simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Num [AB] ܡܪܝܐ . ܘܐܬܚܡܬ ܪܘܓܙܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܐܛܥܝ ܐܢܘܢ ܒܬܪ . ܐܠܐ ܐܢ ܟܠܒ ܒܪ ܝܘܦܢܐ ܩܢܙܝܐ : ܘܝܫܘܥ ܒܪ ܢܘܢ : ܕܫܡܠܝܘ
IšoAdiab:Epist ܩܝܡܬܐ ܂ ܗ̇ܢܘܢܓܝܪ ܟܕ ܒܪܓܬܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܐ ܟ ܕܒܢܘܪܐ ܒܬܪ ܒܝܫܐ ܂ ܘܡܐܟܠܩܪܨܐ ܘܪܛܢܐ ܂ ܘܓܠܝܙܘܬ ܕܚܝܐ̈ ܕܡ̣ܢ
MiaphysiteDocs ܒܬܪ ܝܝ ܝXܢXܝ XXܝܝ ܝXܝܘܒXܢܢX ܂ ܠܘXܒXܠ XܒXܥXẌ ܒܬܪ ܂ ܘܩ̇ܒܠ ܡܢܗ ܫܪܝܐ ܕܝܠܗܝ̣ܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܝܢ ܡܢ ܠܬܚܬ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܡܪ ܐܝܢܐ ܝ XX ܗܘ : ܕܗ̇ܘ ܕܢܣ̣ܒ ܐܘ ܕܗ̇ܘ ܒܬܪ ܩܕܡܝܐ . ܐܢ ܚܕ ܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܪܢ X ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
Chron1234 ܕܐܙܠ ܡܡܕܘܕ ܂ ܒ̣̇ܚܢܘ ܥܠ ܡ̇ܫܠܡܢܐ̈ ܘܠܒܟܘ ܐܢܫܝܢ̈ ܒܬܪ ܣܠܩ ܠܪܝܫ ܂ ܘܐܫܩܠ ܡܡܕܘܕ ܘܐܙܠ ܠܐܬܪܗ ܂ ܦܪܢܓܝܐ̈ ܕܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܂ ܐܠܐ ܐܬܚ̣ܘܝܬ̇ ܓܠܝܐܝܬ ܆ ܕܐܢ̇ ܒܬܪ ܘܐܢܫܝܬܐ̈ ܆ ܥܠ̣ܬܐ ܥ̇ܒܕܐ X ܕܥܦܝܦܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢ
SevAnt:LuqJul ܓܝܪ ܩܝܡܬܐ . ܐܢ ܕܠܐ ܦܘܪܫܐ ܐܡܪ ܐܢܫ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܐ ܠܐ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܡܢܗ ܕܙܒܢܐ ܕܚܕܝܘܬܐ . ܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܟܝܠ ܕܟܠܗܝܢ ܗܢ̇ܝܢ ܐܩܦ ܐܢܝܢ ܠܪܘܚܐ ܇ ܕܢܘܕܥ ܥܠ ܟܝܢܗ ܒܬܪ ܡܬܝܕܥܐ ܂ ܡܬܟܣܣܐ ܕܝܢ ܐܦ ܚܛܝܬܗܘܢ XX ܕܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܂ ܡ̣ܢ
JnEph:EccHist ܫܢ̣ܕܐ̈ ܕܡ̇ܘܬܐ ܐܫ̣ܬܕܝ̣ ܠܚܝܘܬ̈ ܐ ܂ ܘܟܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܒܐ̇ܘܪܗܝ ܡܢ ܩܕܝܡ ܐ̣ܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܘܠܘܩܕܡ
P:ApocBar [AB] ܙܒܢܐ ܡܬܚܒܠܐ . ܘܬܩܘܡ ܐܚܪܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ . ܘܬܫܬܠܛ ܐܦ ܗܝ ܒܬܪ ܠܨܗܝܘܢ . ܘܬܫܬܥܒܕ ܠܗܝ ܕܐܬܝܐ ܒܬܪܗ̇ . ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ܗܝ
P:Gen [AB] ܛܘܦܢܐ : ܬܠܬ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܫܢܝܢ̈ . ܘܗܘܘ ܟܠ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܕܫܝܡ : ܘܢܗܘܐ ܟܢܥܢ ܥܒܕܐ ܠܗܘܢ . ܨܚ ܝܒ ܘܚܝܐ ܢܘܚ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܥܒܪ̣ ܂ ܐܪܒܥܡܐܐ̈ ܘܫܬܝܢ ܘܬܠܬ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟ̣ܐ ܒܬܪ ܀ ܘܫܠܚ ܚܝܐ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܥܒܪ ܂ ܘܚܝܐ ܫܠܚ ܡܢ
Chron1234 ܝ ܦܐܛܪܘܣ ܂ ܠܝܢܘܣ ܫܢܝܐ̈ ·ܝܒ· ܆ ܘܒܐܢܛܝܟ ܗܘܐ ܐܦܝܣ ܒܬܪ ܗܘܬ ܥܡܕܐ ܕܒܪܗ ܕܩܣܪ ܀ ܩܒܠ ܕܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ ܒܪܘܡܝ
Chrys:ComJohn1 ܗܟܝܠ ܕܦܣܩܘ ܣܒܪܐ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܆ ܗܝܕܝܢ ܗܘ̣ ܡܟܝܠ ܒܬܪ ܐܡܪܘ . ¹ܒܗ̇ ܒܒܪܝܬܐ ܡܬܚܫܚ ܡܐ ܕܥܒ̇ܕ ܬܕܡܪܬܐ̈ . ܡܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܐܡܪܢܝܬܐ . ܘܠܐ ܕܝܠܝܬܐ̈ . ܐܠܐ ܗܕܐ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ
JacSer:memPartakHolyMyst ܥܘܬܪܐ ܕܠܐ ܡܬܩܕܐ 55 ܐܘ ܥܬܝܪܐ ܕܛܥܐ ܒܥܘܬܪܗ ܩܢܝ ܠܐܠܗܐ ܒܬܪ ܠܕܥܐܠ ܠܗ ܦܥܠܐ ܠܐܝܐ ܕܒܥܐ ܢܥܬܪ ܡܢ ܛܘܪܦܐ̈ ܠܡܢ ܪܗܛ ܐܢܬ
Ath:HomEpist ܥܡ̣ܕܐ ܐܬܐܡ̣ܪܬ̇ ³⁰ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܕܥܠ ܓܘܕܦܐ . ܐ̇ܝܟܢ ܒܬܪ ܕܗܠܝܢ ܡܡܪܚܝܢ ܠܡܐܡܕ̇ XX ܐܢ ܕܝܢ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܚ̇ܛܝܢ ܡܢ
Chron1234 ܕܐܣܬܚܦ ܡܢ ܡܠܟܘܬܗ ܗܪܩܠܝܘܢܐ ܒܪܗ ܕܐܪܐܩܠܝ ܗܘ̇ ܒܬܪ ܝ ܩܟܘ ܀ ]ܡܠܟܘܬܗ ܕܩܘܣܛܘܣ ܒܪ ܒܪܗ ܕܐܝܪܐܩܠܝ ܡܠܟܐ ܀ ܘܡܢ
Chron1234 ܡܘܬܗ ܕܐܝܪܐܩܠܝ ܂ ܘܫܒܝܚܐܝܬ ܂ ܘܐܬܩܪܒ ܠܗ ܠܫܠܝܛܐ ܥܡܪܘ ܒܬܪ ܠܟܠ ܕܐܡ̇ܪ ܬܪܝܢ̈ ܨܒܝܢܐ̈ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܂ ܘܡܢ
MartMarPinḥ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܒܥܘ ܐܢܘܢ ܠܗܕܡܐ̈ ܗܢܘܢ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܐܢܘܢ . ܒܬܪ ܡܪܝ ܦܝܢܚܣ ܘܣܡܘ ܐܢܘܢ ܥܡܗܘܢ ܒܒܝܬܐ ܕܝܠܗܘܢ . ܘܡܢ