simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Treatises ܟܝܢ ܕܝܢ ܬܘܒ ܘܐܦ ܠܗܕܡܐ̈ ܕܦܓܪܗ . ܘܡܫ̇ܟܢ ܠܗܘܢ ܐܝܟ Xܝ ܒܬܪ ܠܗ ܠܦܓܪܗ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܡܩܝܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . ܘܡܪܝܡ ܠܗ . ܘܡܢ
Ath:Treatises ܩܠܝܠ ܡܬܛܢܦܝܢ ܒܝܬ ܥܡܡܐ̈ . ܘܒܝܪܬܘܬܗܘܢ ܥܐܠܝܢ ܒܬܪ ܠܥܡܡܐ̈ Xܝ ܠܦܪܘܩܢ . ܠܐ ܝܕܥܘ ܘܠܐ ܐܣܬܟܠܘ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ