simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ⁷⁷ܕܩ̣ܡ ܡܢ ²⁵ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܗܘܬ̣̇ ܠܗ ܗ̣ܝ ܗܕܐ . ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܒܬܪ ܗܘ ܡܢ ܐܪܟܐܣ̈ ܘܫܘܠܛܢܐ̈ . ܘܟܠ ܡܫܥܒܕ ܠܗ . ܐܝܟܢܐ ܡܢ
JnDalya:Epist ⁷⁸ܗܕܐ ⁷⁹ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܡܥܐ̈ ܆ ܗ̇ܘܝܐ ܠܘܬ ܗܘܢܐ ܒܬܪ ܕܝܢ ܗ̣ܢܝܢ ܡܥܠܢ̈ ܠܗ ܠܗܘܢܐ ܠܐܬܪܐ ⁷⁷ܕܫ̇ܦܝܘܬܐ ܀ 9ܡܢ