simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ : ܐܬܝܠܕ ܕܡܒܪܢܫ : ܘܗ̣ܘܐ ܬܚܝܬ ܒܬܪ ܕܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܒܣܪܐ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ : ܘܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܗ̇ܝ ܕܟܬ̣ܒ ܗ̣ܘ . ܕܐܢ ܒܦܓܪܐ ܠܐ ܝܕܥ̇ ܐܢܐ ܇ ܘܐܢ ܠܒܪ ܡܢ ܒܬܪ ܠܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪܘ . ܐܢ ܫܠܝܛ ܐܦܢ ܗܕܐ ܠܡܐܡܕ̇ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܬܒ̇ܣܪ ܐܬܢܦܫ ܆ ܕܝܠܗ ܡܬܝܕܥܐ ܕܐܝܬܝܗ̣̇ ܐܦ ܢܦܫܐ . Xܝ ܒܬܪ ܐܢܫܝܬܐ . ܘܥܠ ܕܗ̣ܘ ܐܬܒܣܪ ܆ ܕܝܠܗ ܗܘ ܒܣܪܐ . ܘܡܛܠ ܕܡܢ