simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܪܕ . ܝܝܐ ܕ ܐܬܟܬܒܬ ܠܘܬ ܣܪܓܝܩܘ ܩܘܡܝܩܘ ܘܐܪܟܝܪܘܣ̈ ̈ ܒܬܪ ܀ ܕ ܝܝܗ ܟܕ ܕ ܝ ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܕ ܝܫܒܫܝܢ ܕ ܟܬܒܐ ܕ ܝܫܬܐ XXXX ܕ ܡܢ
SevAnt:Epist ܩܪܝܢܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܆ ܒܝܕ ܐܓܪܬܐ ܓܠܝܬܐ ܬܥܒܕܝܗ̇ ܠܢ ܇ ܠܗ̇ܝ ܒܬܪ ܙܥܘܪܬܐ ܕܝܠܢ . ܕܚܣܝܘܬܐ ܕܝܢ ܕܝܠܟ ܐܝܬܝܗ̇ : ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܡܘܫܐ ܇ ܓܝ̣ܙܪ ²ܐܢܘܢ ܩܕܡ ܕܢܥܒܪܘܢ ܠܝܘܪܕܢܢ . ܐܠܐ ܡܢ ܒܬܪ ܒ̇ܛܠ̣ܬ . ܘܐܦܠܐ ܬܘܒ ܝܫܘܥ ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܒܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡܢ
SevAnt:Epist ܕܐܝܘܒ : ܕܣ̣ܒ ܐܢܬܬܐ ܥܪܒܝܬܐ ܆ ܡܢ ܡܚܘܬܐ ܗ̣ܘܘ ܠܗ̇ ܒܬܪ ܕܟܬܝܒܐ ܠܘܬ ܫܘܠܡܐ ܕܟܬܒܗ ܐܝܪܬܐ ܗܝ ܐܢܬܬܐ ܗܕܐ ܕܡܢܗ̇
SevAnt:Epist ܕܐܡ̣ܪ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܟܠ ܐܕܫܐ ܒܬܪ ܆ ܣܗ̇ܕ ܘܡܘܫܐ : ܟܕ ܒܘ̇ܘ ܕܠܘܝܐ̈ ܟܬ̇ܒ ܗܘܐ . ܗܟܢܐ . ܡܢ
SevAnt:Epist ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܦܠܐ ܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܢܐܡܪ ܕܗܘܬ ܚܕܝܘܬܐ . ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܒܢܩܝܦܘܬܐ ܕܐܝܩܪܐ . ܘܡܛܠ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܐܡܝ̇ܢ
SevAnt:Epist ܗ̇ܝ ܩܝܡܬܐ . ܨܝܕܝܢ . ܘXܝܨܠܝܢܢ ܕܬܓ̣ܕܫ ܠܟܝ̣ ܡܢܪܐ X X ܒܬܪ ܘܐܝܟ ܡܫܘܚܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܐܬܬ ܢܣܒܪ ܡܘܬܐ ܇ ܡܢ
SevAnt:Epist ܡܦܘܠܬܢ ܕܡܢ ܦܪܪ̣ܝܣܐ . ܘܐܦ ܠܪܓܬܐ ܦܓܪܢܝܬܐ ܆ ܒܕܡܘܬ ܒܬܪ ܥܬܝܩܐ ܡܢܝ̣ܚܝܢܢ ܡܢܢ ܇ ܘܠܡܝܬܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܝܬܢܢ ܡܢ
SevAnt:Epist ܬܠܬܐ ܐܝܡܡܐ̈ ܘܠܝܠܘܬܐ̈ ܕܩܡ ܡܪܢ ܬܬܗܝܡܝܢ . ܐܚܪܢܐ̈ ܒܬܪ ܕܫܒܬܐ ܆ ܠܟܠܗ ܐܝܡܡܐ ܘܠܠܝܐ ܕܬܠܬܐ ܢܓܡܪܘܢ . ܘܗܟܢܐ ܡܢ
SevAnt:Epist ܡܘܬܗ ܕܕܘܡܛܝܢܘܣ . ܒܩܦܠܐܘܢ ܕܝܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܕ : ܡܚܕܐ ܒܬܪ ܠܥܕܬܐ̈ ܕܬܡܢ . ܟܕ ܦܢ̣ܐ ܡܢ ܓܙܪܬܐ ܕܫ̣ܕܐ ܗܘܐ ܒܗ̇ . ܡܢ
SevAnt:Epist ܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܇ ܡܬܦܝܣ ܗܘܐ ܠܚܕܝܘܬܐ ܛܝܫܬܐ ܒܬܪ ܥܝܢܝܢ̈ ܆ ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܟܢܫܐ ܕܐܪܬܘܕܟܣܘ̈ ܇ ܘܝܬܝܪܐܝܬ
SevAnt:Epist ܪܕ ܘܝܐ ܕ ܐܬ̇ܟܬܒܬ ܠܘܬ ܡܫܒܚܬܐ ܩܩܘܪܝܐ̈ ̈ ܐܡ̣ܪܬܝ ܒܬܪ X ܕ ܝܝX ܟܕ ܕ ܝܝX ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܕ ܬܠܬ ܕ ܟܬܒܝܐ ܕ ܫܬܐ ܕ ܗܠܝܢ ܕ ܡܢ
SevAnt:Epist ܕܐܟ̣ܠܘ ܡܢ ܚܛܐ̈ ܘܘܐܪܐ̈ ܕܐܪܥܐ . ܘܠܐ ܬܘܒ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܬܪ ܠܐ ܚܡܝܥܐ̈ ܕܦܨܚܐ . ܘܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܆ ܐܫܬ̣ܩܠ ܡܢܢܐ ܇ ܡܢ
SevAnt:Epist ܥܩܒܗ ܕܫܪܪܐ ܇ ܐܬ̇ܐ ܟܠܗ ܝܝܠܗ̇ ܕܬܝܘܝܬܐ . ܕܗܪܟܐ ܡ̇ܢ ܒܬܪ ܆ ܕܬܚܘܝܬܐ ܒܨܝܪܬܐ ܘܥܡܘܛܬܐ ܢ̇ܣܒ ܗ̣ܘ ܣܘܟܠܐ ܇ ܡܛܠ ܕܠܘ
SevAnt:Epist ܐܠܗܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܥܒܝܕܬܐ ܘܐܝܟ ܐܝܕܐ ܕܢܣܒܬ ܒܗ̇ ܡܕܡ ܇ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܆ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܣܒܘܠ ܦܓܪܐ ܕܡܢ ܐܪܥܐ . ܘܐܠܐ ܡܝܬܝܢܢ
SevAnt:Epist ܩܪܝܢܗܝܢX ܕܗܠܝܢ ܢܣܒܪܘܢ ܒܬܪܥܝܬܗܘܢ ܡܕܡ ܕܠܩܘܒܠܐ . ܒܬܪ ܕܥܩܘܒܠܐ . ܐܦ ܠܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ ܬܛܫܐ . ܕܐܢ ܗ̣ܘ ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܦܘܪܫܢܐ ܕܢܦܫܐ ܘܕܦܓܪܐ ܇ ܕܡܫܟܚܐ ܕܗܠܝܢ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܡܝܬܘ ܒܬܪ ܡܠܬܐ ܕܡܛܠ . X ܩܝܡܬܐ ܇ X ܘܢܗܝܡܢܘܢ ܡܫܪܪܐܝܬ ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܫܘܚܠܦܐ ܕܠܕܡܐ ܇ ܬܘܒ ܠܚܙܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܘܠܟܝܢܐ ܢܗܦܟ ܗܘܐ ܒܬܪ ܐܚܪܢܐ¹̈ ܕܝܢ ܐܡܪܘ ܆ ܕܠܘ ܕܠܐ ܦܝܣ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܗ̣ܘ ܡܘܫܐ ܡܢ
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܡܠܟܘܬܟ ܆ ܥܬܝܕܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܬܙܕܝܦ . ܘܗܝܡܢܘܬܗ ܒܬܪ ܠܬܐܕܘܣܝܣ ܆ ܡܛܠ ܕܡܒ ܠܟ ܐܠܗܐ . ܠܐ ܝܗܒ ܠܟ ܡܠܐܩܝܢ . ܡܢ
SevAnt:Epist ܕܠܐܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܒܛܟܣܐ ²ܥܐܠܝܢ . ܘܗܕܐ ܘܐܦ ܒܟܬܝܒܬܐ̈ ܒܬܪ ܕܝܢ ܒܗ ܒܚܘܝܗ̇ ܕܡܕܢܚܐ . ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܒܬܪܟܢ ܒܢܩܝܦܘܬܐ ܡܢ