simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܐܒܝܫܠܘܡ . ܘܗܘܘ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܥܡ ܝܘܐܒ ܒܪ ܨܘܪܝܐ : ܘܥܡ ܒܬܪ ܗܟܢܐ ܥܒܕ ܐܢܬ . ܘܐܦ ܗܘ ܫܦܝܪ ܗܘܐ ܒܚܙܘܗ ܛܒ : ܘܠܗ ܝܠܕܬ
P:Kings [AB] ܐܕܘܢܝܐ . ܘܨܕܘܩ ܟܗܢܐ : ܘܒܢܝܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ : ܘܢܬܢ ܢܒܝܐ : ܒܬܪ ܥܡ ܝܘܐܒ ܒܪ ܨܘܪܝܐ : ܘܥܡ ܐܒܝܬܪ ܟܗܢܐ . ܘܡܥܕܪܝܢ
P:Kings [AB] ܐܕܘܢܝܐ . ܘܕܒܚ ܐܕܘܢܝܐ ܥܢܐ̈ ܘܬܘܪܐ̈ ܘܡܦܛܡܐ̈ ܥܠ ܟܐܦܐ ܒܬܪ : ܘܢܬܢ ܢܒܝܐ : ܘܫܡܥܝ : ܘܕܥܝ : ܘܓܢܒܪܐ̈ ܕܕܘܝܕ : ܠܐ ܗܘܘ
P:Kings [AB] ܐܕܘܢܝܐ . ܘܒܬܪ ܫܠܝܡܘܢ ܠܐ ܨܠܐ . ܘܥܪܩ ܝܘܐܒ ܠܡܫܟܢܗ ܒܬܪ . ܘܛܒܐ ܡܛܝ ܠܝܘܐܒ ܕܐܬܩܛܠ ܐܕܘܢܝܐ : ܡܛܠ ܕܝܘܐܒ ܨܠܐ ܗܘܐ
P:Kings [AB] ܐܚܒ ܐܒܘܗܝ : ܘܡܪܝܐ ܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ . ܐܠܐ ܕܡܗ ܒܬܪ . ܡܛܠ ܕܕܟܝܪ ܐܢܐ ܟܕ ܪܟܝܒܝܢ ܗܘܝܢ ܐܢܐ ܘܐܢܬ : ܘܕܒܪܝܢ
P:Kings [AB] ܐܠܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ . ܘܠܐ ܗܘܐ ܠܒܗ ܫܠܡ ܥܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܗ ܐܝܟ ܠܒܐ ܒܬܪ . ܘܗܘܐ ܠܙܒܢܐ ܕܣܝܒܘܬܗ ܕܫܠܝܡܘܢ : ܢܫܘܗܝ̈ ܐܤܛܝ ܠܒܗ
P:Kings [AB] ܐܠܗܐ̈ ܕܥܡܡܐ̈ . ܘܠܐ ܢܛܪ ܡܕܡ ܕܦܩܕܗ ܡܪܝܐ . ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܒܬܪ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝܢ̈ . ܘܦܩܕܗ ܥܠ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ : ܕܠܐ ܢܐܙܠ
P:Kings [AB] ܐܠܗܝܗܝܢ̈ . ܒܗܝܢ ܐܬܕܒܩ ܫܠܝܡܘܢ ܘܐܚܕ ܘܪܚܡ . ܘܗܘܝ̈ ܠܗ ܒܬܪ ܒܗܘܢ : ܘܗܢܘܢ ܠܐ ܢܬܚܠܛܘܢ ܒܟܘܢ : ܕܠܡܐ ܢܣܛܝܢ̈ ܠܒܟܘܢ
P:Kings [AB] ܐܠܝܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܐܙܠ ܐܫܘܩ ܠܐܒܝ ܘܠܐܡܝ : ܘܐܬܐ ܒܬܪܟ . ܒܬܪ : ܘܫܕܐ ܡܥܦܪܗ ܥܠܘܗܝ . ܘܫܒܩܗ̇ ܠܦܕܢܐ ܕܬܘܪܐ̈ : ܘܐܙܠ
P:Kings [AB] ܐܠܝܐ : ܘܫܡܫܗ .   ܘܒܪ ܗܕܕ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ . ܟܢܫ ܟܠܗ ܚܝܠܗ : ܒܬܪ ܕܬܘܪܐ̈ ܒܫܠ ܒܣܪܐ . ܘܝܗܒ ܠܥܡܐ ܘܐܟܠܘ . ܘܩܡ ܐܙܠ
P:Kings [AB] ܒܝܬ ܝܘܪܒܥܡ : ܐܝܟ ܕܡܬܒܥܪܢ̈ ܓܘܦܢܝ̈ ܟܪܡܐ ܡܐ ܕܓܡܪ ܒܬܪ ܟܠ ܕܬܐܢ ܒܐܣܬܐ : ܘܕܐܣܪ ܘܫܪܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܒܥܪ
P:Kings [AB] ܒܥܠܐ . ܘܗܫܐ ܫܕܪ ܟܢܫ ܠܝ ܠܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܛܘܪܐ ܕܟܪܡܠܐ : ܒܬܪ ܘܒܝܬ ܐܒܘܟ : ܕܫܒܩܬܘܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ : ܘܐܙܠܬܘܢ
P:Kings [AB] ܒܥܫܐ ܘܒܬܪ ܒܝܬܗ . ܘܐܥܒܕܝܘܗܝ ܠܒܝܬܗ ܐܝܟ ܒܝܬܗ ܒܬܪ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܕܢܪܓܙܘܢܢܝ ܒܥܒܕ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ . ܗܐ ܡܒܥܪ ܐܢܐ
P:Kings [AB] ܕܐܟܠܘ ܠܚܡܐ : ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܝܘ ܡܝܐ̈ : ܐܪܡܝܘ ܠܗ ܥܠ ܚܡܪܐ ܒܬܪ ܡܝܐ̈ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܬܥܘܠ ܫܠܕܟ ܠܩܒܪܐ ܕܐܒܗܝܟ̈ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܕܐܫܬܝܘ ܡܝܐ̈ : ܐܪܡܝܘ ܠܗ ܥܠ ܚܡܪܐ ܠܢܒܝܗ ܕܐܠܗܐ . ܘܗܦܟ ܒܬܪ ܬܥܘܠ ܫܠܕܟ ܠܩܒܪܐ ܕܐܒܗܝܟ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܟܠܘ ܠܚܡܐ : ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܕܒܝܬ ܕܘܝܕ : ܐܠܐ ܐܢ ܫܒܛܐ ܕܝܗܘܕܐ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ . ܘܐܬܐ ܒܬܪ ܠܟܢܘܫܬܐ . ܘܐܡܠܟܘܗܝ ܥܠ ܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܠܐ ܗܘܐ
P:Kings [AB] ܕܘܝܕ : ܘܐܡܠܟܘ ܥܠܝܗܘܢ ܠܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܢܒܛ . ܘܐܛܥܝ ܒܬܪ ܕܫܕܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܦܪܩܘ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ
P:Kings [AB] ܕܡܝܬ ܐܚܒ . ܘܢܦܠ ܐܚܙܝܐ ܡܢ ܟܣܘܤܛܪܘܢ ܕܥܠܝܬܗ ܕܒܫܡܪܝܢ ܒܬܪ ܕܥܒܕ ܐܒܘܗܝ .   ܣܦܪ ܡܠܟܐ̈ : ܒ ܘܡܪܕ ܡܘܐܒ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ
P:Kings [AB] ܕܡܝܬ ܐܚܒ : ܡܪܕ ܡܠܟܐ ܕܡܘܐܒ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܢܦܩ ܒܬܪ ܫܡܝܢܐ̈ ܕܥܢܐ̈ : ܘܡܐܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܕܟܪܐ̈ ܕܥܡܪܐ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܕܡܝܬ ܝܗܘܐܫ ܒܪ ܝܗܘܐܚܙ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܒܬܪ ܒܪܗ ܒܬܪܗ . ܘܚܝܐ ܐܡܘܨܝܐ ܒܪ ܝܘܐܫ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܡܢ