simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
HistChurchEast ܗܟܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ²ܐܬܪܥܝܘ . ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܗܝܡܢܝܢ ܚܢܢ X ܒܬܪ ܡܝܛܪܦܘܠܝܣ . ܠܘܩܒܠ ܪܫܝܥܐ ܢܣܛܘܪܝܣ : X ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܢ
Chron1234 ܕܐܫܬܕܝ ܦܝܠܠܝܦܩܘܣ ܂ ܐܡܠܟܘ ܥܠܝܗܘܢ ܪܘܡܝܐ̈ ܒܬܪ ܕܐܢܣܛܐܣܝܘܣ ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܓܕܫܝ̈ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܀ ܘܡܢ
Cyr:Epist ܗܠܝܢ̣ ܘܠܝܬ ܠܒܪ ܡܢܝ . ܫܦܝܪ ܗܟܝܠ ܐܦ ܐܒܗܝܢ̈ ܫܒܝܚܐ̣̈ ܒܬܪ ܩܠܐ ܕܢܒܝܐ ܩܕܝܫܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܐܠܗܐ ܩܕܡܝܐ̣ ܘܐܢܐ
JnEph:EccHist ܪܝܫܗܘܢ ܆ ܒܕܐ̣ܡܣܝܘܢ ܐ̇ܙܠܝܢ ܗܘܘ ܂ ܃ ܝ ܘܐ̇ܘܒ̣ܠܘ̣ ܒܬܪ ܘܬ ܐܕܘܣܝܘܣ ܂ ܘܟܕ ܐܝܟ ܕܠܒ̣ܙܚܐ ܛܥ̣ܝܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ
BarṢal:ComGosp ܕܢܦ̣ܩ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܝܗܘܕ ܂ ܗܝܕ·ܢ ܐܡܪܚܬ̇ ܥܕܬܐ ܕܬܬܩܪܒܝ ܒܬܪ ܬܐܡܢ ܠܢ ܂ ܐܠܐ ܢܓܥܐ ܒܚܫܐ ܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܢܫܐܠ ܐܣܝܘܬ ܐ ܀
Eph:memDomNos ܐܠܗܐ̈ ܕܠܐ ܗܘܘ ܐܠܗܐ̈ . ܪܗ̣ܛ ܠܗ ܒܬܪܗܘܢ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܕܪܥܝܢܐ ܡܦܪܓܝܢ ܒܗ . ܥܡܡܐ̈ ܕܝܢ ¹ܗ̇ܢܘܢ ܕܪܗ̇ܛܝܢ ܗܘܘ
Ps-Zach:EccHist ܓܒܪܝ ܂ ܘܟܕ ܫܡܥܝܢ ܗܘܝܢ ܩܠܐ ܕܐܝܠܠܬܐ ܡܢ ܡܕ ܢܬܐ ܂ ܘܐܬܘ ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ ܡܪܝ ܘܢܚܣܐ ܠܝ ܕܩܘܝܬ ܒܚܝܐ̈ ܗܐ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈
JnEph:ActsEastSaints ܙܒܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܙܦܠܢ ܕܒܪܥܝܘܬܗ ܛܘܒܢܐ ܢ̇ܨܚ ܗܘܐ ܇ ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܒܚܕܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܐܓܝܦܛܣ . ܕܡܬܩܪܝܐ . ܐܦܣܛܘ .
SevAnt:LuqGramm · X ܝܝX ܚ ܝܘXܐ ܢXܠ ܠܐ ܝXܦܠXܝܬ̣ ܐܣܠܝ ܕܠܝܕܐ ܢܐܝXܪܘܢ ܂ ܒܬܪ ܘܐܝXܪܘ ܃ ܕܐܝܟܢܐ ܢܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܝܐ̈ ܕܐܬܩ̇ܝܡܘ ܝXܢ
Chrys:ComJohn1 ܬܚܘܝܬܐ ܕܚܘܝܘ ܢܫܠܡ ܠܡܠܬܗܘܢ . ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܐܦ ܙܟܘܬܗܘܢ . ܠܗ ܠܗܘ̇ ܕܥܡܗܘܢ ܡܬܚܪܐ ܥܒܕܝܢ . ܕܟܕ ܐܬܐ
BarṢal:ComGosp ܙܟܪܝܐ ܀ ܬܪܗܘܢ̈ ܕܝܢ ܙܕܝܩܝܢ ܗܘܘ ܇ ܗ ܚ̣̇ܘܝ ܒܗܕܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܂ ܘܢܦ̣ܩܬ ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܡ̇ܣܒܪ ܐܢܐ ܕܩܡ̣ ܠܗܘܢ ܟܗܢܐ ܠܐ ܥܕܝܠܐ
SevAnt:CathHom ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܘܡܦܠܓܐܝܬ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ ܗ̇ܘ ܐܢܫܝܐ ܡܩ̣̇ܝܡ ܝ ܒܬܪ ܐܝܟ ܡܠܬܗܘܢ ܕܪܫܝܥܐ̈ : ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ X ܗܘܘ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܐܚܪܢܝܬ̈ ܐ ܓܝܪ ܒܗ ܟܕ ܒܗ X0 ܝXܥܝܠ ܃ X - ܘܣܒ̇ܠ ܃ ܕܠܒ̇ܫ ܒܬܪ ܡܢ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܠܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܕܨ̇ܒܝܢ ܕܢܫ̣ܛܪܘܢ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܢܕ ܘXܝXܢܦܢܘܣ ܘXܠܦܢܐ̈ ܘܫܪXܐ ܒܬܪ ܚܘܕܪX ܪܫ̣ܝX ܐܢܘܢ ܒܬܪ ܒX ܒܚܘܕܪX ܪܫ̣ܝX ܂ ܘܝܒ̣ܕ ܠܫܠܝܢܐ̈ ܬܪܝܢ ܕܘܟܪ-ܢܐ ܢܕ
SevAnt:CathHom ܡܦܩܢܐ ܕܢܦܫܐ ܘܡܘܬܐ . ܡ̣ܢܘ ܚ̣ܙܐ ܚܝܐ̈ ܘܫܘܒܩܢܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܫܘܒܩܢܐ ܫ̣̇ܡܪ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܪ̈ ܕܝܐ ܇ ܘܗܕܐ ܆ - ܐ . ܡܬܝ ܇ ܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܠܝܢ ܐܡܪܝܢܢ ܨܠܘܬ ܐ ܗ̇ܝ ܕܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܒܬܪ ܂ ܐܝܟ ܕܡܠܦܐ ܠܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ ܕܠܝܬ ܒܪܢܫܐ ܕܠܐ ܚ̇ܛܐ ܀
IšoMerv:ComOT ܕܐܬܬܠܡܕ ܠܫܪܪܐ . ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܗ̇ܘ ܠܡ ܗܕܝܝܐ ܇ ܠܗ̇ܢܘܢ ܒܬܪ ܐ̇ܡܪ . ܚܕܐ ܆ ܕܕܡ ܟܕ ܥ̇ܛܦ ܠܐܬܪܗ ܇ ܢܗܦܘܟ ܠܕܚܠܬ ܦܬܟܪܐ̈
JnEph:ActsEastSaints ܬ̇ܘܠܡܕܗ ܆ ܒܥܢܝܢܗ ܒܣܝܡܐ ܘܪܘܝܢܝܐ ܗܘ̣ܝܢܢ ܀ ܐܒܘܗܝ ܒܬܪ ܕܦܓܪܗ ܕܠܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܐܝܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܬܠܬܝܢ ܡܝܢ
P:Josh [AB] ܝܘܡܐ : ܟܕ ܐܟܠܘ ܡܢ ܥܒܘܪܐ ܕܐܪܥܐ : ܘܠܐ ܗܘܐ ܬܘܒ ܡܢܢܐ ܒܬܪ : ܘܩܠܝܬܐ̈ ܐܟܠܘ ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗܢܐ . ܘܐܫܬܩܠ ܡܢܢܐ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܫܡܝ ⁵ܕܝܠܝ ܪܗ̇ܛ ܟܠܢܫ ܆ ܘܒܫܡܝ ܡܩܪܒܝܢ ܕܒܚܐ̈ ܟܕ ܕܪܒ ܒܬܪ ܛܥܝܢ ܆ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܙ̇ܕܩ ܡܩܦܝܢ ܠܗ̇ ܠܩܪܝܬܝ . ܐܠܐ ܒܪܡ