simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܬܫܡܫܬܐ ܕܨܦܪܐ· ܘܗܘܝܬܘܢ ܐܙ̇ܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܡܙܡܘܪܐ̈ ܒܬܪ . ܒܫܒܬܐ ܕܡܢ ܩܕܡ ܫܒܬܐ ܪܒܬܐ ܆ ܬܗܘܐ ܡܬܦܬܚܐ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܆
JnEph:ActsEastSaints ܬܫܡܫܬܐ ܕܩܘܢܘܢ ܕXܠܝܐ ܥܕܡܐ ܠܢܩ̇ܘܫܐ ܕܨܦܪܐ ܇ ܘܗܟܢܐ ܒܬܪ ܕܒܟܬܐ ܇ . X X XX X ܩܠܗܘܢ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܡܫܬ̣ܡܥ ܗܘܐ ܇ ܡܢ
ActsGregPirang ܬܫܥ ܫܢܝܢ̈ ܕܗܘܐ ܒܬܟܬܘܫܐ ܥܡ ܐܪܝܘܬܐ̈ ܘܢXܐ̈ ܚܠܦ ܥܢܗ̈ ܒܬܪ ܠܗܝ ܚܕܘܬܐ : ܒܦܘܢܝܗ ܪܪܥܝܐ ܢܨ ܝܚܐ ܠ̇Xܥܝܬܗ ܒܪܝܟܬܐ :
ActsMiaphysites ܬܫܥ ܫܥܝܢ̈ ܀ ܝ ܐܫܬܥܝܘ ܠܢ ܗܟܝܠ ܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܠܘܬܗ ܂ ܕܠܐ ܒܥܠ̣ܬܐ ܕܗ̇ܢܘ ܢ ܢܠܙܝܘܗܝ ܬܠܡܝܕܗ ܡܢ
ActsMiaphysites ܬܫܥ ܫܥܝܢ̈ ܆ ܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܓܒܪܐ̈ ܪܚܡ̇ܝ̈ ܐܠܗܐ ܢܐܬܘܢ ܒܬܪ ܕܨ ܂ ܦܪܐ ܆ ܥܕܡܐ ܠܬܫܥ ܫܥܝܢ̈ ܒܠܚܘܕ ܂ ܓ̣ܕܫ ܗܟܝܠ ܝ ܕܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܬܫܥ ܫܥܝܢ̈ ܕܗܘ̣ܐ ܢܘܗܪܐ ܂ ܐܝܡܡܐ ܐܚܪܢܐ ܐܬܚܫܒ ܂ ܘܠܠܝܐ ܒܬܪ ܕܫܡܫܐ ܕܚܫܟ ܟܕ ܣܠ̣ܩ ܠܙܩܝܦܐ ܂ ܠܠܝܐ ܐܬܚܫܒ ܂ ܘܬܘܒ
Chron1234 ܬܫܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܢܢ ܆ ܐܫܬܦܝܬ ܬܪܥܝܬܗܘܢ ܩܫܝܬܐ ܒܬܪ ܕܡܕܥܟܢ̈ ܠܚܡܬܐ ܆ ܘܡܠܝܢ̈ ܠܒܘܬܗܘܢ̈ ܫܝܢܐ ܂ ܘܟܕ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܬܫܥ̈ ܫܥܝܢ̈ ܕܝܘܡܐ ܘ̇ܘ ܐܫܠܡ ܪܘܚܗ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܚܘܕܡܗ ܒܬܪ . ܘܥܡܗܘܢ ܐܩܒ̇ܠܟ ܒܡܐܬܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ . ܘ̇ܝ ܕܝܢ ܡܢ
Tim1:Epist ܬܫܥܐ ܝܪܚܝܢ̈ : ܘܟܕ ܝܢ . . . ܩ ܡ̣ܢ ܬܕܝܐ̈ ܘܥܠ ܒܘܪܟܐ̈ ܒܬܪ ܗܘܝ̈ ⁴X²ܕܢܗܘܝܢ̈ . 7 , 5ܐܢ ܓܝܪ ܟܕ ܐܬܝܠܕ ܡ̣ܢ ܒܬܘܠܬܐ
Tim1:Epist ܬܫܥܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܂ ܘܟܕ ܝܢܩ ܡ̣ܢ ܬܕܝܐ̈ ܘܥܠ ܒܘܪܟܐ̈ ܐܬܛܥܢ ܒܬܪ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܗܘܝ̈ ܕܢܗܘܝܢ̈ ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܟܕ ܐܬ ܠܕ ܡ̣ܢ ܒܬܘܠܬܐ
JnEph:ActsEastSaints ܬܫܥܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܝܠܗ ܕܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܡ̇ܠܟܐ . ܒܬܪ ܪܗܛܐ ܕܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܆ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ .
Chron1234 ܬܫܥܐ̈ ܝܪܚܐ̈ 0 ܕܥܘܢܕܢܗ ܕܦܐܛܪܪܟܐ ܂ ܘܟܬܒܘ ܐܓܪܬ ܐ ܒܬܪ ܕܫܒܬܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܨܘܡܐ ܂ ·ܒܝܙ· ܒܫܒܛ ܕܫܢܬ ܐܠܦ ·ܘܬܡ ·
ComGenExod ܬܫܥܝܬܐ ܕܒܠܥܡ ܟܬ̣ܒ ܐܢܘܢ . ]ܨܚܚܐ . ܐ . X [ [1 1]ܟܕ ܡܫܪܐ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܡܢܝܢܐ ܘܕܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ . ܠܐܦܝ̈ ܫܘܠܡܐ ]ܕ[ܚܝܘܗܝ̈
ThdrMops:ComPs ܬܫܥܝܬܐ ܕܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܕܝܠܗ ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܕ̇ [1XX]ܣܓܝܘ ܒܬܪ ܐܢܐ . ܘܬܘܒ ܟܕ ܡܫܬܥܐ ܠܗ̇ ܠܪܒܘܬܗܝܢ ܕܒܝܫܬܐ̈ : ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܬܫܥܝܬܗ ܓܝܪ ܕܝܘܣܦ ܐܬܟܬܒܬ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܡܘܫܐ ܇ ܘܢܟܦܘܬܗ ܒܬܪ ܕܗܘ ܕܡܬܟܬܫ ܆ ܗܟܢܐ ܡܬܝܕܥܐ ܡܚܝܠܘܬܗ . ‏ ‏ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܬܫܥܡܐܐ̈ ܘܬܠܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܀ ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢ̇ܢ ܂ ܕܒܗ ܒܬܪ ܦܐܪܐ̈ ܬܡܘ̣ܬ ܂ ܟܕ ܝ̣ܪ̈ ܥܐ ܕܠܘ ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܡܝ̣ܬ ܂ ܝܝ ܐܠܐ
JulRom   ܕܐܣܒܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܐܘܣܒܝܣ ܫܢܕܐ̈ ܘܐܘܠܨܢܐ̈ ܕܟܠ ܒܬܪ ܥܘܗܕܢܗܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܬܝܢ ܒܬܪܢ . ܛܪܘܢܐ ܕܝܢ ܠܝܛܐ ܡܢ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ‏ ‏ܬܟܬܘܫܘܗܝ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܐܫܠܡ ܪܘܚܗ ܒܬܪ ‏ ‏ܥܡ ܪܘܚܐ̈ ܛܢܦܬܐ̈ ܘܥܠ ܫܦܝܘܬܐ ܕܩܒܠܬ ܢܦܫܗ ܡܢ ܐܠܗܐ
JnEph:ActsEastSaints › X X X ܢ̇ Xܠܡܕܒܪܐ ܗܢܐ ܢܦܩ̣ܢܢ›X . ܘܗܫܐ ܠܡܢܐ ܒܥܝܐ ܒܬܪ ܗܘܝ̈ ܠܗ̇ ܟܕ ܐܡܪܢ̈ . ܕܝܕܥܐ ܐܢܬܝ›X ܗܘ ܕܥܠ ܣܒܪܟܝ
JnDalya:Epist ⁴⁹ܣܘܟܠܐ̈ ܕܠܒܪ ܡܢܗ : ܟܕ ܨ̇ܐܪ ܕܡܘܬܐ̈ ܘܡܪܟܒ ܣܘܟܠܐ̈ ܆ ܒܬܪ X 59 X X⁸ ܕܫܘ̣ܚܠܦܐ ܩܕܡܝܐ . ܐܢܕܝܢ ܫ̇ܪܝ ܗܘܢܐ ܠܡܛܥܐ