simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol ܗܟܝܠ ܕܐܬܚܝܠ ܡܘܫܐ ܒܢ̣ܐ ܗܘ̣ܐ ܡ̇ܠܟܐ ܝ ܠܗܪܡܦܘܠܝܣX ܂ ܒܬܪ ܂ ܝ ܂ Xܝ ܘܐܝܬܗ̇ Xܗܘܬ ܐܢܬܬܗ ܕܟܢܦܪܐ· 5ܡ̇ܠܟܐ ܕܡܦܣ ܂ ܡܢ
Hom6thCent ܕܐܣܬܪܩ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܡܘܬܐ ܘܦܚܡܐ ܕܐܠܗܐ ܫܩܠ ܒܬܪ ܘܡܣܟܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܐܬ̣ܐ ܠܣܘܥܪܢܢ . ܗ̇ܘ ܕܡܢ
ActsStAnth ܗܠܝܢ ܫܪܝܗܝ ܘܦܢ̣ܐ ܠܐܬܪܗ . ܘܟܕ ܐܙ̣ܠ . ܝܩܝܐ ¹⁹ܟܪܟܐ̣ ܒܬܪ ܝܘܡܐ ܘܫܥܬܐ ܕܗܘܬ ܗܘܬ ⁸ܗܕܐ XXXX ܝXܠܘܬܐ . ܘܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܩܨܡܟ ܠܐ ܩܨܘܡܐ ܃ ܕܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܠܐ ܡܘܕܐ ܡܢ Xܪܝܢ̈ ܒܬܪ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܡܫܝܝܢܐ ܃ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܠܐ ܒܘܝܢܐ ܃ ܟܕ ܢܩ̇ܦܝܢܢ
SynOr ܕܡܬܩܢܝܢ̈ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܙܕܩܢ̈ ܟܕ ܢܣܓܝܢ̈ . ܡܬܠܘܝܢ ܕܝܢ ܒܬܪ . ܒܕ ܗܢܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܡܫܪܓܠܢ̈ ܟܕ ܢܣܓܝܢ̈ . ܘܡܫܬܒܩܢ̈ ܕܝܢ
P:Deut [AB] ܐܠܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ : ܘܬܦܠܘܚ ܐܢܘܢ : ܘܬܣܓܘܕ ܠܗܘܢ : ܣܗܕܬ ܒܬܪ ܠܐܒܗܝܟ̈ : ܐܝܟ ܕܝܘܡܢܐ . ܘܐܢ ܬܛܥܐ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ : ܘܬܐܙܠ
IšoMerv:ComOT ܒܬܪ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡ ܣܦܪܐ ܇ ܥܡ ܣܝܚܘܢ ܘܥܘܢ ܘܕܫܪܟܐ . ܐܝܟ ܒܬܪ ܕܡܪܝܐ . ܠܗ ܠܗܢܐ ܟܬܒܐ ܩ̇ܪܐ ܣܦܪܐ ܇ ܡܛܠ ܩܪܒܐ̈ ܕܣ̇ܐܡ
SevAnt:LuqGramm ܘX ܕܐܡ̣ܪܘ ܇ ܕܡܗܝܡܢܝܢܢ ܒܐܒܐ ܘܒܒܪܐ ܘܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܇ ܒܬܪ ܕܠܐ ܗ ܡܢܘܬܐ ܕܐܬܒܕܝ ܡܢ ܬܐܕܘܪܘ ܣ ܕܡܡܦܣܝܣܛܐ ܇ ܡܢ
SevAnt:CathHom ³ܦ̣ܪܣܐ ܬܪܝܢܐ ܆ ܪܬ̣ܚܬܘܢ ܒܠܒܟܘܢ ܆ ܘܣܓ̇ܝ ܒܙܒܢܗ̇ ܒܬܪ - ܩܪܝܬܗ̇ : ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ̇ ܡ̣ܫܟܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
JnRufus:Pleroph ܫܢܝܐ̈ X ܝܕܝܥܬܐ̈ . ܗܦܟ ܛܘܒܢܐ-X ܛܡܬܐܘܣX ܡܢ ܐܟܣܘܪܝܐ ܒܬܪ ܛܘܒܢܐ ܛܝܡܬܐܘܣ ܐܪܬܘܕܘܟܣܐ ܒܐܟܣܘܪܝܐ . ܐܡܪ ܣܒܐ
BarṢal:ComGosp ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܂ ܐܠܐ ܒܬܪ X· ܥܣܪܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܂ ܕܣܠ̣ܩ ܐܢܐ ܒܬܪ ܢܒܝܐ̈ ܠܘܬ ܥܒܪܝܐ̈ ܠܚ̣ܘܕ ܂ ܐܠܐ ܠܘܬ ܥܡܡܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܂ ܘܠܘ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܡܬ̣ܒܥܝܐ ܠܝ ܢܒܝܘܬܐ ܕܠܠܐ ܝܕܝܥܬܐ̈ ܒܬܪ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܇ ܕܡܫܝܚܐ ܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܐܬܩܝܡ ܡܢ
Chron1234 ܐܚܘܗܝ ܡܠܟ ܠܫܪܦ ܆ ܕܢܓܥܠ ܠܗ ܠܡܠܟܘܬܐ ܂ ܘܟܕ ܗܘܐ ܡܠܟ ܒܬܪ ܒܟܘܪܗܢܐ ܡܬܚܐ ܂ ܘܟܕ ܚܙܐ ܕܥܣܩ ܟܘܪܗܢܗ ܆ ܫܕܪ ܠܐܘܪܗܝ
Sahd:BookPerf ܡܪܢ ܢܐܙܠ ܇ ܘܠܗ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܬܪܥܝܬܐ ܢܬܢܩܦ . ܘܢܬܡܨܐ ܒܬܪ ܟܠܗ ܓܡܝܪܐܝܬ ܡܬܢܟܪܝܢܢ ܆ ܢܫܟܚ ܕܒܚܘܒܐ ܡܫܡܠܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܡܣܠܝܢܘܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܐܡܝܢܐܝܬ ܘܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܆ ܒܬܪ ܠܐ ܝ ܡܫܬܚܠܦܢܐܝܬ ܇ ܘܡ̣ܒܪܢܫ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܂ ܡܛܠ ܕܡܢ
ActsGregPirang ܗܠܝܢ ܆ ܐܘܕܥܘܗܝ ܠܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܘ ܠܗ . ܕܦܝܪ ܓܘܫܢܣܦ ܫܒܩ ܒܬܪ ܘܠܡܠܐܟܘܗܝ̈ ܆ ܒܝܕ ܓܐܪܐ̈ ܫܢܝܢܐ̈ ܕܡܠܘܗܝ̈ . 7ܘܡܢ
JulRom ܕܐܬܣܝܡ ܚܝܠܐ ܥܠ ܬܚܘܡܐ . ܘܩܪܘ ܠܗ ܚܪܒܐ ܠܐܬܘܪ ܒܛܒܐ ܒܬܪ . ܚܣܕܐ ܗܝ ܠܢ ܓܝܪ ܪܒܐ ܗܕܐ . ܘܚܫܐ ܩܫܝܐ ܠܡܠܟܘܬܢܿ ܕܡܢ
CaveTreas ܫܠܝܡܘܢX . ( X4 ) ܢܫܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܫܩ̣ܠ ¹ܫܠܝܡܘܢ . ܒܬܪ ܕܢܣ̣ܒ ⁴ܫܠܝܡܘܢX ܐܪܚܒܥܡX . ⁶ܘܡ̣ܢ ܐܪܚܒܥܡ X ܕܐܡܠܟ
Chron1234 ܝ ܙܒܢܐ ܡܕܡ ܐܬܩܛ ܂ ܠ ܓܐܠܝܢܘܣ ܂ ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܘܦ̣ܩ Xܢܬܢܛܪ ܒܬܪ ܠܢܝܩܘܡܕܝܐ ܕܢܚܙܐ ܠܐܚܘܗܝ ܟܕ Xܝܒܪ ܠܡܕܢܚܐ ܂ ܟܕ ܕܝܢ
PhiloxMab:Disc ܫܘܠܡܐ ܕܥܡܠܝܗܘܢ̈ . ܟܕ ܣܒܪܘ ܕܡܢܥܘ ܠܐܘܘܢܐ ܕܢܝܚܐ ܆ ܥܠ ܒܬܪ ܓܝܪ ܣܓܝܐܐ̈ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܦܢܘ ܠܘܬ ܚܫܐ ܕܙܢܝܘܬܐ . ܕܡܢ