simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܕܡܢ ܠܥܠ ܟܬܝܒܢ ܂ ܘܐܬܚܦܛ ܟܕ ܡܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܘܪܫܝ̈ ܒܬܪ ܫܥܬܗ ܐܫܬܠܚ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܠܡܠܟܐ ܕܡܘܕܥܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܬܪ
Ps-Zach:EccHist ܩܘܪܝܠܘܣ ܆ ܕܝܣܩܘܪܣ ܫܢܝܐ̈ ܬܡܢܐ ܘ ܪܚܐ ܬܠܬܐ ܂ ܒܬܪ ܘܚܕܐ ܂ ܘܝܘܡܬܐ̈ ܬܘܒ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܬܠܬܐ ܂ ܘܒܐܠܟܣܢܕܪ·ܐ
Ps-Zach:EccHist ܡܬܓܫܡܢܘܬܐ ܂ ܘܐܡܪܬ ܠܗ ܂ ܕܠܐ ܡܬܒܥܐ ܠܟ ܕܬܬܚܫܚ ܒܗܠܝܢ ܂ ܒܬܪ ܗܘܐ̣ ܝ X ܕܐܒܗܬܐ̈ ܗܘ ܂ 5ܘܡܠܦܝܢ ܗܘܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܦܠܘܝܢܐ ܂ ܓܒܪܐ ܗܘܐ XܝܕܝܥܐX ܂ ܘܩܪܝܚܐ ܒܚܟܡܬ ܒܬܪ ܠܣܘܢܗܕܣ ܘܠܛܘܡܣܐ ܀ ܣܐܘܪܣ ܕܝܢ ܕܗܘܐ ܒܐܢܛܝܘܟ
Ps-Zach:EccHist 1ܕܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܡܫܚܠܦܐ̈ ܐܬܬܘܬܒ ܂ ܐܬܐ ܠܐܬܪܐ ܒܬܪ ܝ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܟܗܢܘܬܗܘܢ ܂ ܗܟܢܐ ܕܪܝܫ ܐܒܗܬܐ̈ ܐܒܪܗܡ ܂ ܡܢ