simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol - ܂ ܘܦܐܐ ܝܝ X ܂ ܘܐܦX X - ܂ ܥܠ ܝܕ̇X Xܘܕܥܘ ܂ ܕXܝXܪܘ X - ܂ ܒܬܪ ܝXܢXܘܢ ܕܝXܠܦܢܐ ܕܪܝXܙܐܝܬ X -XܝܠܝX ܝXܝ ܃ ܂ XXX ܕܝXܢ
PhiloxMab:epPatricius . . -- X ܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܥܠܘ ³⁶ܘܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܒܬܪ ܢܦܫܐ ܀ X ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܓܝܪ ܕܦܘܩܕܢܐ̈ ³⁴ܡܬܦܠܚܢܐẌ ³ܡܢ X
PhiloxMab:epPatricius . . XXXܩX ܚܘܕܬܐ ܥ̣ܠܘ ܐܦ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܠܘ ܒܬܪ ܒܡܬܓܫܡܢܘܬܗ X ¹̇²ܕܡܫܝܚܐ ܘܒܚܫܗ ܘܒܡܘܬܗ ܘܗܝܕܝܢ ܡܢ
PhiloxMab:epPatricius . dd . 171--195 ܐܓܪܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ XXܢ X ܒܬܪ XXXXX . . . . . . . . . . . 95 ܕܬܥܘܠ ܠܚܝܐ̈ ܣܒ ܨܠܝܒܟ ܘܬܐ
JnEph:ActsEastSaints . X X XX ܢܙܝܪܘܬܐ ܘܥܢܘܝܘܬܐ ܇ ܘܩܕܝܫܘܬܐ ܘܫܗܪܐ ܘܨܘܡܐ ܒܬܪ ܘܐܦ ܡܫܘܚܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܥܠܝܡܘܬܐ ܕܢܬ̣ܝܦܐ ܒܪܗܛܐ
CaveTreas . Xܡܘܬܗ ܕܐܕܡX . ܦܪܫ̣ܘX ܛܘܗܡܐẌ ܘܫܪܒܬܐ̈ ⁵ܕܫܝܬ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܛܘܪܐX . ܘܩܒܪܘܗܝXܒܓܘX ܡܥܪܬ ܓܐܙܐẌ . . ( 22 ) ܘܡ̣ܢ
JulRom . ܐܟܬܒܢ ܐܢܝܢ ܠܬܫܥܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܓܕܫ ܘܐܣܬܥܪ . ܟܕ ܒܬܪ . ܐܚܝܕ ܕܘܒܪܐ̈ ܕܢܟܦܘܬܐ . ܘܒܙܕܩܗܝܢ ܘܒܣܕܪܗܝܢ ܒܬܪ
IšoMerv:ComOT . ܘܕܠܘܥܠ ܡܪܢ ܐܡܝܪܐ ܆ ܘܗ̣ܘ ܡܘܫܐ ܡܘܕܥ ܒܢܒܝܘܬܗ ܕܫܪܟܐ ܒܬܪ ܕܢܒܝܐ ܢܩܝܡ ܠܟܘܢ . ܐܡܝܪܐ ܓܝܪ ܥܠ ܚܒܠܐ ܕܢܒܝܐ̈ ܕܒܬܪ
SevAnt:LuqJul . ܝXXXXX . -- ⁵ܝX . X XXX ܡܥܗܕܢܘܬܝ̈ : ܐܡܪܚ ܐܝXܝ ܒܬܪ ܙܢܩܝܢܢ . ܠܐ ܓܝܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܐ ܀ ܕܟܕ ܡܢܐ ܡܬܦܪܣ ܡܢ
SynWestSyr . ܝܝ⬩ XXܝܗܦܠܐܘܢܐXXXܗܘܦܠܘܢܐ : X¹⁵ ܕܡܬܚܪܪ : ܒܬܪ ܚܐܪܐ̈ : ܐܢ ܢܬܪܟܢ ܗ̣ܘ ܥܒ̣ܕܐ ܕܢܣ̇ܒ ܠܗ ܐܢܬܬܐ ܐܡܬܐ ܡܢ
SevAnt:CathHom . ܢܡܘܣܐ ܘܢܒܝܐ̈ : ܟܕ ܐܬܦ̣ܣܩ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠܝܢ ܣܒܪܐ : ܘXܘܐ ܒܬܪ ܇ ܡܫܡܠܝܢ̈ ܠܗ̇ ܠܗ̇ܝ ܕܥܝܕܐX XX XXX X ܘܟܕ ܛܒ ܡܫܝܚܐ̇ ܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn 1 ܓܝܪ ܕܐ̣ܡܪ ܕܐܢܬܘܢ ܦܓܪܢܐܝܬ ܕܝܢܝܬ̇ܘܢ ܇ 2ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܡܛܠ ܢܩܝܦܘܬ ܐ ܆ ܝ ܘܡ̣ܢ ܐܒܐ ܡܛܠ ܒܝܬܝܘܬܐ ܕܒܝܕ ܒܪܐ ܂ ܡ̣ܢ
ApocPs-Meth 10 ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܕ ܡܦܩܬܗܘܢ ܕܡܢ ܦܪܕܝܣܐ ³ܚܟ̣ܡ ܐܕܡ ܒܬܪ ² ܐܕܡ ܘܚܘܐ ܡܢ ܦܪܕܝܣܐ Xܒܬܘܠܐ̈ ܗܘܘ ܬܪܝܗܘܢ̈ . ܘܡܢ
BarKoni:Schol 10ܩܝܡܬܗ ܦܩܕ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܃ 1ܕܦܘܩܘ 2ܬܠܡܕܘ ܠܟܠܗܘܢ ܒܬܪ ܢܘܢܐ ܂ ܘܓܠܝܐ ܗܝ ܕܪܐܙܐ ܩܕܡ ܨܪ 0ܝ ܒܗ ܂ ܘܐܝܟܢܐ X ܕܦܪܘܩܢ
Tim1:Epist 11ܡܘܬܗ . ܘܗܕܐ ܡ̇ܢ ܗܟܢܐ . 7 , 9ܟܒܪ ܕܝܢ ܐܢܫ 12ܢܗܦܘܟ ܒܬܪ ܟܪܘܣܘܣܛܘܡܘܣ ܆ 10ܒܡܐܡܪܐ̈ ܣܓܝ̇ܐܐ ܟܠܠ ܠܪܫܗ ܩܕܝܫܐ
Tim1:DisputCalMahdi 14ܡܣܩܬܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܠܫܡܝܐ : 15ܘܡ̣ܢ ܩܕܡ ܡܚܬܬܗ ܒܬܪ |L 53ܠܡܠܟܘܬܗ . ܚܕ ܢܒܝܐ 13ܡܫܟܚܝܢܢ ܕܐܬ̇ܐ ܠܥܠܡܐ ܡ̣ܢ
GanBus 15ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ . ܡܕܝܢ ܠܝܬ ܠܡܬܕܡܪ ܘ ܇ ܐܢ ܐܦ ܚܢܢ ܒܙܒܢܐ ܒܬܪ ܗܘ̣ܐ ܫܘܘܕܝܐ ܆ Xܠܘ ܒܪ ܫܥܬܐ ⁸ܢܣ̣ܒܫܘܡܠܝܐ ܇ ⁹ܐܠܐ
Tim1:Epist 18ܪܫܢܘܬܐ ܐܘ ܪܚܡܝ̈ ܝܬܗܘܢ ܘܪܚܡܝ̈ ܟܣܦܐ 19ܘܪܚܡܝ̈ ܒܬܪ ܆ ܕܐܢܫ ܡ̣ܢ 17ܡܚܪܡܐ̈ ܘܡܙܛܡܐ̈ ܐܘ |ܩ |L 312ܡܫܝܚܢܝ̈
Ps-Zach:EccHist 1ܕܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܡܫܚܠܦܐ̈ ܐܬܬܘܬܒ ܂ ܐܬܐ ܠܐܬܪܐ ܒܬܪ ܝ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܟܗܢܘܬܗܘܢ ܂ ܗܟܢܐ ܕܪܝܫ ܐܒܗܬܐ̈ ܐܒܪܗܡ ܂ ܡܢ
JnEph:EccHist 1ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܫ̣ܪܬ̇ ܕܢܗܘܐ ܫܝ̣ܢܐ ܒܐ̇ܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܬܪ ܕܠܐܪܥܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܇ ܠܐ̇ܪܡܢܝܐ ܘܠܩܦܕܘܩܝܐ ܀ X