simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:2Chr [AB] ܡܢܝܢܐ ܕܡܢܐ ܐܢܘܢ ܕܘܝܕ ܐܒܘܗܝ . ܘܐܫܟܚ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܒܬܪ ܫܠܝܡܘܢ ܟܠ ܓܒܪܐ̈ ܓܝܘܪܐ̈ ܕܗܘܘ ܒܐܪܥܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ :
P:2Chr [AB] ܕܡܝܬ ܐܒܘܗܝ : ܠܡܚܒܠܘܬܗ . ܡܛܠ ܕܒܡܠܟܗܘܢ ܡܗܠܟ ܗܘܐ . ܒܬܪ ܡܪܝܐ : ܐܝܟ ܒܝܬܗ ܕܐܚܒ . ܡܛܠ ܕܗܢܘܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܠܘܟܐ̈ ܡܢ
P:2Chr [AB] ܕܡܝܬ ܝܘܐܫ ܒܪ ܝܗܘܐܚܙ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܒܬܪ ܠܫܡܪܝܢ . ܨܚ ܟܗ ܘܚܝܐ ܐܡܘܨܝܐ ܒܪ ܝܘܐܫ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܡܢ