simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp X X ܘܢܬܢܒܫܘܢ X X ܕܢܣܝܪܝX ܠܬX ܂ XXܝ X X ܝܟܝܠ ܕܫܐܠ ܐܢܘܢ ܒܬܪ ܕܐܡ̇ܪܢ ܂ ܕܙ̇ܕܩ ܕܢܗܘܝܢ̈ ܐܬܘܬܐ̈ ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܦܢ̈
BarṢal:ComGosp X· ܥܣܪܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܂ ܕܣܠ̣ܩ ܐܢܐ ܠܘܬ ܐܒܝ ܂ ܘܡܫ̇ܕܪ ܐܢܐ ܒܬܪ ܂ ܐܠܐ ܠܘܬ ܥܡܡܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܂ ܘܠܘ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܂ ܐܠܐ
BarṢal:ComGosp Xܕܥܡ̇ܕ ܂ ·X ܝܝܝ X ܡܫܬܘܫܛ ܘܗ̇ܘܐ ܟܗܢܐ ܂ ܘܡܨܠܐ ܠܘܬ ܒܬܪ ܐܘ̇ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܂ ܐܠܐ ܒܬܪ ܕܥܡ̣ܕ ܨܠܝ ܂ ܗܟܢܐ ܘܟܗܢܐ
BarṢal:ComGosp · ܕܚܘܝܗ ܠܛܠܝܐ ܂ ܐܢܫܝܢ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ ܂ ܕܐܙܠ̣ ܠܐܓܘܪܣܐ ܒܬܪ ܂ ܘܡܣܒܪܢܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܓܠܐ ܀ ܘܡܢܐ ܠܡ ܗܘ̣ܐ ܡܢ ܟܘܟܒܐ
BarṢal:ComGosp ·ܠܕܐ ܂ ܡܛܠ ܕܒܣܪܐ ܡ̣ܝܬܐ ܛܥܝܢܐ ܗܘܬ ܒܟܪܣܐ ܐܪܒܥܢ̈ ܒܬܪ ܠܗ̇ܝ ܕܝ̇ܠܕܐ ܗܘܬ ܕܟܪܐ ܂ ܕܠܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܡܝܢ̈ ܡܟܬܪܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܡ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܕܨܠܝܒܐ ܂ ܐܬ̣ܐ ܐܣܦܣܝܢܘܣ ܘܐܚܪܒ ܠܐܡܗܘܢ ܒܬܪ ܠܐܡܗܘܢ ܐܘܪܫܠܡ ܚܪܒ̣ܘ ܂ ܒܝܕ ܣܥ̇ܝܗܘܢ ܕܥܠ ܡܫܝ̣ܚܐ ܂
BarṢal:ComGosp ܂ ܡ ܂ ܝܘܡܝܢ̈ ܐܝܟ ܠܘܩܐ ܂ ܘܒܬܪܟܢ ܠܢܨܪܬ ܂ ܘܒܫܘܠܡ ܂ ܒ ܂ ܒܬܪ ܠܡܨܪܝܢ ܂ ܘܬܪܝܗܘܢ̈ ܫܪܝܪܝܢ ܂ ܐܙܠ̣ܘ ܓܝܪ ܠܐܘܪܫܠܡ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܂ ܡ ܂ ·ܘܡܝܢ̈ ܕܩܝܡܬܐ ܣܠ̣ܩ ܠܫܡܝܐ ܂ ܘܒܗ ܘܥܡܗ ܐܣܩ ܠܟܠܢ ܝ ܒܬܪ ܂ ܘܐܦ̣ܩ ܠܪܓܬܐ ܕܛܡ̣ܐܬ̇ ܠܟܝܢܢ ܒܥܒ̇ܪ ܦܘܩܕܢܐ ܀ ܬܘܒ
BarṢal:ComGosp ܂ ܡ ܂ ܫܝܢ̈ ܦܣܩܘܗ̇ ܘܚܪܒܘܗ̇ ܪܘܡܝܐ̈̈ ܟܠܢܐܝܬ ܒܐܝܕܝ̈ ܒܬܪ ܫ̣ܢܬܐ ܐܬܦܣܩܬ̇ X ܡܢܗܘܢ ܟܗܢܘܬܐ ܘܫܒܐ̈ ܘܫܪܪܐ ܂ ܐܠܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܡ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܡܢ ܐܣܦܣܝܐܢܘܣ ܀ ܀ ܢܙ̇ܒܢ ܢܚܬܗ ܘܚܒܢ ܠܗ ܒܬܪ ܣܝܦܐ̈ ܪܡ̇ܙ ܥܠ ܩܛܠܐ ܘܩܪܒܐ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܐܬܐ ܥܠܝܗܘܢ
BarṢal:ComGosp ܐܓܘܢܐ ܥܣܩܐ ܕܡܣܟܢܘܬܐ ܀ ܠܘܩܐ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܃ ܕܟܕ ܫ̣ܠܡ ܒܬܪ ܂ ܡܠܐܟܐ̈ ܡܩܒܠܝܢ ܠܢ ܂ ܐܝܟ ܕܩܒ̣ܠܘܗܝ ܠܠܥܙܪ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܐܘܠܨܢܐ ܂ ܗ̇ ܂ ܗܘ̇ ܕܗܘ̇ܐ ܒ̣ܝܘܡܬܗ̈ ܕܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ ܀ ܀ ܒܬܪ ܕܦܘܩܕܢܐ ܂ ܒܗܝ̇ ܕܢܦ̣ܠ ܒܚܛܝܬܐ ܀ ܝ ܡܚܕܐ ܕܝܢ
BarṢal:ComGosp ܐܚܘܗܝ ܡܛܟܣ ܠܗ ܂ ܂ ܐܠܐ ܐܡ̇ܪ ܂ ܕܡܪܩܘܣ ܛ ܂ ܟ̣ܣ ܐܢܘܢ ܒܬܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܝܘܚܢܢ ܂ ܟܕ ܡܢ ܝ ܟܠܗܘܢ ܡܝܬܪ ܗܘܐ ܐܦ ܡܢ ܐܚܘܗܝX ܂
BarṢal:ComGosp ܐܠܝܐ ܂ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܬܒ̇ܥ ܡܢܢ ܐܠܗܐ ܀ ܀ ܒܬܪ ܘܕܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܘܒܗܝ̇ ܕܬܠܬ ܐܙܠ̣ܘ ܒܬܪܗ ܂ ܐܝܟ ܐܠܝܫܥ
BarṢal:ComGosp ܐܠܫܥ ܂ ܘܠܕܘܝܕ ܦܨܝ ܡܢ ܫܐܘܠ ܂ ܘܠܐܪܡܝܐ ܘܠܒܪܘܟ ܫܘܙܒ ܒܬܪ ܂ ܗܘ̇ · ܕܠܡܘܫܐ ܫܘܙܒ ܒܩܐܒܘܬܐ ܂ ܘܣ ܡܝ̣ ܠܗ̇ܢܘ ܕܐܬ̣ܘ
BarṢal:ComGosp ܐܣܘܪܝܗ ܕܝܘܚܢܢ ܨ̣ܒܐ ܕܢܐܡܪ ܃ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܒܬܪ ܗ̣ܘ ܠܚܘܕ ܣ̇ܡܗ ܂ ܒܗܝ̇ ܕܥܠ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܒܓܠܝܠܐ ܗܘ̣ܘ ܂ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܐܪܒܥܐ̈ ܒܫܒܐ ܘܚXܫܐ ܕܗܘ̇ܐ ܠܡ ܦ̣ܨܚܐ ܂ ܒܡ̇ܓܗܝ ܥܪܘܒܬܐ ܒܬܪ ܬܡܢ ܒܛܘܪܐ ܂ ܕܒܬܪ ܬܪܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܗܘ̇ܐ ܦ̣ܨܚܐ ܂ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComGosp ܐܪܒܥܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܙܩܝܦܘܬܐ ܀ ܥܠ ܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܗ ܫܘܕܥ ܒܬܪ ܘܐܚ̣ܪܒܘ ܐܢܘܢ ܂ ܘܐܘܩX ܠܡܕ·ܢܬܗܘܢ ܐܘܪܫܠܡ ܂
BarṢal:ComGosp ܐܬܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܥܒ̣ܕ ܩܕܡܝܗܘܢ ܀ ܀ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܃ ܒܪܗ ܒܬܪ ܝ- ܢܫܬܐܠܘܢ ܥܠ ܕܝܠܗܘܢ ܂ ܘܐܦܠܐ ܒܫܘܪܝܐ ܫܐܠ ܐܢܘܢ ܂ ܐܠܐ
BarṢal:ComGosp ܓܝܪ ܕܐܘܒܠܬ̇ ܪܝܫܗ ܕܡܥܡܕܢܐ ܠܐܡܗ̇ ܂ ܗܝ̣ ܬܘܒ ܠܘܬ ܣܡܟܐ ܒܬܪ ܕܒܟܠ ܟܢܘܫܢ̈ ܡܦܪܣܝܢ ܝ ܠܗ̇ ܀ ܘܐܝܬ̣ܝܬ̇ ܠܐܡܗ̇ ܃