simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol ܂ XXX ܕܝXܢ ܒܬܪ - ܂ ܘܦܐܐ
PhiloxMab:epPatricius ³⁴ܡܬܦܠܚܢܐẌ ³ܡܢ X ܒܬܪ . . --
PhiloxMab:epPatricius ܘܒܡܘܬܗ ܘܗܝܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ . . XXXܩX
PhiloxMab:epPatricius ܣܒ ܨܠܝܒܟ ܘܬܐ ܒܬܪ . dd .
JnEph:ActsEastSaints ܕܥܠܝܡܘܬܐ ܕܢܬ̣ܝܦܐ ܒܪܗܛܐ ܒܬܪ . X X
CaveTreas 22 ) ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ . Xܡܘܬܗ ܕܐܕܡX
JulRom ܘܒܙܕܩܗܝܢ ܘܒܣܕܪܗܝܢ ܒܬܪ ܒܬܪ . ܐܟܬܒܢ ܐܢܝܢ
IšoMerv:ComOT ܚܒܠܐ ܕܢܒܝܐ̈ ܕܒܬܪ ܒܬܪ . ܘܕܠܘܥܠ ܡܪܢ
SevAnt:LuqJul ܡܢܐ ܡܬܦܪܣ ܡܢ ܒܬܪ . ܝXXXXX .
SynWestSyr ܐܢܬܬܐ ܐܡܬܐ ܡܢ ܒܬܪ . ܝܝ⬩ XXܝܗܦܠܐܘܢܐXXXܗܘܦܠܘܢܐ
SevAnt:CathHom ܛܒ ܡܫܝܚܐ̇ ܡܢ ܒܬܪ . ܢܡܘܣܐ ܘܢܒܝܐ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܒܪܐ ܂ ܡ̣ܢ ܒܬܪ 1 ܓܝܪ ܕܐ̣ܡܪ
ApocPs-Meth ܬܪܝܗܘܢ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ 10 ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈
BarKoni:Schol ܘܐܝܟܢܐ X ܕܦܪܘܩܢ ܒܬܪ 10ܩܝܡܬܗ ܦܩܕ ܠܬܠܡܝܕܐ̈
Tim1:Epist ܟܠܠ ܠܪܫܗ ܩܕܝܫܐ ܒܬܪ 11ܡܘܬܗ . ܘܗܕܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܐܬ̇ܐ ܠܥܠܡܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ 14ܡܣܩܬܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
GanBus ⁸ܢܣ̣ܒܫܘܡܠܝܐ ܇ ⁹ܐܠܐ ܒܬܪ 15ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ .
Tim1:Epist |ܩ |L 312ܡܫܝܚܢܝ̈ ܒܬܪ 18ܪܫܢܘܬܐ ܐܘ ܪܚܡܝ̈
Ps-Zach:EccHist ܐܒܪܗܡ ܂ ܡܢ ܒܬܪ 1ܕܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܡܫܚܠܦܐ̈
JnEph:EccHist ܘܠܩܦܕܘܩܝܐ ܀ X ܒܬܪ 1ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ