simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܗܟܝܠ ܕܐ̣ܡܪ ܗܠܝܢ ܘܐܥܠ ܐܢܝܢ ܒܝܢܬ ܡܠܘܗܝ̈ ܆ ܡܩܦ ܡܠܬܗ ܒܬܪ ܐܡܪܢܝܗܝ ܆ ܛܒ ܫܪܝܪ ܘܡܗܝܡܢ ܠܣܟܘܠܬܢܐ̈ ܂ ܡ̣ܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܐܣܬܠܩ ܗܘܘ ܚܕܐ ܚܟܡܬܐ ܘܚܕ ܫܘܠܛܢܐ ܆ ܠܡܢܐ ܐܡ̣ܪ ܦܘܠܘܣ ܒܬܪ ܕܢܦܫܗ ܇ X ܘܚܘܝ ܕܠܐܒܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܕܥܢ ⁸ܗܠܝܢ . ܘܐܢ ܡܢ
DidascApost ܗܠܝܢ ܩܘ̣ܡ ܘܦܘ̣ܩ ܠܫܘܩܐ ܢX . ¹ܘܣܚ̣ܝ ܒܒܠܢܐ ܕܓܒܪܐ̈ . ܒܬܪ . ܝܬܝܪܐܝܬ 0 ܬܪܒ̇ܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ¹⁹ܢ ܘܬܬܝܬܝܪ ⁰ܝ . ¹ ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܩܠܝܠ ܬܘܒ ܬܬܒܢܐ ܨܗܝܘܢ . ܘܢܬܩܢܘܢ ܬܘܒ ܩܘܪܒܢܝܗ̇̈ . ܒܬܪ ܢܦܠܘܢ . ܘܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܙܒܢ ܒܘܣܡܐ ܣܓܝܐܐ . ܘܒܗܘ ܙܒܢܐ
BarBahl:SyrLex ܕܡܬܦܣܩ ܘܦ̇ܐܫ ܡܢ ܚܝܠܐ ܡܘܥܝܢܐ . ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ ܒܬܪ ܩܝܣܐ̈ ܩ̇ܪܝܢܢ . ܠܓܘܫܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܐܝܠܢܐ̈ ܡܢ
P:Deut [AB] ܐܠܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ : ܘܦܠܚܝܢ ܠܗܘܢ ܘܡܪܓܙܝܢ ܠܝ : ܘܡܒܛܠܝܢ ܒܬܪ ܚܠܒܐ ܘܕܒܫܐ : ܘܐܟܠܝܢ ܘܣܒܥܝܢ ܘܡܬܦܢܩܝܢ : ܘܤܛܝܢ
IšoMerv:ComOT ܒܬܪ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡ ܣܦܪܐ ܇ ܥܡ ܣܝܚܘܢ ܘܥܘܢ ܘܕܫܪܟܐ . ܐܝܟ ܒܬܪ ܕܡܪܝܐ . ܠܗ ܠܗܢܐ ܟܬܒܐ ܩ̇ܪܐ ܣܦܪܐ ܇ ܡܛܠ ܩܪܒܐ̈ ܕܣ̇ܐܡ
ChronMin ܗܢܐ̣ ܗܘܘ ܬܠܣ ܘܣ̇ܠܘܢ ܘܫܪܟܐ ܕܫܒܥܐ̈ ܚܟܝܡܝܢ̈ ܂ ܗܪܟܐ ܒܬܪ ܕܚܘܪܒܗ̇ ܕܐ̇ܝܠܘܢ ܂ ܣ̇ܓܝ ܛܠ̣ܐ ܡܢܗ ܗܘܡ̇ܪܘܣ ܂ ܘܡܢ
CaveTreas ³ܕܗܘܐ ܒܝܬ⁴ܦܪܥܘܢ XX ܐܪܒܥܝܢ̈ ܫܢܝܢẌ . X ( 4 ) ܒܬܪ ¹ܫܘܦܪܐ ²ܡܨܪܝܬܐ ܒܪܬ ܦܪܥܘܢ . ܘܗܘܐ ܠܗ̇ ܒܪܐ . X ܘܡ̣ܢ
MiaphysiteDocs ܫܠܡܘܬܐ ܕܝܠܗ ܕܡܠܟܐ ܐܦ ܠܐ ܗܟܢܐ ܐܒܣܝܬ ܥܠ ܒܘܚܢܐ ܒܬܪ ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܥܠܘܗܝ ܒܟܠܕܘܟ ܂ ܕܡܢ ܒܬܪܗܝܢ ܘܡܢ
ZachSch:ActsSev ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐ ܦܠܘܝܢܘܣ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܣܥܪ ܘܒܘܠܒܠܐ ܠܟܠܗܘܢ ܒܬܪ ܘܒܚܕܝܘܬܐ ܕܠܘܬ ܐܓܘܦܛܝܐ̈ ܟܦܪ ܢܩܦ ܕܝܢ ܠܗܢܐ ܨܒܝܢܐ
SevAnt:LuqJul ܚܕܝܘܬܐ ܀ ܐܪܐ ܗܟܝܠ ܐܡ̣ܪ ܠܝ : ܘܠܡܠܦܢܐ ܗܢܐ ܚܟܝܡܐ : ܠܗ ܒܬܪ ܘܠܐ ܡܬܦܫܩܢܐܝܬ ܐܘܠܕ ܡܢܗ : ܘܐܦܢ ܠܐ ܡܬܝܕܥ ܕ ܒܣܪܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܐܚܘܗܝ̈ : ܘܐܫܟܚ ܐܢܘܢ ܒܕܘܬܢ . ܘܚܙܐܘܗܝ ܡܢ ܪܘܚܩܐ . ܒܬܪ ܠܗܘܢ ܡܟܐ : ܘܫܡܥܬ ܕܐܡܪܝܢ ܢܐܙܠ ܠܕܘܬܢ . ܘܐܙܠ ܝܘܣܦ
JacSer:memProphElij ܡܪܝܐ ܐܢ ܐܠܗܐ ܗܘ ܐܘ̇ ܙܠܘ ܟܠܟܘܢ ܒܬܪ ܒܥܠܐ ܐܢ ܡܬܢܨܚ 335 ܒܬܪ ܒܗ ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܕܝܠܗ ܢܗܘܐ ܘܠܐ ܢܬܦܠܓ ܐܘ̇ ܬܘ̇ ܟܠܟܘܢ
P:Sam [AB] ܡܢܘ ܢܦܩܬ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܒܬܪ ܡܢܘ ܪܕܦ ܐܢܬ . ܒܬܪ ܒܬܪ ܩܕܡܝܐ : ܕܡܢ ܪܫܝܥܐ ܢܦܘܩ ܪܘܫܥܐ : ܘܐܝܕܝ ܠܐ ܬܗܘܐ ܒܟ .
P:John [AB] ܗܠܝܢ ܂ ܝܕܥ ܝܫܘܥ ܕܟܠ ܡܕܡ ܐܫܬܠܡ ܆ ܘܕܢܬܡܠܐ ܟܬܒܐ ܐܡܪ ܂ ܒܬܪ ܗܘ ܂ ܗܐ ܐܡܟ . ܘܡܢ ܗܝ ܫܥܬܐ ܂ ܕܒܪܗ̇ ܬܠܡܝܕܐ ܗܘ ܠܘܬܗ ܀ ܀
Eph:memDomNos ܕܐܬܢܚܡ ܘܣ̣ܠܩ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܥܠ ܝܡܝܢ ܐܒܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܒܬܪ ܒܡܘܟܟܗ ܡܟܝܟܘܬܐ ܒܝܬ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܐܙܕܪܥܬ . ܗܟܢܐ ܬܘܒ
SevAnt:CathHom ܫܘܪܝܐ̈ ܥܡܝܠܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ : ܕܘܪܫܐ̈ ܟܝܬ ܘܐܓܘܢܐ̈ ܒܬܪ ܝ̇ܗܒܐ ܠܗ̇ܢܘ ܕܒܐܝܕܝܗ̇̈ ܐܬܕܪܫܘ ܀ ܡܢ ܗܪܟܐ ܡ̇ܢ .
IsaacAnt:memHom ܛܥܡܗ̇ ܀ ܗܫܐ ܕܡܢ ܣܘܦܐ̈ ܠܣܘܦܐ̈ : ܐܨܘܬܐ ( ܠܝܫܐ ) ܕܚܝܐ̈ ܒܬܪ ) ܗܘܐ ܕܙܝܙܢܐ̈ . ‏ ‏ܚܕܐ ܚܛܬܐ ܐܫܬܕܝܬ ܒܗ̇ : ܘܢܓܕܬܗ
SevAnt:CathHom ܫܒܬܐ ܗ̇ܝ ܥܐܕܢܝܬܐ ܕܩܝ̣ܡܬܗ ܣܓܝܕܬܐ ܕܐܠܗܐ ܪܒܐ ܒܬܪ ܕܡܫܬ̇ܡܠܐ X ܝXXXXX X ܠܘܬܢ ܕܟܐܢܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܥܠܡ ܇ ܡܢ