simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMiaphysites ܒܗܠܝܢ ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܘ
Eph:madLuqHeres ܥܕܡܐ ܕܐܕܝܩܘ ܙܝܙܢܐ̈ ܒܬܪ ܕܥܢܕܘ ܐܟܪܐ̈ ܘܠܚܛܐ̈
Ath:ExposPs ܠܗܢܐ ܡܙܡܘܪܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܙܟ̣ܐ ܠܩܪܒܐ .
JacSer:mem6DaysDay2 ܐܦ ܐܝܡܡܐ̈ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܕܢܥܒܕ ܓܝܓܠܐ
JacSer:memWomJesusMet ܢܓܕܘܗ̇ ܪܚܡܐ̈ ܠܟܢܥܢܝܬܐ ܒܬܪ ܝܫܘܥ : ܘܒܒܥܘܬܐ
P:2Chr [AB] ܒܐܪܥܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܒܬܪ ܡܢܝܢܐ ܕܡܢܐ ܐܢܘܢ
JnRufus:Pleroph ܕܡܝܬܪܘܬܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐX
PhiloxMab:Disc ܆ ܘܐܝܟܢܐ ܚܕܐ ܒܬܪ ܚܕܐ ܡܬܢܛܖܢ̈ ܘܡܬܓܡܖܢ̈
P:Rev [AB] ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܘܥܬܝܕܢ̈ ܠܡܗܘܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ .
BarEbr:CandSanc ܒܪܝܢ ܗܘܘ ܠܘ ܒܬܪ ܥܘܗܕܢ ⁸⁰ܒܪܝܬܗ ܡܬܛ̇ܟ̣ܣ
P:Matt [AB] . ܡܢ ܒܬܪ ܓܠܘܬܐ ܕܝܢ ܕܒܒܠ
BarEbr:CandSanc ¹ܘܟܠ ܗ̇ܘܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ
LiberGrad ܕܪܗܛܢ ܠܢ ܟܠܢ ܒܬܪ ܬܫܡܫܬܐ ܕܦܓܪܐ :
FindCross-JudKyr ܪܒܬܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈
Eph:madCarNis ܩܠܗ 1ܐܘ ܕܟܗܢ ܒܬܪ ܪܒܗ ܙܗܝܐ ܒܬܪ
P:Tob [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܢܬܪܚܡ ܐܠܗܐ
P:Sam [AB] ܘܩܡܬ ܚܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܠܥܣܬ ܒܫܝܠܘ :
ZachSch:ActsSev ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܛܬܗ ܒܬܪ ܗܝ ܩܕܡܝܬܐ ܕܡܢܗ
SevAnt:LuqJul . ܐܠܐ ܡܢ ܒܬܪ ܢܣܝܢܐ ܕܚܫܐ̈ ܨܒܝܢܝܐ̈
MiaphysiteDocs ܒܡܫܝܚܐ ܃ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬ ܐ ܠܐ