simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܐܒܐ ܂ ܙܢܩܟ ܐܒܐ ܠܪܘܚܩܐ ܡܢ ܣܕܝܪܘܬ ܐ ܕܡܝܢܐ̈ ܂ ܝ ܐܒܝ ܠܡ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ ܂ ܘܐܢ ܬܡܪܚ ܬܘܒ ܕܬܪܝܢܐܝܬ ܬܡܢܐ ܠܒܪܐ
Babai:BookUnion ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܩܦ ܃ ܟܕ ܠܡ ܡ̣ܠܘ X0 ܝܘܡܬܐ̈ ܕܢܬܓܙܪ ܛܠܝܐ ܃ ܒܬܪ ܒܣܕܪܐ ܡܠܚܡܐ ܠܟܠܗ ܛܟܣܐ ܟܝܢܝܐ ܕܩܢܐ ܗܘܐ ܒܪܢܫܗ ܕܡܪܢ ܂
Babai:BookUnion ܐܪܒܥܝܢ ܘܡܝܢ̈ ܕܐܬܢܦܚܬ ܒܗ ܢܦܫܐ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܚܕ·ܘܬܐ ܃ ܒܬܪ ܂ ܗܟܢܐ ܘܟܕ ܡܢ ܫܘܪܝ ܓܒܝܠ ܬܗ ܕܦܓܪܐ ܚܕ ܘܬܐ ܂ ܘܐܦ ܡܢ
Babai:BookUnion ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܃ ܕܗܘ ܘ ܨܡܚܐ ܕܫܘܒܚܗ ܂ ܕܠܐ ܬܣܬܒܪ ܠܗ̇ ܡܢ ܒܬܪ ܒܪܫܝܬ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܕܫܪܟܐ ܃ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܡܢ
Babai:BookUnion ܕܐܚܫܡܘ ܃ ܐܦ ܟܣܐ ܝܗ̣ܒ ܘܐܡ̣ܪ ܃ ܗܢܐ ܟܣܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܬܩܐ ܒܬܪ ܂ ܗܟܢܐ ܗܘܝܬܘܢ ܥܒ̇ܕܝܢ ܠܕܘܟܪܢܝ ܂ ·X ܝX20 ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܢ
Babai:BookUnion ܕܐܟܬܒ ܛܘܒܢܐ ܝܘܚܢܢ ܗ̇ܝ ܕܒܪܫܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ ܃ ܒܬܪ ܐܚܪܝ ܨܡܚܐ ܠܫܡܫܐ ܂ ܕܡܢܗ ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܪܦܦܝܢ̈ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܢ
Babai:BookUnion ܕܐܟܬܒ ܠܗ̇ܝ ܃ ܕܗܘ̣ܐ ܕܟܕ ܬܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܂ ܐܬܡܠܝܘ ܝܘܡܬܗ̇̈ ܒܬܪ ܝܝ ܒܐܢܫܘܬܗ ܡܚܝܕܬܐ ܂ ܐܡ̇ܪ ܓܝܪ ܛܘܒܢܐ ܠܘܩܐ ܡܢ
Babai:BookUnion ܕܐܡ̇ܪ ܘܡܗܓܓ ܕܢܛܝܪܢ̈ ܐܢܝܢ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܬܪܝܗܘܢ̈ ܒܬܪ ܠܡܛܥܝܘ ܃ ܘܕܒܪܢܫܐ ܠܡ ܡܫܠܡܢܐ ܢܣ̣ܒ ܡܪܢ ܂ ܘܡܢ
Babai:BookUnion ܕܐܡ̣ܪ ܃ ܗܕܐ ܐܬܪܥܘ ܒܢܦ-ܫܟܘܢ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܝܫܘܥ X ܡܫܝܚܐ ܃ ܒܬܪ ܐܢ ܕܝܢ ܠܘ ܗܟܢܐ ܃ ܡܕܝܢ ܒܝܫܐܝܬ ܐܡ̣ܪ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܃ ܕܡܢ
Babai:BookUnion ܕܐܡ̣ܪ ܗ̇ܝ ܕܒܪܫܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ̣ ܂ ܐܩܦ ܘܢܗܪ ܥܠ ܒܬܪ ܕܠܐ ܩܢܘܡ ܂ 0ܝ ܐܠܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܡܫܡܠܝܐ̈ ܂ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܢ
Babai:BookUnion ܕܐܣܝܗ̇ ܠܦܠܝܓܘܬܗܘܢ ܕܬܠܡܝܕܐ̈ ܃ ܘܗܝܡܢܘ ܕܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܘܐܢ ܥܬܝܩܬܐ̈ ܃ ܒܗܝܢ ܟܕ ܒܗܝܢ ܩܡ̣ܘ ܗܘܘ ܃ ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܢ
Babai:BookUnion ܕܐܨܛܠܡ ܘܐܬܢܦܚܬ ܒܗ ܢܦܫܐ ܘܐܬ̣ܐ ܠܝܠܕܐ ܃ ܗ̇ܝ ܝܬܝܪܘܬܐ ܒܬܪ ܕܒܗ ܢܬܬܪܣܐ ܐܢ ܚܠܝܡ ܘܠܐ ܩܢܐ ܡܚܝܠܘܬܐ ܂ ܘܡܟܝܠ ܝܝ ܡܢ
Babai:BookUnion ܕܐܩܢܝ ܣܘܟܠܐ ܥܠ ܡܥܠܝܬܐ̈ ܕܐܠܗܘܬܗ ܡܚܝܕܬܐ ܕܫܪܝܐ ܒܬܪ ܃ ܝܝ ܘܒܬܪܟܢ ܐܬܚܦܝ ܠܗ ܢܘܗܪܐ ܗ̇ܘ ܠܐ ܡܬܡ̇ܠܠܢܐ ܃ ܡܢ
Babai:BookUnion ܕܐܬܒܣܪ ܗܘ̣ܝܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܚܕ ܟܝܢܐ ܘܚܕ ܩܢܘܡܐ ܂ ܘܐ·ܬܘܗܝ ܒܬܪ ܂ ܡܕܝܢ ܘܐܦ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܬܒܣܪ ܚܕ ܟܝܢܐ ܘܚܕ ܩܢܘܡܐ ܂ ܘܡܢ
Babai:BookUnion ܕܐܬܚܝܕܘ ܐܝܟ ܪܘܫܥܐ ܕܪܫܝܥܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܢܩܝܦܘܬܐ ܠܡ ܕܬܪܝܢ ܒܬܪ ܐܘ ܠܚܕܝܘܬ ܐ ܟܝܝܬܐ ܘܩܢܘܡܝܬܐ ܃ ܐܘ ܕܒܠܥܘ ܚܕ ܠܚܒܪܗ ܂ ܡܢ
Babai:BookUnion ܕܐܬܝܠܕ ܥܘܠܐ ܂ ܫܪܝ ܠܗ ܟܝܢܐ ܕܚ̇ܐ ܝܝ ܠܗ̇ ܠܗ̇ܝ ܝܬܝܪܘܬܐ ܒܬܪ ܒܕܘܟܬ ܬܫܘܝܬܐ ܪܟܝܟܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܠܗ ܠܥܘܠܐ ܂ ܡܟܝܠ ܡܢ
Babai:BookUnion ܕܐܬܡܙܓ ܂ ܘܐܦ ܟܡܝܘܬܐ ܡܘܣܦܢ̈ ܥܠ ܚܕܕܐ̈ ܂ ܗܢܝܢ ܡܢܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܚܘܒܠܐ ܝ ܥܒ̇ܕ ܂ ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܬܦܪܫܢ̈ ܡܢܘܬܗ̈ ܡܢ
Babai:BookUnion ܕܐܬܡܢܥ ܠܬܪܒܝܬܐ ܕܒܐܩܡܗ ܒܕܘܪܓܘܗܝ̈ ܐܝܟ ܟܝܢܗ ܗ̣ܘ ܒܬܪ ܡܢ ܓܘ ܡܪܒܥܐ ܠܦܪܨܘܦܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܘܠܚܘܕܬܐ ܕܟܠ ܂ ܘܡܢ
Babai:BookUnion ܕܗܘܐ ܒܣܪܐ ܗܘ̣ܝܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܚܕ ܝ ܩܢܘܡܐ ܕܒܣܪܐ ܂ ܡܕܝܢ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܂ ܐܝܟ ܐܒܐ ܘܐܝܟ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܃ ܘܡܢ
Babai:BookUnion ܕܚܘܝ ܐܢܘܢ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܘܐܫܬܪܪܘ ܒܡܢ ܕܚ̣ܙܘ ܂ ܘܗܝܡܢܘ ܝ ܒܬܪ ܘܡܢ ܟܘܬܡܬܐ̈ ܃ ܐܠܐ ܒܫܪܪܐ ܗܕܡܐ̈ ܒܫܪܪܐ ܟܘܬܡܬܐ̈ ܂ ܘܡܢ