simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܕܒ̣ܠܝ ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܠܛܘܪܐ ܒܦܘܩܕܢ ܡܪܢ ܀ ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܒܬܪ ܐܡ̣ܪܘ ܂ ܦܪܝܣXܝܝܢܘܣ X ܕܡܘܫܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܩ̣ܡ ܘܐܬܢܚܡ
SevAnt:CathHom ܨܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܟܠܗ ܗܢܐ : ܘܬܟܬܘܫܐ ܗ̇ܘ ܣ̇ܓܝ ܠܒܘܟܝܐ̈ ܕܠܘܬ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܡܝܐ̈ . ܠܗ ܕܝܢ ܠܐܓܘܢܝܣܛܐ ܗ̇ܘ ܚܝܠܬܢܐ : ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ . ܚܘܝܬܗ ܠܥܒܕܝ ܐܒܪܗܡ ܒܠܠܝܐ . ܒܝܬ ܦܠܓܐ̈ ܒܬܪ ܐܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܐܬܓܠܙܬ ܠܗ ܡܢܗ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܦܪܕܝܣܐ . ܘܡܢ
JnEph:EccHist ܕܐܡ̣ܠܟ ܂ ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܠܐ ܚ̣ܕܝܬ̣̇ ܘܠܐ ܡܢ̣ܚܐ ܗܘܬ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܒܬܪ ܕܝܢ ܡܦ̣ܝܣ ܠܗ̇ ܡܛܠ ܐܢܬܬܗ ܆ ܕܬ̣ܐܬܐ ܘܬ̣ܥܘܠ ܠܘܬܗ ܇ 3ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܙܕܩ ܠܡ̇ܦܠܓܘ ܒܡܠXܐ ܠܟܝܢܐ̈ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܒܬܪ ܡܬܐܡܪܐ ܐܘ ܟܝܬ ܩܘܪܝܠܘܣ ܡܬܦܫܟܐ ܚܣܝܘܬܟ ܃ ܕܡܢ
JacSer:mem6DaysDay4 ܚܕ ܡܬܬܙܝܥܝܢ ܒܗ̇ ܀ ܒܗܠܝܢ ܪܗܛܐ̈ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܟܕܝܢܝܢ ܒܬܪ ܬܡܝܗܐ̈ ܕܟܠܝܘܡ ܡܬܟܪܟܝܢ ܒܗ̇ : 1400 ܒܗܠܝܢ ܙܒܢܐ̈ ܕܚܕ
JacSer:Epist ܕܐܬܒ̇ܣܪ ܂ ܒܬܪ ܕܐܬܒ̇ܪܢܫ ܂ ܒܬܪ ܕܢܣ̣ܒ ܕܡܘܬ ܐ ܕܥ̣ܒܕܐ ܂ ܒܬܪ ܡܡܠܠܝܢ ܠܗܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܂ ܘܐܡܬܝ ܡܬܐܡܪ̣ܢ̈ ܥܠܘܗܝ ܗܠܝܢ̣ ܂
Sahd:memSolitar ܡ̣ܫܒܠ ܠܗ ܠܡܚܙܐ ܐܦ ܛܟܣܐ ܟܠܗ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܒܬܪ ܝܩܪܗ ܒܒܪܝܬܗ ܇ X ܘܥܒܕܗ ܨܠܡܐ ܕܝܠܗ ܘܕܡܘܬܗ . [X]ܘܒܬܪ
BarṢal:ComLiturg ܕܫ̣ܡܥ ܐܢܘܢ ܠܩܘܕܫܐ̈ ܃ ܝX ܗܝܕܝܢ ܗ̣ܘ ܐܬܚܣܝ ܒܓܡܘܪܬܐ ܂ ܒܬܪ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܡ ܢܣܝܒܘܬܐ ܕܪܐܙܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܫܥܝܐ
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ ܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܪܗܛܘ : ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܪܡܝܐ : ܕܠܐ ܒܬܪ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܠܢܒܝܐ̈ : ܐܦ ܡܢ ܚܘܒܐ ܒܙܒܢ ܙܒܢ . ܗܢܘܢ ܓܝܪ
SevAnt:CathHom ܩܒܘ̣ܪܬܐ 20ܕܣܐܘܪܐ ܡܢ ܏ܡ ܕ܏ܝܘ ܕ܏ܐܦ . ܥܣ̣ܩ ܠܫܘܚܠܦܐ ܒܬܪ : ܗ̇ܝ ܕܪܗܒܘܢܗ̇ ܘܡܫܟܢܗ̇ ܝܗ̣ܒ ܠܢ ܥܡܢܘܐܝܠ ܟܕ ܩܡ ܡܢ
Tim1:Epist |M721b|ܚܕܝܘܬܐ ܕܥܡ ܡܠܬܐ . 8 , 16ܘܐܢ ⁴⁴⁹ܡ̇ܢ ܩܕܡ ܒܬܪ . ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܐܬܚܪܪ ܡ̣ܢ ܥܒܕܘܬܐ . ܐܪܐ ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܐܘ
Eph:memHom ܐܝܟ ܦܘܪܣܟ ܗܘ ܪܫ̇ܡ ܐܢܬ 433ܐܘܨܪܗ̇ ܕܦܪܚܬܐ ܟܪܣܗ ܒܬܪ 4X9ܕܠܘܩܒܠ ܐܠܦ ܐܠܗܐ ܡܝܡ ܡܡܘܢܐ ܟ̇ܬܒ ܐܢܬ ܘܗܟܢܐ ܒܬܪ
SevAnt:CathHom ܡܬܥܒܪܢܘܬܗ ܕܐܕܡ ܐܬܝܠܕ ܕܟܪܐ . ܐ ܢ ܓܝܪ ܠܘ ܠܘܬ ܗܘܢܐ ܗܢܐ ܒܬܪ ܠܐܒܐ ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ ܇ ܘܒܠܘܕܘܗܝ ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ XXXXXX ܡܢ
JnEph:EccHist XܘXܢܝܝ ܂ ܕܢܝܝXܫܝܢ Xܬܪܝܢ̈ ܆ ܕܥܠ ܝXܪܚܝXܢܘܬܝ ܒܬܪ ܗܘܝ̈ ܇ ܕܡܢܗ ܡܣܬܥܪܢ̈̈ ܗܘܝ̈ ܕܥܠ ܝܘܚܢ ܕܝܘX ܦXܢܪܝܪܟX
SevAnt:LuqGramm ܡܢܝܢܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܆ X ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܟܠܩܕܘܢܐ ܐܬ̇ܟܢܫܘ ܇ ܡܢ
JulRom ܩܠܐ̈ ܕܛܥܝܘܬܐ . ܘܬܦܠܘܢ ܒܚܪܒܐ ܒܐܪܥܐ ܒܬܪ ܘܐܬܗܦܟ ܗܘܐ ܘܐܡܼܪ ܠܚܝܠܘܬܗ̈ . ܚܙܘ ܠܡ ܕܠܡܐ ܬܫܬܪܓܠܘܢ
JnRufus:Pleroph X ܗܦܘܟܝܐ ܕܐܢܩܘܩܠܝܘܢ . ܚܙܬ ܢܦܫܗ̇ ܒܦܪܪ̣ܝܣܐ . ܘܩܝܣܐ ܒܬܪ . ܘܡܬܥܢܘܝܐ ܗܘܬ ܪܘܪܒܐܝܬ . ܗܕܐ ܒܙܒܢ ܟܕ ܗܘܬ ܒܬܡܗܐ ܡܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ . ܘܠܐ ܗ̇ܝ ܕܡܥܬܐ ܐܡ̇ܪ . ܐܠܗܐܝܬ ܓܝܪ ܗܘܬ . ܒܬܪ ܕܡܠܬܐ ܕܐܬܒܣܪ ܢܚܘܘܢ ܠܝ ܡܢܐ ܐܢܫܝܐ ܒܠܚܘܕ ܐܬܥܣܪ
JnEph:EccHist ܟܠ ܟܡܐ ܕܗ̇ܘܝܢ ܗܘܘ ܂ ܟܕ ܙܒܢ̤ܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܒܥܝ̣ܢܝܢ̈ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܒܬܪܗ̣ ܘܒܗ̇ ܒܕܡ̣ܘܬܐ ܡܬ̇ܚܫܚ ܗܘܐ ܂ ܘܫܪܟܐ ܒܬܪ