simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܩܠܝܠ ܗܒ ܒܘܩܝܐ ܕܫܪܪܗܝܢ . ܡܐ ܕܢܗܡܬ ܠܩܘܒܠܟ ܢܘܪܗܿ ܒܬܪ ܕܛܥܝܘܬܟܘܢܿ ܘܐܠܐ ܐܢ ܐܝܬ ܚܝܠܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢܟ .
JulRom ܙܒܢܐ ܕܒܪܢ̈ܿ ܘܠܨܒܝܢܐ ܕܡܕܒܪܢܗܝܢ ܡܫܬܡܥܿܢ . ܐܦܢ ܒܬܪ ܐܚ{ܪ} <ܪ>ܢܐ̈ ܥܠ ܕܘܟܬܗ. ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܨܒܘܬܐ̈ ܕܥܠܡܐ
JulRom ܢܗܝܪܝܗ̈ܿ ܕܡܘܙܠܬܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܪܥܣܪ̈ ܫܒܘܥܐ̈ ܒܬܪ ܢܩܡܬܐ ܒܟܢܘܫܬܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܬܘܪ̈ . ܕܣܡܘܗܿ ܠܙܟܘܬܗܘܢ
JulRom ܗܠܝܢ ܬܪܥܣܪ̈ ܫܒܘܥܐ̈ ܕܝܘܡܬܐܼ̈ . ܢܕܢܚ ܠܗܿ ܦܘܪܩܢܐ ܒܬܪ . ܕܣܡܘܗܿ ܠܙܟܘܬܗܘܢ ܒܬܪ ܢܗܝܪܝܗ̈ܿ ܕܡܘܙܠܬܐ . ܘܡܢ
JulRom ܕܐܠܨ ܘܫܢܩ ܐܢܘܢܿ ܘܠܐ ܐܬܪܡܝܘ ܗܘܘ ܠܚܢܦܘܬܗ . ܠܡܛܠܘܢ ܒܬܪ ܘܩܡܘ ܒܫܪܪܗܘܢܿ ܘܐܕܢܚܘ ܒܓܠܝܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢܿ ܡܢ
JulRom ܩܠܐ̈ ܕܛܥܝܘܬܐ . ܘܬܦܠܘܢ ܒܚܪܒܐ ܒܐܪܥܐ ܒܬܪ ܘܐܬܗܦܟ ܗܘܐ ܘܐܡܼܪ ܠܚܝܠܘܬܗ̈ . ܚܙܘ ܠܡ ܕܠܡܐ ܬܫܬܪܓܠܘܢ
JulRom ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܡܕܐܬܐ ܕܡܠܟܘܬܢܼ . ܗܝܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܛܝܒܘ ܢܫܦܥ ܒܬܪ ܡܢ ܐܒܗܝܢ̈ ܘܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܡܫܬܡܥܝܢ ܠܐܪܡܢܝܐ̈ ܘܣܡܘ ܬܘܒ