simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܨܒܝܢܟ . ܡܓܪ ܪܘܚܗ ܥܕ ܚܙܐ : ܠܐܝܟܐ ܨܠܝܐ ܡܚܫܒܬܟ ܀ ܡܢܟ ܒܬܪ ܠܗ̇ : ܠܚܕܐ ܢܦܫܐ ܕܢܨܘܕܝܗ̇ ܀ ܡܫܬܚܠܦ ܐܝܟ ܪܥܝܢܟ : ܘܐܬܐ
Tim1:Epist ܚܕܝܘܬܐ : ܘܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ Xܕܡ̣ܢ ܥܒܪܐ̈ ܐܫܬܡܠܝ : ܠܗܢܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܕܗܝ̈ ܟܪܝܣܝܣ ܚܬܝܬܐܝܬ ܡܝܬܝܐ ܒܗ̇ ܫܘܘܕܥܐ̈ ܐܘܣܝܢܝܐ̈
HistChurchEast ܕܐܬܡܠܝܬ ܐܡ̣ܪ . ܗܕܐ ܗܝ ܗܝܡܢܘܬܝ . ܥܡ ܗܕܐ ܬܘܕܝܬܐ ܡܨܠܐ ܒܬܪ . ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܗܟܝܠ ܀ X ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ ܘܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ . ܘܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܥܒܪ̣ ܂ ܐܪܒܥܡܐܐ̈ ܘܫܬܝܢ ܘܬܠܬ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟ̣ܐ ܒܬܪ ܀ ܘܫܠܚ ܚܝܐ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܥܒܪ ܂ ܘܚܝܐ ܫܠܚ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܚܫܐ̈ ܨܒܝܢܝܐ̈ : ܗܘܬ ܠܒܣܪܗ ܕܐܠܗܢ ܘܦܪܘܩܢ ܡܢ ܩܝܡܬܐ : ܒܬܪ ² X ܡܫܪܪܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ : ܘܡܚܘܝܢܘܬܐ ܢܗܝܪܬܐ : ܕܗ̇ܝ ܕܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܒܬܪ ܪܫܡ̣ܢܢ̣ ܂ ܒܫܘܠܡܐ ܕܫܢܝܐ̇̈ ܬܠܬ̈ ܡܢ ܒܬܪܟܝܢ ܂ ܝ X ܒܬܪ ܫ̇ܪܝܢܢ̣ ܂ ܘܒܬܘܢܝܐ ܕܣܕܝܪܘܬܗܝܢ ܕܬܢܚXܐ̈ X
BarṢal:ComGosp ܓܝܪ ܕܡ̇ܠܠ ܥܠ ܩܛܠܐ ܂ ܘܥܠ ܪܓܬܐ ܂ ܘܥܠ ܪܚܡܬ ܟܣܦܐ ܡܫܪܐ ܒܬܪ ܡܬܦܫܩܐ ܗܝ̇ ܕܐܠܐ ܬܐܬܪ ܙܕܝܩܘܬܟܘܢ ܡܢ Xܝ ܕܣ̇ܦܪܐ̈ ܀
JnRufus:Pleroph ܐܢܩܘܩܠܝܘܢ ܕܝܪܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܩܕܝܫܐ̈ ܒܟܠ ܕܘ̣ܟ ܒܚܝܠܐ ܒܬܪ ܝܘܡܝܢ̈ ܟܕ ܗܘܐ ܠܗ ܕܝܘܐ ܘܐܟ̇ܠ ܘܘܐ ܢܦܫܗ ܡܝܪ . X ܘܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܩܪܒܘ̣ . ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܪܟܝܟܐܝܬ . ܐܢܐ ܐܢܐ ܝܘܣܦ ܒܬܪ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܬܪܥܐ ܘܒܣܪܝܢ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܩܪܘܒܘ ܠܘܬܝ .
BarṢal:LuqArabs ܚܕܝܘܬܐ : ܘܦܠܝܓ ܡܢܗ ܘܢ̇ܦܠ ܥܠܘܗܝ ܡܢܝܢܐ : ܫܪܝܪܬܐ ܗܘܬ ܒܬܪ X ܕܠܘܩܒܠܗܘ̇ܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ . ⁴⁵ܕܐܠܘ ܐܚܪܝܢ ܗ̣ܘ ܡܢܗ ܦܓܪܗ
MiaphysiteDocs ܕܚܠ̣ܛ ܗ̣ܘ ܠܢܦܫܗ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܐܪܝܘܣ ܃ ܘܬܘܒ ܥܒ̣ܕ ܗ̣ܘ ܒܬܪ ܘܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܕܥܠ ܟܝܪܘܛܘܢܝܣ̈ ܠܐ ܢܡܘܣܝܬܐ̈ ܃ ܘܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܡܕܐ ܐܘܒܕܢ ܡܢܢ ܛܥܡܐ ܕܪܝܚܐ ܕܚܕܘܬܐ̣ ܝܗ̇ܒ ܠܢ ܡܪܢ ܒܬܪ ܢܣܒܢܢ ܡܢ ܥܡܕܐ ܟܕ ܐܫܬܒܩܘ ܠܢ ܚܛܗܝܢ̣̈ ܟܕ ܚܛܝܢܢXܝ
SevAnt:LuqJul : ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ : ܟܕ : ܐܢܐ : ܐܙܠܬ : ܠܡܕܝܢܬ : ܡܠܟܘܬܐ : ܒܬܪ : ܕܦܪܘܛܪܝܣ : ܘܕܗ̇ܘ : ܕܒܬܪܗ : ܠܪܗܘܡܐ : ܐܘܒܠܗ : ܘܡܢ :
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܩܡ ܇ ܗܕܐ ܕܒܛܝܒܘܬܗ Xܢܕܐܠܗܐ ܐܬܐܡܪܬ ܡܢܢ ܥܠܬܗ̇ ܒܬܪ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܝܪ ܗܘܐ ܥܡ ܛܘܒܢܐ̈ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ ܡܢ
HistChurchEast ܡܘܠܟܢܐ . ܣܟܝܢܐ ܥܠ ܨܘܪܗ ܬܘܒX¹ ܐܫܬܡܛ . ²ܝܥܩܘܒ ܒܬܪ ܝ ܩܩXܘܐܘܦXܘܩXܢ̇ ܠܒܝܬ ܦܪܥܘܢ . ܐܝܣܚܩ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܡܨܛܠܝܢܘܬܗ ܐܬ̣ܦܪܩ . ܘܗܫܐ ܗܐ ܡ̇ܒܙܚܝܢ ܒܐܒܕܢܗ ܒܬܪ ܕܕܒܝܪܝܢ ⁷ܠܓܢܣܗ ܕܐܪܡ ܗ̇ܘ ܕܒܪܚܡܐ̈ ܐܬܓܒ̣ܠ ܇ ܘܡXܢ
IšoMerv:ComOT ܙܒܢܐ . ܐܘ ܡܢ ܥܝܕܐ ܐܘ ܡܢ ܫܘܒܗܪܐ ܐܬܦܪܫ ܠܗܘܢ ܫܡܐ ܕܪܒܝ̈ ܒܬܪ ܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܆ ܘܠܐ ܗܘܐ ܝܚܝܕܐܝܬ ܡܠܟܐ Xܝܐܘ ܟܗܢܐ . ܐܦܢ
SergStyl:epLuqJew ܕܙܩܦܬܘܢܝܗܝ . ܘܐܚܕܬܘܢ ¹ ܥܠܬܐ ܒܐܢܫܝܢ̈ ܠܡ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܒܬܪ ܒܥܡܟܘܢ ܘܒܟܘܢ . ܘܢܣܝܘܢܐ̈ ܘܒܝܫܬܐ̈ ܕܐܬܝ̈ ܥܠܝܟܘܢ
BarEbr:CandSanc ܗܘܝܗܝܢ̈ ܡܬܝܕܥܢ̈ ܠܒܪܘܝܐ ܘܠܘ ܡܢ ܩܕܡ ܗܘܝܗܝܢẌ ܀ ܣܝܐ ܒܬܪ ܟܢܬܗ . ܐܝܟܢܐ ܡܨܐ ܕܢܬܕܪܟ ܐܘ ܢܬܝܕܥ . ܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܡܕܝܢ
IsaacAnt:memHom ܝܘܢܐ ܀ ܪܕܦ ܠܟ ܕܟܒܪ ܬܟܬܪ : ܘܢܪܡܐ ܢܝܪܗ ܥܠ ܨܘܪܟ . ‏ ‏ܠܐ ܒܬܪ : ܘܐܢ ܬܦܠ ܠܗ ܣܪܚ ܠܟ . ‏ ‏ܐܝܟ ܐܪܝܐ ܒܬܪ ܛܒܝܐ : ܘܐܝܟ ܢܨܐ