘܝܐ ܂ ܢܢ ܥܘܝ ·ܢ ܒܥܬܒܐ̈ ܥ ܝXܐ ܠXܪXܐ ܓܝܪ ܝܐ ܝXܢ