simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܙܟܘܬ܏ܐ X XX X ܐܩܝܡܗ . ܘܥܒܕܗ ܠܐ ܡܝܘܬܐ - ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܒܗ ܒܟܝܢܗ . ܥܒܕܗ ܕܢܩܛܘܪ ܟܠܝܠܐ ܥܠ ܚܛܝܬܐ . ܘܗܝܕܝܢ ܡܢ
SevAnt:LuqJul : ܩܝܡܬܐ : ܡܟܝܠ : ܦܓܪܐ : ܠܐ : ܡܬܚܒܠܝܐ : ܩܢܐ : Xܪܢ : ܒܬܪ : ܕܝܢ : ܠܗ̇ܝ : ܕܐܡ̣ܪ : ܩܘܪܝܠܘܣ : ܗܘ ܕܥܡ ܩܕܝܫܐ : ܝ ܕܡܢ :
SevAnt:LuqJul ܥܢܘܝܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ . ܟܕ ܚܙܘܐ ܕܚܝܠܐ ܘܐܠܗܝܐ ܐܬܚܙܝ ܠܗ . ܒܬܪ ܡܫܚܬ . ܥܕܡܐ ܕܐܫܬܠܡܘ ܬܠܬܐ ܫܒܘܥܝܢ̈ ܕܝܘܡܝܢ̈ . . . Xܡܢ
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ ܒܦܓܪܗ ܕܡܪܢ ܡܢ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ ܘ ܗ̇ܝ ܕܩܒܠ ܡܢ ܕܩܡ ܒܬܪ ܠܗ ܀ ܘܡܛܠ ܕܝܢ ܕܘܟܝܬܐ̈ ܕܨܨܐ̈ ܘܡܛܠ ⁷ܓܫܬܐ ܗ̇ܝ ܕܗܘܬ
SevAnt:LuqJul ܙܟܘܬܐ ܕܥܠ ܡܘܬܐ . ܐܬܬܩܢ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܡܢ ܩܝܡܬܐ . ⁴ܠܘ ܓܝܪ ܒܬܪ ܡܝܘܬܐ . ܒܚܫܐ̈ ܨܒܝܢܝܐ̈ ܘܠܐ XXXXܩ ܥܕܝܠܐ̈ . ܐܠܐ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܟܐ̇ܒ ܠܝ ܛܒ . ܘܒܥܩܬܐ ܗܘܝܬ . ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܗ̣ܘܐ . ܟܕ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܬܡܪ ܠܝ . ܘܗܠܝܢ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ ܥܬܝܕܝܢ ܠܡܝܫ : ܟܕ ܐ ܠܗܘܢ ܦܓܪܐ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܘܠܐ ܒܬܪ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘ ܡܝܘܬܐ : ܐܟܢܐ ܕܐܦ ܚܛܝܐ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܕܐܬܦܪܣܝ . ܕܣܒܐ ܐܢܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܐ ܠܝ . ܘܠܐ ܟܬܒܐ̈ ܐܝܬ ܠܝ ܒܬܪ ܗܝ ܗܟܝܠ ܡܠܬܗ ܡܨܒܬܬܐ ܕܨܝܕ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ : ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܡܟܣܢܘܬܝ : ܕܠܐܘܬܐ ܕܦܓܪܗ ܕܡܘܫܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܚܫܐ ܠܐ ܒܬܪ : ܐܦ ܠܐ ܠܘܬ ܚܟܝܡܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܒܪ : ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܫ̇ܠܡ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܕܟܠ ⁶ܢܫܡܠܐ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܘܐܡ̣ܪ ܗ̣ܘܐ . ܕܫܘܠܛܢܐܐܝܬ ܠܝ ܒܬܪ . ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܕܗ̣ܘ ܢܨܒܐ ܗ̣ܘܐ . ܨܒ̇ܐ ܗ̣ܘܐ ܕܝܢ . ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ . ܠܘ ܓܝܪ ܕܝܠܗ ܘܕܟܝܢܗ ܕܦܓܪܐ ܡܪܢܝܐ ܟܕ ܠܐ ܒܬܪ ܕܝܠܗ ܘܕܟܝܢܗ . ܕܝܠܗ ܓܝܪ ܘܕܟܝܢܗ ܕܓܘܢܝܘܬܐ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ ܫܩ̣ܠ ܫܘܪܝܐ . ܓܡܝܪܐܝܬ ܐܬܗܕܪ ܗ̣ܘ ܒܣܪܐ . ܟܕ ܒܬܪ ܡܬܡܛܝܢ ܠܗ ܥܝܢܐ̈ ܡܝܘܬܬܐ̈ . ܕܒܗ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܫܘܒܚܐ ܕܡܢ