simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin 2] ܝ ܂ ܒܬܪ 1ܗܠܝܢ 1ܩܐܪܐܢܘܣ 1ܘܗܠ[ܝܢ
BarKoni:Schol ܗ̇ܝ ܕܡܢܘ ܢܥܘܠ ܒܬܪ 1ܡܠܟܐ ܒܕܝܢ̣ܐ ܟܢ
ComGenExod . ܗܢܘ . ܒܬܪ 25 ܣܘܥܪܢܐ̈ ܗܠܝܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܒܡܢܝܢܐ ܒܨܝܪܐ ܐܬܬܣܝܡ ܒܬܪ 25ܐܒܐ . ܘܠܐ
Tim1:Epist ܩܕܡ ܣܝܡܝܕܐ ܐܘ ܒܬܪ 26ܣܝܡܝܕܐ : ܠܒܪ
Tim1:Epist ܠܗ . ܘܥܩܒ ܒܬܪ 27ܡܐܡܪܐ̈ ܕܥܠ ܢܦܫܐ
Ps-Zach:EccHist ܫܠܡ ܂ ܡܢ ܒܬܪ 2ܕܟܬܒܢܢ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ
ChronMin ܗ̣ܘ ܐܘܣܒܝܣ ܀ ܒܬܪ 2ܗܕܐ ܕܝܢ ܬܘܒ
Ps-Zach:EccHist ܐ̇ܡܪ ܂ ܕܡܢ ܒܬܪ 2ܩܝܡܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ
Tim1:Epist . ܘܠܐ ܬܬܗܐ ܒܬܪ 31ܩܪܝܢܗ ܕܟܬܒܢ ܠܓ̇X
Tim1:Epist . ܐܘ ܡܬܝܬܪܢ̈ ܒܬܪ 32ܡܦܩܬܗܝܢ ܕܡ̣ܢ ܦܓܪܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܂ ܂ ܂ ܒܬܪ 3ܒܬܪ3 ܡܪܗܛܐܝܬ ܡܟܬܒܝܢܢ
BarKoni:Schol ܗ̣ܢܐ ܕܝܢ ܐܡܠܟ ܒܬܪ 3ܕܐܬܕܒܪ ܗܘܪܩܢܘܣ ܐܚܪܝܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܡܬܛܥܐ ܫܡܢ ܒܬܪ 3ܙܒܢܐ ܂ ܘܐܢܫ̣
SevAnt:LuqGramm ܡܬܘܡ ܐܡ̣ܪ ܡܢ ܒܬܪ 3ܚܕܝܘܬܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢܥܒܕ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ̤ ܒܬܪ 5ܕܝܢ ܂ ܝ
BarKoni:ScholUrm ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܡ̣ܢ ܒܬܪ 5ܚܙܘܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܚܙܝ
Ps-Zach:EccHist ܒܡܕܝܢܬX ܡܠܟܘܬܐ ܀ ܒܬܪ 5ܡܩܕܘܢ ܛܝܡܬܐܘܣ ܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist Xܗܘܐ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ 7ܗܠܝܢ ܆ ܐܢܐ
SevAnt:LuqJul ܀ ܘܬܘܒ : ܒܬܪ : ܐܚܪܢܝܬܐ̈ :