simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܗܘܝܢ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܝ ܗܦܟܝܢܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܘܐ : ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̣ܘܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ
DadQaṭ:ComAscet ²ܘܠܐ ܐܢܫ ܐ̇ܙܠ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܘܪܢ̇ܐ ܒܡܙܘܢܐ
JacSer:mem6DaysDay4 ܠܣܗܪܐ ܒܪܒܝܥܝܐ ܀ ܒܬܪ ܕܝܥܘ ܙܪܥܐ̈ ܘܥܣܒܐ̈
SevAnt:Epist ܐܬܚ̇ܝܒ ܒܡܘܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܥܒ̣ܪ ܦܘ-ܩܕܢܐ :
SevAnt:LuqGramm ܠܐ ܡܦܪܫܐܝܬ ܢܬܠ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܀ ܡ̇ܟܣ
Chron1234 ܗܘܐ ܂ ܘܐܨܛܠܝ ܒܬܪ ܐܣܛܪܘܢܡܝܐ ܘܚܪܫܘܬܐ ܘܟܠܕܝܘܬܐ
JacSer:memJudgSolom ܕܠܘ ܒܪܝ ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܗܝ ܗܝ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܝܢ̈ ܡܝܢ ܒܬܪ ܝܕܝܘܬܐ . ܠܗܕܐ
JacSer:memCharThatEzekSaw ܘܠܐ ܡܬܗܦܟܐ ܗܝ ܒܬܪ ܗܝ ܘܠܐ ܕܡܬܦܢܝܢ̈
SergStyl:epLuqJew ܆ ܘܠܐܝܣܪܝܠ ܚܒܝܒܗ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܥܠ ܐܪܥܐ
SilwQard:ScholUrmApp . ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܬܐܡܪ ܝܕܝܥܐ :
P:2Macc [AB] ܢܘܪܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܗܘܝܢ .
SevAnt:LuqJul : ܘܡܢ : ܒܬܪ : ܡܥܗܕܢܘܬܗ :
GanBus 20ܒܣܕܪܐ ܕܘ̇ܠܐ ܇ ܒܬܪ ܕܡܢ ܢܡܘܣܐ ܐܝܬܝ
BarṢal:ComGosp ܢܐܠܦ ܆ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܙܟ̇ܝܢܢ ܂ ܡܠܐܟܐ̈
EliaNis:Chron ܂ ܬ ܡܕܝܢܬܐ ܒܬܪ ܕܚ̇ܠܨ ܡܐܢܐ̈ ܘܢܢܫܠܬܐ̈
P:Luke [AB] ܘܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܗܢܘܢ ܆
ChalcedWrit ܗܟܢܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܩܘܝ ܗܢܐ
P:Ecclus [AB] . ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܥܠ ܐܪܥܐ