simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܡܚܘܬܐ ܡܥܝܢܐ ܕܚܝܐ̈ ܢܒܥܬ ܠܝܢ . ܗܕܐ ܕܝܝܢ ܠܐ ܒܬܪ ܕܝܢ ܚܙܝ ܐܝܟܢܐ ܦܩܪܘܬܗܘܢ ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܝܠܢ ܐܣܬܥܪܬ . ܡܢ
SevAnt:Epist ܪܕ ܘܩܝܐ . ܕ ܐܬܟܬܒܬ ܠܘܬ ܣܪܓܝܩܘ ܐXܩܩXܘXܐ ܕ ܩܘܪܘܣ̈ ̈ ܒܬܪ ܟܕ ܕ ܝܝܗ ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܕ ܝܫܬܝܢ ܘܬܝܫܫ ܕ ܟܬܒܐ ܕ ܐXܒܫܐ̈ ܕ ܡܢ
SevAnt:Epist ܡܫܬܘܕܥܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܡܟܪܐܢܐܝܬ ܡܙܥܝܩ ܇ ܐܬܒ̇ܛܠܬܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܝܢ : ܟܕ ܠܝܗ̇ܢܘܢ ܕܓܒ̇ܝܢ ܗܘܘ ܕܒܢܡܝܘܣܐ ܢܐܚܘܢ ܡܢ
SevAnt:Epist ܕܝܢ ܡܥܠܬܐ ܕܗ̇ܘ ܡܬܬܪܝܡ ܆ ܡܙܥܩ ܓܠܝܐܝܬ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܒܬܪ ܕܢܬܩ̇ܪܒ ܟܗܢܐ : ܡ̇ܟܣܐ ܠܗܠܝܢ ܕܩܕܝܡܢ̈ ܣܝܡܝܢ̈ : ܘܡܢ
SevAnt:Epist ܡܫܝܚܐ ܢܦ̣ܩܝ ܆ ܦܪܘܬܣܡܝܐX ܐܘܟܝܬ ܫܘܪܝܐ̈ ܐܢܢ̣ ܕܗ̇ܘ ܒܬܪ ܕܒܩܪܪ̣ܝܣܐX ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܡܫܝܚܐ : ܘܡܢ
SevAnt:Epist ܪܪܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܠܝܪܬܐ ܓ̣ܠܐ ܠܝܗ . ܘܠܒܪܗ ܕܝܝܢ ܬܘܒ ܕܘ̇ܘ ܒܬܪ ܢܡܘܣܐ ܐܝܪܘXܘܝ ܗܘܐ· ܘܝXܗܢܐ ܬܘܒ ܠܗXܝܝܢ ܕܗܘܝܢ̈ ܡܢ