simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܪܕ ܘܐ . ܕ ܐܬܟܬܒܬ ܠܘܬ ܩܩܘܪܝܐ ܗܘܝܩܩܐ ܀ ܒܡܛܪܬܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܝX ܟܕ ܕ ܝܗ ܡܢ ܐܝXܪܬܐ ܕ ܚܝܝܫܝܢ ܘܫܒܟ ܕ ܟܬܒܐ ܕ ܐܪܒܫܐ ܕ ܡܢ
SevAnt:Epist ܟܢ ܕܝܢ ¹ܐܬܗ̣ܦܟ ܝ ܠܗܘܢܐ ܡܣܠܝܐ ܕܕܚܠܬܐ ܨܒܝܢܝܬܐ ܐܡ̇ܪ ܒܬܪ : ܡܛܠ ܕܐܦܝܣܩܦܐ ܐܝܬܘܘܝ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܕܢܡܘܣܐܝܬ ܡܣܪܚ :
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܡܦܘܠܬܐ ܕܡܢ ܦܪܪ̣ܝܣܐ ܘܐܒܕܢܐ ܕܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܆ ܚܟ̣ܡ ܒܬܪ ܓܝܪ̣ ܕܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ . ܕܒܝ̇ ܒܘܟܪܝ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܢ
SevAnt:Epist ܦܘܠܛܐ . ܕܡܝܢ ܗܪܟܐ . ܘܕܙܕܩ ¹ܕܒܝܕ ܥܒܕܐ̈ ܛܒܐ̈ ܢܬܛܝܒX ܒܬܪ ܢܐܠܦܘܢ ܗܠܝܝܢ ܕܡܬܬܪܬܝܢX ܆ ܕܐܓܘܢܐ ܡܕܡ ܐܝܬ ܠܢܦܫܐ
SevAnt:Epist ܕܩܡܘ ܡܝܬܘ ܐܝܟ ܡܐ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܩܝܡܬܐXܗܫܐ̈ ܟܠܗ̇ ܚܘܒܬܐ ܒܬܪ : ܣܓܝܐܐ̈ ܕܠܐ ܡܟܝܠ ܐܢܫ ܢܬܩ̇ܢܛ ܡܢ ܡ̇ܘܬܐ ܓܝܪ ܡܢ
SevAnt:Epist ܙܒܢܐ̈ ܐܢܗ̣ܘ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܡܢܗܘܢ ܢܣܬܗ̇ܕܘܢ ²ܒܕܘܒܪܐ̈ Xܐ ܒܬܪ ܆ ܘܠܐ ܢܬܗ̇ܓܓܘܢ ܫܡܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܐܘ ܕܟܗܢܘܬܐ . ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ
SevAnt:Epist ܕܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܀ ܘܬܘܒ ܫܘܐܠܐ ܕܬܠܬܐ ܆ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܝ̇ܟܢܐ ܒܬܪ ܢܗܘܘܢ . ܐܝܠܝܢ ܕܠܣܝ̣ܡܬ ܒܢܝܐ̈ ܐܫܬܘ̣ܝܘ ܒܝܕ ܪܘܝܐ ܇ ܡܢ
SevAnt:Epist ܙܢܝܘܬܐ ܇ ܒܐܝܠܝܢ ܪܡܢܗ ܡܪܬܪܪ̈ ܗܘܝ̈ ܐܘܕܥ ܇ ܕܐܨܠܚܬ ܒܬܪ ܗܘܐ ܠܗ ܠܘܬ ܗܠܝܢ . ܒܪܡ ܕܝܢ̣ ܠܐ ܡܟܝܠ ܗ̣ܘ ܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ ܡܢ
SevAnt:Epist ܗ̇ܘ ܡܫܘܕܥܢܝܬܐ̈ ܕܝܠܗ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܕܐܦ ܠܥܝܢܐ̈ ܒܬܪ ܆ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܕܒܡܝܐ̈ ܛܠܢܝܬܘ̈ ܕܫܡܫܐ ܘܨ ܡܚܘܘܝ̈ ܇
SevAnt:Epist ܫܒܝܬܐ ܠܬܝܒܘܬܐ ܐܬܘ ܇ ܘܒܝܕ ܢܣܝܘܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܠܗܪܟܐ ܒܬܪ ܘܡܬܚܙܝܢܝܬܐ ܦܢܘ ܆ ܒܢܝܐ̈ ܕܢܦܝܨ̈ ܐ ܗܘܘ . ܗܠܝܢ ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܥܒܕ̇ ܦܩܩܕܢܐ ܇ ܘܡܦܘܠܬܐ ܕܡܢ ܚܝܐ̈ ܗ̇ܢܘܢX ܠܐ ܗܘܠܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܘܚ̇ܡܝܢ ܆ ܘܕܢ̇ܘܬܦܐ ܘܣܪܝܩܘܬܐ : ܗ̇ܝ ܕܐܬܝܝ̇ܒ ܐܕܡ ܡܢ
SevAnt:Epist ܚ̣ܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܬܪܝܢܝܬܐ . ³ܒܕܓܘܢ ܆ ܠܘ ܒܬܪ ܘܣܛܪ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܦܢܛܣܝܐ ܆ ܕܠܐ ܒܣܪܐ ܐܝܬܘܘܝ ܡܢ
SevAnt:Epist ܩܝܡܬܗ ܆ ܥܠܘ ܩܡܘ ܆ ܝܬܝܪܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕ̇ܥܩܒ ܇ ܕܡ̣ܢܘ ܒܬܪ : ܕܦܓܪܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܕܫܟܒܘ ܩܒܪܝܗܘܢ̈ ܡܢ
SevAnt:Epist ܐܠܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ . ܘܒܕܘܟܬܐ ܬܘܒX ܐܚܪܬܐ ܇ ܘܫܡܐ ܕܐܠܗܐ̈ ܒܬܪ ܇ . XXX X ܘܠܘܬܗ ܬܬܩ̇ܪܒ ܇ ܘܒܫܡܗ ܬܐܡܐ ܇ X ܘܕܠܐ ܬܐܙܠܥ
SevAnt:Epist ܩܝܡܬܐ ܆ ܐܘ ܕܡܬܚܙܐ ܬܘܒX ܒܙܒܢ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܕ̣ ܩܪܘ . ܒܬܪ ܇ ܘܪܗܛܐ ܕܒܪܩܐ ܕܠܐ ܩܐ̇ܡ . ܐܝܟܐ ܗܝ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܘܕܐܬܓܫܫ ܡܢ
SevAnt:Epist ܡܐܬܝܬܗ ܕܒܒܣܪ ܕܝܚܝܕܝܐ ܐܬܐܫ̣ܕ ܪܘܚܐ : ܛܝܒܘܬܐ ܗ̇ܝ ܒܬܪ . ܗ ܢ ܐ ܕܝܢ ܛܘܦܣܐ ܡ̇ܡܠܝܐ ܗܘܬ ܆ ܗ̇ܝ ܕܥܬܝܕܐ . ܟܕ ܓܝܪ ܡܝܢ
SevAnt:Epist ܡܙܡܪܢܐ̈ ܇ ܒܝܢܬ ܥܠܝܡܬܐ̈ ܕܢܩܫܢ̈ ܒܦܠܓܐ̈ . ܥܠܝܡܬ̈ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ ܒܙܡܘܪܐ ܕܫܬܝܢ ܘܫܒܥܐ . ܩ̇ܕܡܘX ܫܠܝܛܢܐ̈
SevAnt:Epist ܕܚܠܬܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܐܫ̇ܬܩܠܘ ܒܦܝܠܣܦܘܬܐ : ²ܘܠܕܚܠܬ ܒܬܪ ܓܝܪ ܡܛܠ ܐܠܗܗܘܢ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܪܩܪܐ ܐܡܒܠ̇ܟܝܘܢ : ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܗܠܝܢ ܇ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܐܘܛܘܟܐ ܬܘܒ ܪܗ̣ܛ ܇ ܠܘܬ ܬܝܘܒܐ ܒܬܪ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܐܦܣܝܐ̈ . ܟܕ ܠܐ ܡܬܘܡ ܡܨܝܐ ܕܬܬܩܛܪ ܓ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܚܕܝܘܬܐ : ܘܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܘܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܗܠܝܝܢ : ܘܟܠܗ ܒܬܪ ܕܡܒܣܪ ܡܘܕܐ : ܘܡܚܪܡ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ