simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Treatises ܩܠܝܠ ܐܡܪ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܡܥܒܕ ܟܠ ܒܟܠ ܐܢܫ . ܒܬܪ ܐܢܫ . ¹ܡܢ ܕܐܡ̣ܪX ܕܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡܥܒܕ ܟܘܠ ܒܟܘܠ ܐܢܫ .
BarBahl:SyrLex ܕܡܝܬ ܙܪܥܗܘܢ ܐܘ ܒܡܬܬܚܕܢܘܬܐ ܕܥܩܪܝܗܘܢ̈ ܘܩ̇ܝܡܝ̈ ܒܬܪ ܓܘܫܡܐ̈ ܡܚܝܠܐ̈ ܝܥܝܝ̈ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܠܐ ܬܫܡܫܬܐ ܐܢܫܝܬܐ .
P:Sam [AB] ܟܠܒܐ ܡܝܬܐ : ܘܒܬܪ ܦܘܪܬܥܢܐ ܚܕ . ܢܗܘܐ ܡܪܝܐ ܕܝܢܐ : ܒܬܪ ܒܟ . ܒܬܪ ܡܢܘ ܢܦܩܬ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܒܬܪ ܡܢܘ ܪܕܦ ܐܢܬ .
PersMartKgYaz1 ܡܘܬܟܘܢ ܓܝܪ ܠܫܘܢܩܐ ܕܠܥܠܡ ܡܫܬܠܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܢܐ ܓܝܪ ܛܒ ܒܬܪ ܓܙܪ ܕܝܢܐ130 ܡܥܬܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܠܐ ܪܓܝܫܝܢ ܐܢܬܘܢ .
IšoMerv:ComPs ܓܠܝܢܗ ܕܝܢ ܕܡܪܢ ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܓܒܪܐ̈ ܇ ܐܠܐ ܐܦ ܢܫܐ̈ ܒܬܪ ܇ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܙܕܝܩܐ̈ ܠܡܚܣܢ X ܬܣܦܩ ܚܕܐ ܐܢܬܬܐ .
ZachSch:ActsSev ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܕܡ ܟܕ ܐܣܛܐܦܐܢܐ ܡܠܦܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܟܠܢ ܠܘܬ ܒܬܪ ܝܩܪ . ܠܓܒܖܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܡܠܦܢܐ ܪܒܐ ܐܣܛܐܦܐܢܐ .
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܙܒܢܐ ܟܕ ܐܬܓܡܪܬ ܬܪܒܝܬ ܦܓܪܐ : 40ܨܒܐ ܕܢܒ̣̇ܕܩ ܥܠ ܒܬܪ ܢܦܫܐ : ¹X⁶ ܟܕ ܝ̇ܪܒ ¹X⁷ܗܘܐ ܠܥܝܢ ܚܙܝܐ̈ ܘܩܕܡ ܐܦܘܗܝ̈ .
JnEph:ActsEastSaints ܙܒܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܙܦܠܢ ܕܒܪܥܝܘܬܗ ܛܘܒܢܐ ܢ̇ܨܚ ܗܘܐ ܇ ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܒܚܕܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܐܓܝܦܛܣ . ܕܡܬܩܪܝܐ . ܐܦܣܛܘ .
Ammonas:Epist ܩܝܝܝ ܕ ܝܢ ܐܝX ܐܬܘܬܐ̈ ܒXܝXܝܝܘܬ ܐ ܥܒ̇ܕ ܝܢ ܗܘܘ ܒܚܝܝܗ ܕ ܒܬܪ ܒܝܫܐ̈ ܝܫܒ̣ܘ ܗܘܘ . . ܘܕ ܡܝܬXܝܢ̈ ܡܢ ܣܓܝܐ̈ ܐ ܐܬܚܙܝܘ .
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܚܕ ܟܝܢܐ X XX28ܕܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ ܡܘܕܝܢܢ . ܒܬܪ ܡܕܡ ܠܓܡܪ ܡܢ ܗܕܐ ܚܣܪܐ ܇ ܚܕܝܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܠܗ̇ ܐܬܟܢܫܘ .
Chrys:ComJohn1 ܩܠܝܠ ܫܡ̇ܥ ܐܢܬ ܕ]ܢܘܗ[ܪܐ ܐܫܬܡܗ . ܘܬܘܒ ܗܘ ܢܘܗܪܐ ܒܬܪ ܡܥܒܕܝܘܬܗ̈ ܡܫܬܡܗ . ܗܐ ܓܝܪ ܗܘ̣ ܗܢܐ ܕܬܢܢ ܡܠܬܐ ܐܬܩܪܝ .
SevAnt:LuqJul ܚܫܐ̈ ܓܝܪ ܪܕܬ ܩܝܡܬܐ ܘܙX ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ¹ܟܕ ܒܬܪ ܘܕܐ ܣܝܘܬܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܗ̇ܝ ܕܢܚܫ ܡܫܝܚܐ ܒܒܣܪ .
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܩܝܡܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ³ܗ̇ܘ ܕܚܫ . ܒܪܡ ܟܕ ܒܬܪ X ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܣܝܡܐ ܒܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܣܘܩܢܣܣ ܕܐܡܪ ܒܗ̇ .
SevAnt:Epist ܩܠܝܠ ܕܝܢ : ܕܛܒ ܡܫܡܠܝ ܘܛܒ ܕܟܐ ܆ ܐܡܬܝ ܕܫܬܐ ܠܗ ܥܡܢ ܡܠܬܐ ܒܬܪ ܐܢܐ̣ ܘܐܡܪ ܐܢܐ . ܛܘܦܣܐ ܕܛܘܦܣܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܛܒ ܒܗܘܪ .
IšoMerv:ComPs ܡܦܩܢܐ ܕܝܢ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܕܪܟܬ ܚܬܝܬܐܝܬ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟܝܢ ܒܬܪ ܆ ܝ̇ܩܕ ܗ̇ܘܝܬ ܒܠܒܝ ܘܒܟܘܠܝܬܝ̈ . ܗܢܘ . ܒܚܘܫܒܝ̈ .
Tim1:DisputCalMahdi ܕܝܢ 2ܟܝܢܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܆ ܘܒܬܪ ܟܬܒܐ̈ ܡܬܛܦܝܣܝܢ 3ܗܘܢܐ̈ ܒܬܪ . ܐܠܐ ܟܐܡܬ 1ܠܘ ܒܬܪ ܗܘܢܟ ܡ̇ܢ ܕܝܠܟ ܒܟܘܢܫܝܟ̈ .
BarEbr:CandSanc ܚܕܝܘܬܐ . ܘܠܐ ܚ̇ܫܘܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ . ܒܬܪ X ܗ܏ܘܐ . ܘܠܐ ܩܢ̣ܐ ܫܘܚܠܦܐ ܒܝ̇ܬܗ ܐܘ ²²ܫܘܓܢܝܐ ܒܟܝܢܗ .
ZachSch:ActsSev ܗܟܝܠ ܕܐܫܬܡܠܝܬ ܗܕܐ ܐܬܝܬ ܐܦ ܐܢܐ ܠܒܝܪܘܛܘܣ ܕܐܩܪܐ ܒܬܪ ܕܗܠܝܢ ܢܬܟܬܫ ܩܕܡ ܐܙܠ ܡܢ ܩܕܡܝ ܚܕܐ ܫܢܬܐ ܒܠܚܘܕ .
BarEbr:CandSanc ܩܠܝܠ . ܘܐܢ ܙ̇ܕܩ ܕܩܠܝܠܐܝܬ ܢܐܡ̣ܪ . ܐܚܪܬܐ ܡ̇ܢ ܘܐܚܪܬܐ ܒܬܪ ܀ ܣܗܕܘܬܐ ܕ܏ܝܘ . ܗ̣ܘ ܟܕ ܗܘ ܩܕܝܫܐ . ⁸⁹ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܡܐܡܪܐ .
Ath:ExposPs ܗܠܝܢ XX X ܠܪܫܢܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܡܦܩܕ ܕܢܫܒܚܘܢ ܠܐܠܗܐ . ܥܠܬܐ ܒܬܪ |ܕܩܫܝܫܐ̈ ܢܫܒܚܘܢܝܗܝ . ܣܡ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܒܡܕܒܪܐ .