simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:EccHist ܫܢܝܢ̣̈ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܬ̇ܝܪ ܚ̇ܣܝܪ ܕܒܢܝ̣ܢܗ̇ X0 ܒܬܪ XXܥܘXܪܝẌ ܘXܠXܝX ܆ ܕܥܠ ܗܦ̣ܘܟܝܗ̇ ܕܡܢ ܙܘܥ̇ܐ ܡܢ
JnEph:EccHist ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܫܩ̣ܠ̇ܘ ܡ̇ܚܫܒܬܐ ܟܠܗܘܢ ܐܝܟ ܚܪܐ ܘܐܬ̇ܟܢܫܘ ܒܬܪ ܘܢܝ̇ܚܗ ܕܐܟ̇ܠ ܩܪܨܐ ܇ ܥܕܬܐ ܕܡܗ·ܡܢܐ̈ ܐ̣ܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܀
JnEph:EccHist ܫ̣ܢܕܐ̈ ܫܡܪܗ ܂ ܘܡܝ̣ܬ ܗܝ̇ܕܝܢ ܡܓܢܐ ܓܒܪܐ ܩ̇ܛܘܠܐ ܘܣܓܝ ܒܬܪ ܡܢܟ ܥܠ ܕܐܬܝ̇ܬ ܂ ܡܟ̣ܝܠ ܠܝ̣ ܡܘܬܐ ܩܘ̣ܠܣܐ ܗܘ ܆ ܘܡܛܠ ܗܕܐ
JnEph:EccHist ܕܐܡ̣ܠܟ ܂ ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܠܐ ܚ̣ܕܝܬ̣̇ ܘܠܐ ܡܢ̣ܚܐ ܗܘܬ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܒܬܪ ܕܝܢ ܡܦ̣ܝܣ ܠܗ̇ ܡܛܠ ܐܢܬܬܗ ܆ ܕܬ̣ܐܬܐ ܘܬ̣ܥܘܠ ܠܘܬܗ ܇ 3ܡܢ
JnEph:EccHist XܘXܢܝܝ ܂ ܕܢܝܝXܫܝܢ Xܬܪܝܢ̈ ܆ ܕܥܠ ܝXܪܚܝXܢܘܬܝ ܒܬܪ ܗܘܝ̈ ܇ ܕܡܢܗ ܡܣܬܥܪܢ̈̈ ܗܘܝ̈ ܕܥܠ ܝܘܚܢ ܕܝܘX ܦXܢܪܝܪܟX
JnEph:EccHist ܕܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܐ̇ܓܪ ܘܫܡ̣ܥ ܡܛܘܠ ܗܪܣܝܣ ܕܐ̇ܬܢܣܝܘܣ ܃ ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܐܝܝ ܒܪ ܫ̇ܛܘܪܘܬܗ̣ ܡ̇ܫܕܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܟܬܒܗ ܂ ܘܬܘܒ
JnEph:EccHist ܟܠ ܟܡܐ ܕܗ̇ܘܝܢ ܗܘܘ ܂ ܟܕ ܙܒܢ̤ܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܒܥܝ̣ܢܝܢ̈ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܒܬܪܗ̣ ܘܒܗ̇ ܒܕܡ̣ܘܬܐ ܡܬ̇ܚܫܚ ܗܘܐ ܂ ܘܫܪܟܐ ܒܬܪ
JnEph:EccHist ·X XX X ܝܘܡܐ ܐܫܬ̇ܕܪܘ ܠܘܬܗ ܆ ܟܕ ܡܦ̣ܝܣܝܢ ܠܗ ܒܦܪܨܘܦܐ ܒܬܪ ܢܦܩ̣ܘ ܡܢ ܠܘܬܗ̣ ܟܕ ܡ̣ܪܪܝܢ̣ ܘܫܚ̣ܝܩܝܢ ܥܠܘܗܝ ܀ ܘܬܘܒ
JnEph:EccHist ܗܠܝܢ ܇ ܝܝ ܘܐܫܬ̇ܕܪܘ̣ ܠܡܪ̈ ܢܬ ܡ̇ܠܟܘܬܐ ܀ X X X ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܪܝܫܝ̈ ܩ̣ܠܝܪܘܣ̈ ܕܐܪܬܕܟܣܘ̈ ܕܐܬܠܒ̣ܟܘ