simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarAphton:ActsSev ܡܐܢܐ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܝܟܘܬܐ ܒܬܪ ܐܢܬܝܡܣ . ܘܡܝܬ
Chron1234 ܕܐܡܪ ܃ ܕܡܢ ܒܬܪ ܐܫܬܝܢ ܫܒܘܥܐ̈ ܢܬܩܛܠ
Chron1234 ܦܩܘܕ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܐܫܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܣܒܗ̇
Ps-Dion:ChronZuq ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܐܬ̇ܐ ܗ̇ܝ ܓܕܫ
SevAnt:LuqGramm ܕܠܐ ܙܕܝX ܕܝXܢ ܒܬܪ ܒܢܬ̈ ܩ-ܠܐ ܣܦܝܩܬܐ̈
Tim1:Epist ܣܪܗܒܬ ܚܣܝܘܬܟ ܂ ܒܬܪ ܒܬܪ ܓܝܪ ܘܒܐܝܕܐ
SevAnt:CathHom ܒܙܒܢܗ̇ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܐܬܢܩ̇ܒܬܝ ³⁹ܘܐܬܪܦܝ
SynOr ܒܪܝܢ̈ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܪܗܛܘ ܘܝܪܒܘ
BarṢal:ComGosp ܥܡܢ ܐܠܗܐ ܀ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܫ̣̇ܠܡ ܡܬܝ
SevAnt:CathHom ܒܒܬܘܠܘܬܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܝܠܕܐ .
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܡܫܝܚܐ . ܒܬܪ ܓܝܪ ܟܝܬ ܕܩܕܡ
P:Matt [AB] . ܡܢ ܒܬܪ ܓܠܘܬܐ ܕܝܢ ܕܒܒܠ
LiberGrad . ܗܢܘܢ ܓܝܪ ܒܬܪ ܓܡܝܪܘܬܐ ܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܪܗܛܘ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܦ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐ̣ܡܪ ܂ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈
Chron1234 ܒܬܘܕܝܬܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܕܐܒܕܘ ܪܝܫܝܗܘܢ̈ ܐܟܡܐ
JacSer:memElijAscendsHeav ܠܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܘܛܥܐ ܐܢܝܢ ܒܬܪ ܕܐܕܪܟ ܪܘܡܐ ܘܥܘܡܩܐ
P:Gen [AB] ܘܚܝܐ ܐܢܘܫ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܩܝܢܢ :
IsaacAnt:memHom ܢܐܙܠ : ܘܐܬܥܪܡ ܒܬܪ ܕܐܙܠ ܀ ܚܙܐ
Chron1234 ܚܣܢܐ ܕܙܝܕ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܚܕܗ ܗܘܐ ܠܓܘܣܠܝX
JulRom ܒܓܠܝܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢܿ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܠܨ ܘܫܢܩ ܐܢܘܢܿ