simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܐܪܕ ܘܝܐ X ܕ ܐܬܟܬܒܬ ܠXXܬ ܬܐܘܡܐ ܐܩܘܘܩܐ ܕ XܪܡܢXܝܐ̈ ̈ ܒܬܪ . ܡܢ ܐXܪܬܐ X ܕ ܥܩܩXܝܢ̈ ܘܫܒܫ ܕ ܟܬܒܐ ܕ ܬܝܫXܐ ܕ ܡܢ
SevAnt:Epist ܗ̇ܝ ܩܝܡܬܐXܗܫܐ̈ ܟܠܗ̇ ܚܘܒܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܒܥܬܝܩܬܐX . ܒܬܪ ܐܢܫ ܢܬܩ̇ܢܛ ܡܢ ܡ̇ܘܬܐ ܓܝܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܩܡܘ ܡܝܬܘ ܐܝܟ ܡܐ
SevAnt:Epist ܚ̣ܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܬܪܝܢܝܬܐ . ³ܒܕܓܘܢ ܆ ܠܘ ܒܬܪ ܘܣܛܪ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܦܢܛܣܝܐ ܆ ܕܠܐ ܒܣܪܐ ܐܝܬܘܘܝ ܡܢ
SevAnt:Epist ܕܐܫܠܡ ܪܘܚܗ : ܘܢܩ̣ܩ ܡܢܗ̇ ܬܗܝܪܐܝܬ ܕܡܐ ܘܡܝܐ̈ ܆ ܐܠܗܝܐ ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܢ ܒܠܘܟܝܬܐ ܡܢ ܗ̇ܘ ܐܣܛܪܛܝܘܛܐ ܒܕܦܢܗ : ܡܢ
SevAnt:Epist ܕܐܡ̣ܪ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܟܠ ܐܕܫܐ ܒܬܪ ܆ ܣܗ̇ܕ ܘܡܘܫܐ : ܟܕ ܒܘ̇ܘ ܕܠܘܝܐ̈ ܟܬ̇ܒ ܗܘܐ . ܗܟܢܐ . ܡܢ
SevAnt:Epist ܩܪܝܢܗܝܢX ܕܗܠܝܢ ܢܣܒܪܘܢ ܒܬܪܥܝܬܗܘܢ ܡܕܡ ܕܠܩܘܒܠܐ . ܒܬܪ ܕܥܩܘܒܠܐ . ܐܦ ܠܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ ܬܛܫܐ . ܕܐܢ ܗ̣ܘ ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܕܚܠܬܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܐܫ̇ܬܩܠܘ ܒܦܝܠܣܦܘܬܐ : ²ܘܠܕܚܠܬ ܒܬܪ ܓܝܪ ܡܛܠ ܐܠܗܗܘܢ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܪܩܪܐ ܐܡܒܠ̇ܟܝܘܢ : ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܦܘܪܫܢܐ ܕܢܦܫܐ ܘܕܦܓܪܐ ܇ ܕܡܫܟܚܐ ܕܗܠܝܢ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܡܝܬܘ ܒܬܪ ܡܠܬܐ ܕܡܛܠ . X ܩܝܡܬܐ ܇ X ܘܢܗܝܡܢܘܢ ܡܫܪܪܐܝܬ ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܗ̇ܝ ܩܝܡܬܐ . ܨܝܕܝܢ . ܘXܝܨܠܝܢܢ ܕܬܓ̣ܕܫ ܠܟܝ̣ ܡܢܪܐ X X ܒܬܪ ܘܐܝܟ ܡܫܘܚܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܐܬܬ ܢܣܒܪ ܡܘܬܐ ܇ ܡܢ
SevAnt:Epist ܪܕ ܘܩܝܐ . ܕ ܐܬܟܬܒܬ ܠܘܬ ܣܪܓܝܩܘ ܐXܩܩXܘXܐ ܕ ܩܘܪܘܣ̈ ̈ ܒܬܪ ܟܕ ܕ ܝܝܗ ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܕ ܝܫܬܝܢ ܘܬܝܫܫ ܕ ܟܬܒܐ ܕ ܐXܒܫܐ̈ ܕ ܡܢ
SevAnt:Epist ܗܠܝܢ ܡܫܪ̣ܪ ܐܢܐ ܣܓܝܐܐ̈ ¹ܨܝܕܝ̈ ܚܝܘܬܐ̈ ܆ ܘܢܨܘܕܘܢ ܒܬܪ ܐܢܐ ܨܝܕܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐXܝܪ ܡܝ̇ܐ . ܘܢܨܘܕܘܢ ܐܢܘܢ . ܘܡܢ
SevAnt:Epist ܕܠܐܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܒܛܟܣܐ ²ܥܐܠܝܢ . ܘܗܕܐ ܘܐܦ ܒܟܬܝܒܬܐ̈ ܒܬܪ ܕܝܢ ܒܗ ܒܚܘܝܗ̇ ܕܡܕܢܚܐ . ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܒܬܪܟܢ ܒܢܩܝܦܘܬܐ ܡܢ
SevAnt:Epist ܕܝܝܢ ܕܗ̇ܘܝܐX ܐܝܟ ܕܐܬܐܡ̣ܪܬ ܇ ܠܐ ܬܪܢܐ ܒܡܕܡ . ܐܠܐ ܒܬܪ ܐܪܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡ̇ܬܩܝܡܐ ܒܥܪܬܐ̈ ܆ ܡܕܡ ܕܐܝܟ ܗܟܢ ܟܬܝܒ .
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܡܦܘܠܬܐ ܕܡܢ ܦܪܪ̣ܝܣܐ ܘܐܒܕܢܐ ܕܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܆ ܚܟ̣ܡ ܒܬܪ ܓܝܪ̣ ܕܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ . ܕܒܝ̇ ܒܘܟܪܝ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܢ
SevAnt:Epist ܚܕܝܘܬܐ ܡ̣ܬܦܠܓ . ܬܪܝܢܘܬܐ ܓܝܪ̇ ܫܪܝܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܬܪ ܘܠܐ ܒܠܝܠܐܝܬ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ . ܟܕ ܠܐ ܬܘܒ ܡܝܢ
SevAnt:Epist ܚܫܡܝܬܐ ܠܒܝܬܐ ܕܝܠܗ ܢܚܘܬ . ܘܥ̣ܢܐ ܘܐܡ̣ܪ . ܐ ܢ ܗ̣ܘX ܒܬܪ : ܘܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܠܘܬܗܘܢ ܢܐܙܠ ܆ ܦ̣ܩܕ ܗܘܐ ܠܗ ܕܘܝܕ ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܩܘܡܐ ܐܬܓܡ̣ܪ . ܟܕ ܟ̣ܬܒ ܓܝܪ ܠܘܬ ܗ̇ܢܘܢ X X X ܝ ܫܠܝܚܝܐ ܒܬܪ ܦܛܪܘܣ ܇ ܘܒܟܠܝܠܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ̈ ܨܒܬ . ܡܚܕܐ ܡܢ
SevAnt:Epist ܗܠܝܢ ܇ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܐܘܛܘܟܐ ܬܘܒ ܪܗ̣ܛ ܇ ܠܘܬ ܬܝܘܒܐ ܒܬܪ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܐܦܣܝܐ̈ . ܟܕ ܠܐ ܡܬܘܡ ܡܨܝܐ ܕܬܬܩܛܪ ܓ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܕܐܟ̣ܠܘ ܡܢ ܚܛܐ̈ ܘܘܐܪܐ̈ ܕܐܪܥܐ . ܘܠܐ ܬܘܒ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܬܪ ܠܐ ܚܡܝܥܐ̈ ܕܦܨܚܐ . ܘܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܆ ܐܫܬ̣ܩܠ ܡܢܢܐ ܇ ܡܢ
SevAnt:Epist ܥܒ̣ܪ ܦܘ-ܩܕܢܐ : ܗ̇ܘ ܕܐܬܬ̇ܥܒܕ ܒܝܕ ܡܛܥܝܢܘܬܘ ܕܚܘܝܐ : ܒܬܪ ܒܪܢܫܐ ܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ̈ . ܟܕ ܓܝܪ ܐܕܡ ܐܬܚ̇ܝܒ ܒܡܘܬܐ ܡܢ