simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܚܫܐ ܥܬܝܕ ܐܢܐ ܠܡܗܘܐ ܂ ܘܐܝܕܐ ܗ̣ܝ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܚܫܟ ܒܬܪ ܛܒܬܐ̈ ܬܦܓܥ ܒܟܘܢ ܃ ܐܢ ܐܢܐ ܠܐ ܐܚܫ ܆ ܘܐܗܘܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܚܫܗ ܂ ܒܬܪܟܢ ܙ XXܝ · ܕܝܢ ܐܘܣܦ ܃ ܕܠܘ ܐܝܟ ܠܐ ܝܕܘܥܐ ܇ ܠܒܪ ܒܬܪ ܃ ܠܘܩܕܡ ܐ̣ܡܪ ܬܫܒܘܚܬܐ ܝܝ ܕܥܬܝܕܐ ܕܬܣܬܥܪ ܠܘܬܗ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝܢ ܚܫܐ ܘܨܠܝܒܐ ܐܢܢܩܐ ܠܡܦܫ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܃ ܡܛܠ ܕܫܒ̇ܩ ܐܢܐ ܒܬܪ ܕܐܒܐ ܇ ܘܡܒܕܩܢ̈ ܥܠ ܪܒܘܬܐ ܕܡ̇ܢ ܂ ܙ XX ܂ ܐܝܬܝ ܂ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܩ̣ܡ ܥܠ ܓܢܒ ܩܒܪܗ ܡܬܚܙܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܘܟܕ ܡܣܬܠܩ ܗܘ̣ܐ ܝ ܥܠ ܒܬܪ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܡܠܐܟܐ̈ ܃ ܡܢܗ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܝ̇ܠܦܝܢܢ ܂ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܟܝܠ ܡܥܡܘܕܝܬܗ ܕܡܪܢ ܂ ܝܘܚܢܢ ܒܗ ܒܣܘܥܪܢܗ ܡܟܬܪ ܗܘ̣ܐ ܂ ܒܬܪ ܠܗ ܇ ܕܒܬܫܥܝܬܗ ܐܦ ܛܟܣܐ ܢܥܒܕ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܥܐ ܂ ܝ· ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐ̣ܡܪ ܂ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܥ̣ܒܕ ܐܢܘܢ ܠܥܠܡܐ̈ ܃ ܐܘܣܦ ܃ ܒܬܪ ܡܕܡ ܆ ܟܕ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܒܢܘܓܪܐ̣ ܦܪܝܫ ܡܢܗ ܃ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ