simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܒܗ ܆ ܕܡܢ ܒܬܪ ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܝ ܕܡܬܝܠܕܐ
PhiloxMab:ComMattLuke ܐܬܓܠܝܬ̣ ܘܠܘ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܣܠܝܗ̇ ܠܒܝܫܬܐ ܓܒ̣ܐ
P:Tob [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܢܬܪܚܡ ܐܠܗܐ
Pall:LausHist . ¹⁷ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܐܬܬܢܝܚ
PhiloxMab:Disc ܐܢܫܝܬܐ̈ ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܬܝܠܕ ܒܪ ܐܢܫܐ
P:Deut [AB] : ܥܠ ܕܤܛܘ ܒܬܪ ܐܠܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ .
Ps-Zach:EccHist ܗܘܘ ܒܩܝܣܐ̈ ܠܚܦܪܐ ܒܬܪ ܒܬܪ ܡܢܝ ܠܬܚܬ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܒܐܒܗܬܐ̈ ܀ XX⁸ܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܩܪܒܐ :
CaveTreas . X ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ³ܕܗܘܐ ܒܝܬ⁴ܦܪܥܘܢ XX
SynOr . ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܫܘܢܝܗ ܕܡܢ ܥܠܡܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܒܗܝܢ ܒܥܕܢܐ ܕܠܝܠܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܐܝܟ
Tim1:Epist ܒܗ̇ ܫܘܘܕܥܐ̈ ܐܘܣܝܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ : ܘܠܗ̇ܘ
BarṢal:ComGosp ܡܢ ܐܚܘܗܝX ܂ ܒܬܪ ܐܚܘܗܝ ܡܛܟܣ ܠܗ
ZachSch:ActsSev ܛܒܝܒܐ . ܗܢܐ ܒܬܪ ܡܪܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܟܕ
JulRom ܠܐܪܡܢܝܐ̈ ܘܣܡܘ ܬܘܒ ܒܬܪ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܡܕܐܬܐ ܕܡܠܟܘܬܢܼ
Ath:ExposPs ܢܗܪܘܬܐ̈ ܒܡܕܒܪܐ . ܒܬܪ ܗܠܝܢ XX X
Babai:BookUnion ܕܟܠ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܡܢܥ ܠܬܪܒܝܬܐ ܕܒܐܩܡܗ
IsaacAnt:memHom ܫܘܪܝܗ : ܕܬܪܗܛ ܒܬܪ ܫܘܠܡܗ . ܕܡܘܬ̥ܗ
Chrys:ComJohn1 ܒܛܝܒܘܬܗ ܚܛܗܐ̈ ܘܡܢ ܒܬܪ ܛܝܒܘܬܗ ܠܗܘ̇ ܕܚܛܐ
ChronMin ܂ 1ܘܒܐܘܪܫܠܡ ܝܝ ܒܬܪ ܫܐܘܠ̣ ܂ ܩܡ̣