simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܟܪܡܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܢܒܘܬ ܐܝܙܪܥܠܝܐ ܒܬܪ ܠܒܝܬܗ : ܟܕ ܟܪܝܐ ܠܗ ܘܙܥܝܦ . ܘܥܠ ܠܫܡܪܝܢ .   ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Kings [AB] ܦܬܟܪܐ̈ : ܐܝܟ ܕܥܒܕܘ ܐܡܘܪܝܐ̈ ܕܐܘܒܕ ܡܪܝܐ ܡܢ ܩܕܡ ܒܢܝ̈ ܒܬܪ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܕܓܪܓܬܗ ܐܝܙܒܝܠ ܐܢܬܬܗ . ܘܐܬܛܢܦ ܛܒ : ܘܐܙܠ
P:Kings [AB] ܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ : ܗܦܟܬ ܘܐܬܬ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ . ܘܐܙܠܬ ܒܬܪ ܒܝܬܗ̇ . ܘܥܡܪܬ ܒܐܪܥܐ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ ܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܬܒܢܝ ܒܪ ܓܢܝܬ ܠܡܡܠܟܘܬܗ : ܘܦܠܓܗ ܒܬܪ ܥܡܪܝ . ܘܥܫܢ ܥܡܐ ܒܬܪ ܐܬܦܠܓܘ ܥܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܦܠܓܘܬܐ̈ . ܦܠܓܗ ܕܥܡܐ ܗܘܐ
P:Kings [AB] ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ : ܥܪܩܘ ܬܪܝܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܫܡܥܝ : ܠܘܬ ܐܟܝܫ ܒܪ ܒܬܪ ܥܒܕܟ . ܘܝܬܒ ܫܡܥܝ ܒܐܘܪܫܠܡ : ܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ : ܒܫܢܬ ܫܬ ܠܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܗܝ ܗܝ ܫܢܬ ܒܬܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܥܠ ܫܡܪܝܢ : ܘܫܪܐ ܥܠܝܗ̇ . ܘܟܒܫܗ̇ ܡܢ
P:Kings [AB] ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܟܕ ܝܠܕܬ : ܝܠܕܬ ܐܦ ܗܕܐ ܐܢܬܬܐ . ܘܚܢܢ ܚܢܢ ܒܬܪ ܐܢܬܬܐ ܥܡܪܢ̈ ܗܘܝܢ ܒܒܝܬܐ ܚܕ : ܘܝܠܕܬ ܥܡܗ̇ ܒܒܝܬܐ . ܘܡܢ