simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܢܐ ܘܐܦ ܓܒܪܝܠ ܂ ܘܬܪܝܗܘܢ̈ ܟܕ ܐܬܪܐ ܐܫܟܚܘ ܠܪܚܡܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܗܢܐ ܬܒܥܝܢܢ ܂ ܡܝܟܐܝܠ ܣ̇ܠܩ ܕܝܨ̇ܦ ܒܐܡܝܢܘ ܥܠ ܗܠܝܢ ܂
SevAnt:CathHom ܕܒܚ̇ܒܠܐ ܘܒܡܘܬܐ ܘܒܥܒܝܘܬܐ ܠܬܚܬ ܐܬ̇ܢܬܥ ܦܓܪܐ ܇ ܐܝܟ ܒܬܪ ܝܡܢ ܡ̇ܚܒ ܇ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܥܒܘܕܘܬܗ ܒܝܕ ܗܕܐ ܡܫ̇ܒܚܝܢ ܇ ܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm · · [ܚܕܝܘܬܐ ]ܠܐ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ ܦܣ̇ܩ ܪܫܝܥܐܝܬ ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܒܬܪ ܗ̣ܘ ܓܪܡܛܝܩܣ ܆ ܘܚܣܡܐܝܬ ܩܐܡ ܆ ܘܒܥܦܝܦܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܡܢ̣
P:2Chr [AB] ܕܡܝܬ ܝܘܐܫ ܒܪ ܝܗܘܐܚܙ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܒܬܪ ܠܫܡܪܝܢ . ܨܚ ܟܗ ܘܚܝܐ ܐܡܘܨܝܐ ܒܪ ܝܘܐܫ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܝܡܬܐ ܂ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܃ ܫܠܡܐ ܥܡܟܘܢ ܂ ܘܗ̣ܢܘܢ ܦܪܥܝܢ ܒܬܪ ܂ ܘܡܫܡܥ ܠܗܘܢ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܐܬܚܫܚ ܒܗ̇ ܡܪܢ ܠܘܬ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈
DidascApost ܚܛܗܝܗܘܢ̈ ܇ ܥܡܐ ܕܡܪܓܙ ܩܕܡܝ . ܚ̣ܙܘ ܗܟܝܠ ܕܐܪܓܙ ܥܡܐ ܒܬܪ ܇ ܘܥܨܝܢ ܘܡܗܠܟܝܢ ܒܐܘܪܚܐ ܐܝ̇ܕܐ ܕܠܐ ܫܦܝܪܐ ܇ ܘܐܙܠܝܢ
Chron1234 ܐܗܘܪ ܐܫܬܥܒܕܘ ܥܒܪܝܐ̈ ܠܢܒܝܢ ܡܠܟܐ ܫܢܝܐ̈ ·ܒ· ܀ · ܒܬܪ ܀ XX ܕܒܘܪܐ ·ܘܒܪܩ ܪ ܂ ܢ̣ܘ̇ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܫܢܝܐ̈ ·ܡ · ܀
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܡܘܬܗ̇ ܕܣܪܐ . ܘܩܒܘܪܬܗ̇ ܕܒܡܥܪܬܐ ܒܬܪ ܫܡܝܐ . ܘܥܠ ܕܟܪܐ ܕܒܐܝܠܢܐ̣ . ܕܗܘ̣ܐ ܠܕܒܚܐ ܚܠܦܘܗܝ ܀ X
ApocPs-Meth ܡܘܬܗ ܕ ܢܘܚ ܒܫܢܬ ¹ܫܒܥܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ²ܕܐܠܦܐ ܕܬܠܬܐ ܣܠܩܘ ܒܬܪ ܢܘܚ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܠܝܘܢܛܘܢ ⁴ܒܪܗ ܘܫܕܪܗ ܠܡܕܢܚܐ . [3]ܘܡܢ
ActsStAnth ܗܠܝܢ ܐܬܘ ܝܠܝ ܒܐܣܟܡܐ X ܕܓܝܣܐ̈ ܘܚܙ ܘܢ ܘܩܡܘ ܒܠܘܚܝX XX ܒܬܪ ܠܗܘܢX ܕܠܝܬX ܠܝ ܣܘܢܩܢܐ ܕܐܥ ܡܢܟܘܢ ܗܠܝܢ . X⁰ X ܘܬܘܒ ܡܢ
JulRom ܙܒܢܐ ܕܒܪܢ̈ܿ ܘܠܨܒܝܢܐ ܕܡܕܒܪܢܗܝܢ ܡܫܬܡܥܿܢ . ܐܦܢ ܒܬܪ ܐܚ{ܪ} <ܪ>ܢܐ̈ ܥܠ ܕܘܟܬܗ. ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܨܒܘܬܐ̈ ܕܥܠܡܐ
JulRom ܕܐܠܨ ܘܫܢܩ ܐܢܘܢܿ ܘܠܐ ܐܬܪܡܝܘ ܗܘܘ ܠܚܢܦܘܬܗ . ܠܡܛܠܘܢ ܒܬܪ ܘܩܡܘ ܒܫܪܪܗܘܢܿ ܘܐܕܢܚܘ ܒܓܠܝܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢܿ ܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܢܣܝܘܢܗ ܕܐܒܪܗܡ . ܘܥܠ ܡܣܩܗ ܕܐܝܣܚܩ ܒܬܪ ·X ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܆ ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܩܝܡܐ ܕܐܩܝܡ ܐܒܝܡܠܟ ܥܡ ܐܒܪܗܡ ܀
Ps-Zach:EccHist 1ܕܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܡܫܚܠܦܐ̈ ܐܬܬܘܬܒ ܂ ܐܬܐ ܠܐܬܪܐ ܒܬܪ ܝ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܟܗܢܘܬܗܘܢ ܂ ܗܟܢܐ ܕܪܝܫ ܐܒܗܬܐ̈ ܐܒܪܗܡ ܂ ܡܢ
Ath:HomEpist ܕܢܣ̣ܒܘ ⁵ ܥܡ̣ܕܐ ܦܪܝܫܐ̈ . ܘܩ̇ܕܡܘ ܩ̇ܒܠܘ ܡܘܗܒܬܐ ܒܬܪ ܠܗ ܠܓܘܕܦܐ . ܘܬܘܒ ܗܕܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢܬ̇ܚܫܒ ܘܢ̇ܬܪܢܐ . ܕܐܢ ܡܢ
PhiloxMab:epPatricius ܕܘܟܝܗ ⁴¹ܘܕܡܨܝܐ ܢܦܫܐ ܕܬܫܬܘܐXXXX ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܬܪ . ܘܫܡ̣ܥ ܡܢܗܘܢ ܐܦ ܗܕܐ ܕܐܝܬ ܠܗ Xܝ ܬܐܘܪܝܐܣ̈ ܠܗܘܢܐ ܡܢ
Ath:Inc ܕܝܢ ܕܠܝܘܠܦܢܗ ܕܗ̇ܘ ܐ̇ܬܝܢ . ܗܢܐ X ܟܠܗ ܫܝ̇ܛܝܢ ܠܗ ܒܬܪ . ܕܚܝܠܐ ܚ̇ܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܡܘܬܐ ܘܡܣܬ̇ܪܕܝܢ ܡܢܗ . ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܡܟܣܢܘܬܝ : ܕܠܐܘܬܐ ܕܦܓܪܗ ܕܡܘܫܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܚܫܐ ܠܐ ܒܬܪ : ܐܦ ܠܐ ܠܘܬ ܚܟܝܡܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܒܪ : ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܫ̇ܠܡ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܝܫܘܥ ܘܒܬܪ ܩܒܘܬܐ . ‏ ‏ܘܡܢܐ ܐܡܪ ܥܠ ܫܪܟܐ ܕܥܡܐ ܟܠܗ ܇ ܕܐܦ ܒܬܪ ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܆ ܐܝܟ ܝܠܘܕܐ̈ ܒܬܪ ܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܆ ܡܗܠܟܝܢ ܗܘܘ
MiaphysiteDocs ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܕܡܣܠܝܢܘܬܗܘܢ ܗ̇ܝ ܢܡܘܣܝܬܐ ܘܩܢܘܢܝܬܐ ܒܬܪ ܘܡܝܒܠܝܢ ܒܝܢܬܗܘܢ ܂ ܛܒ ܓܝܪ ܓܠܝܐ ܘܐܝܕܝܥܐ ܕܠܗ ܠܗܢܐ