simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܕܩܒܪܘܗܝ : ܐܡܪ ܠܒܢܘܗܝ̈ : ܡܐ ܕܡܝܬܬ : ܩܘܒܪܘܢܝ ܒܩܒܪܐ : ܒܬܪ ܒܩܒܪܐ : ܘܐܪܩܕ ܥܠܘܗܝ . ܘܐܡܪ : ܘܝ ܐܚܝ : ܘܝ ܐܚܝ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܕܫܟܒ ܡܠܟܐ ܥܡ ܐܒܗܘܗܝ̈ . ܒܫܢܬ ܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܠܐܡܘܨܝܐ ܒܪ ܒܬܪ ܐܡܘܨܝܐ ܐܒܘܗܝ . ܘܗܘ ܒܢܐ ܠܐܝܠܬ : ܘܐܘܬܒܗ̇ ܠܝܗܘܕܐ : ܡܢ
P:Kings [AB] ܗܝܕܝܢ : ܟܢܫ ܒܪ ܗܕܕ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ ܟܠܗ̇ ܡܫܪܝܬܗ : ܘܣܠܩ ܒܬܪ ܠܐ ܐܘܣܦܘ ܓܝܣܐ̈ ܕܐܕܘܡ ܠܡܐܬܐ ܠܬܚܘܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܚܛܗܘܝ̈ ܕܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܢܒܛ ܕܐܚܛܝ ܠܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܠܐ ܤܛܐ ܒܬܪ ܒܫܡܪܝܢ ܫܒܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ . ܘܥܒܕ ܕܒܝܫ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܗܠܟ
P:Kings [AB] ܝܘܡܐ : ܘܐܬܐ ܐܠܝܫܥ : ܘܥܒܪ ܠܫܝܠܘ . ܘܬܡܢ ܐܝܬ ܗܘܬ ܐܢܬܬܐ ܒܬܪ ܚܘܒܬܟܝ . ܘܐܢܬܝ ܘܒܢܝܟܝ̈ ܚܝܝ ܡܢ ܡܕܡ ܕܝܬܪ . ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Kings [AB] ܝܘܡܐ ܢܣܒ ܚܙܐܝܠ ܚܡܝܠܬܐ ܘܨܒܥܗ̇ ܒܡܝܐ̈ : ܘܦܪܣ ܥܠ ܒܬܪ ܐܡܪ ܠܟ ܐܠܝܫܥ : ܐܡܪ ܠܗ : ܗܟܢܐ : ܐܡܪ ܠܝ ܕܡܚܐ ܬܐܚܐ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܝܘܡܬܐ̈ ܝܒܫܘ ܢܚܠܐ̈ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܚܬ ܡܛܪܐ ܒܐܪܥܐ . ܘܗܘܐ ܒܬܪ ܒܨܦܪܐ : ܘܠܚܡܐ ܘܒܣܪܐ ܒܪܡܫܐ : ܘܡܢ ܢܚܠܐ ܫܬܐ ܗܘܐ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܠܐ ܡܕܡ : ܘܡܕܡ ܠܐ ܝܬܪܘ . ܐܠܐ ܐܙܠܘ ܒܬܪ ܥܡܡܐ̈ ܕܦܩܕ ܐܢܘܢ ܒܬܪ ܕܦܩܕܬ ܠܐܒܗܝܗܘܢ̈ : ܘܣܗܕܘܬܐ̈ ܕܐܣܗܕܬ ܒܗܘܢ . ܘܐܙܠܘ
P:Kings [AB] ܡܠܟܐ . ܘܐܕܪܟܘܗܝ ܠܡܠܟܐ ܒܦܩܥܬܐ ܕܐܝܪܝܚܘ . ܘܟܠܗ ܚܝܠܗ ܒܬܪ : ܘܐܙܠܘ ܒܐܘܪܚܐ ܕܦܩܥܬܐ . ܘܪܕܦܘ ܚܝܠܐ ܕܟܠܕܝܐ̈
P:Kings [AB] ܡܪܝܐ : ܘܐܚܛܝ ܐܢܘܢ ܚܛܗܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ . ܘܗܠܟܘ ܒܢܝ̈ ܒܬܪ ܥܠܝܗܘܢ ܠܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܢܒܛ . ܘܐܛܥܝ ܝܘܪܒܥܡ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ
P:Kings [AB] ܡܪܝܐ : ܘܠܡܛܪ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܘܣܗܕܘܬܗ̈ ܘܩܝܡܘܗܝ̈ : ܒܟܠܗ ܒܬܪ . ܘܩܡ ܡܠܟܐ ܥܠ ܥܡܘܕܐ : ܘܐܩܝܡ ܩܝܡܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܠܡܗܠܟܘ
P:Kings [AB] ܡܪܝܐ ܐܝܟ ܕܘܝܕ ܐܒܘܗܝ . ܗܝܕܝܢ ܒܢܐ ܫܠܝܡܘܢ ܥܠܬܐ ܠܟܡܘܫ ܒܬܪ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܘܢ . ܘܥܒܕ ܫܠܝܡܘܢ ܕܒܝܫ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܠܐ ܫܡܠܝ
P:Kings [AB] ܡܫܪܝܬܐ ܕܐܕܘܡ : ܘܐܡܪ ܙܠܘ ܚܙܘ‍ . ܘܐܙܠܘ ܒܬܪܗܘܢ ܥܕܡܐ ܒܬܪ . ܘܪܟܒܘ ܬܪܝܢ ܙܘܓܝܢ̈ ܕܪܟܒܐ̈ ܕܪܟܫܐ̈ . ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ
P:Kings [AB] ܢܒܝܗ ܕܐܠܗܐ : ܘܐܫܟܚܗ ܟܕ ܝܬܒ ܬܚܝܬ ܒܛܡܬܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܒܬܪ ܠܝ ܥܠ ܚܡܪܐ . ܘܐܪܡܝܘ ܠܗ ܥܠ ܚܡܪܐ : ܘܪܟܒ ܥܠܘܗܝ . ܘܐܙܠ
P:Kings [AB] ܢܥܡܢ . ܘܚܙܐ ܢܥܡܢ ܕܪܗܛ ܒܬܪܗ : ܘܢܚܬ ܡܢ ܡܪܟܒܬܗ ܠܐܘܪܥܗ ܒܬܪ ܚܝ ܗܘ ܡܪܝܐ : ܐܠܐ ܐܪܗܛ ܒܬܪܗ : ܘܐܣܒ ܡܢܗ ܡܕܡ . ܘܪܗܛ ܓܚܙܝ
P:Kings [AB] ܥܡܡܐ̈ ܕܦܩܕ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܕܠܐ ܬܥܒܕܘܢ ܐܟܘܬܗܘܢ . ܘܫܒܩܘ ܒܬܪ ܒܗܘܢ . ܘܐܙܠܘ ܒܬܪ ܠܐ ܡܕܡ : ܘܡܕܡ ܠܐ ܝܬܪܘ . ܐܠܐ ܐܙܠܘ
P:Kings [AB] ܥܡܪܝ . ܘܥܫܢ ܥܡܐ ܕܒܬܪ ܥܡܪܝ ܡܢ ܥܡܐ ܕܒܬܪ ܬܒܢܝ . ܘܡܝܬ ܒܬܪ . ܦܠܓܗ ܕܥܡܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܬܒܢܝ ܒܪ ܓܢܝܬ ܠܡܡܠܟܘܬܗ : ܘܦܠܓܗ
P:Kings [AB] ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܕܒܢܐ ܫܠܝܡܘܢ ܬܪܝܢ ܒܬܝܢ̈ : ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܒܬܪ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܝܬܝ ܡܪܝܐ ܥܠܝܗܘܢ ܒܝܫܬܐ ܗܕܐ ܟܠܗ̇ . ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Kings [AB] ܥܣܬܪܘܬ ܐܠܗܬܐ ܕܨܝܕܢܝܐ̈ : ܘܒܬܪ ܟܡܘܫ ܕܚܠܬܐ ܒܬܪ ܫܠܡ ܥܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܗ ܐܝܟ ܠܒܐ ܕܕܘܝܕ ܐܒܘܗܝ . ܘܐܙܠ ܫܠܝܡܘܢ
P:Kings [AB] ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܐܬܟܪܗ ܒܪܗ̇ ܕܐܢܬܬܐ ܡܪܬ ܒܝܬܐ . ܘܗܘܐ ܒܬܪ ܚܣܪܬ : ܐܝܟ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܕܡܠܠ ܒܐܝܕܐ ܕܐܠܝܐ . ܘܡܢ