simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܕܡܢ ܠܥܠ ܟܬܝܒܢ
BarEbr:CandSanc ܗ̇ܢܝܢ ܕܒܫܡܗ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܣܬ̇ܠܩ ܐܣܬܥܪܝܢ̈ ܘܡܣܬܥܪܢ̈
SophrJer:epArcadCyp ܘܪܒ . ܗܢܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ
Ps-Ath:Virg ܟܕ ܐܙܠܢ̈ ܐܢܬܝܢ ܒܬܪ ܚܬܢܐ ܘܡ̇ܠܟܐ ܕܥܠܡܐ̈
Eph:madLuqHeres ܥܕܡܐ ܕܐܕܝܩܘ ܙܝܙܢܐ̈ ܒܬܪ ܕܥܢܕܘ ܐܟܪܐ̈ ܘܠܚܛܐ̈
P:Lev [AB] ܟܐܦܐ̈ : ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܩܠܦ ܒܝܬܐ ܘܐܬܛܪܝ
JacSer:Epist ܡܬܘܡ ܠܐ ܐܬܘ ܒܬܪ ܨܒܝܢܝ ܂ ܠܗܠܝܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܝ· ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܡܥܡܘܕܝܬܗ ܕܡܪܢ
SevAnt:LuqGramm ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܝ ܡܬܒܣܪܢܘܬ ܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡ̣ܢ ܫܡ̇ܝܐ ܃ ܒܬܪ ܩ̣ܛܠܐ ܕܣ̇ܥܪ ܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ
Chron1234 ܚܣܢܐ ܕܙܝܕ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܚܕܗ ܗܘܐ ܠܓܘܣܠܝX
P:Lev [AB] ܒܡܢܝܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ : ܒܬܪ ܦܘܢܝܐ ܙܒܢ ܡܢ
SevAnt:LuqJul . . Xܡܢ ܒܬܪ ܥܢܘܝܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ
P:2Chr [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܝܘܐܫ ܒܪ
SevAnt:LuqJul ܝ ܕܡܢ : ܒܬܪ : ܩܝܡܬܐ :
SevAnt:CathHom ܒܙܒܢܗ̇ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܐܬܢܩ̇ܒܬܝ ³⁹ܘܐܬܪܦܝ
JnEph:EccHist ܕܡܢ ܙܘܥ̇ܐ ܡܢ ܒܬܪ ܫܢܝܢ̣̈ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܬ̇ܝܪ
JnEph:EccHist ܠܘܬܗ ܇ 3ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܡ̣ܠܟ ܂ ܗ̣ܝ
Ath:Inc ܡܢܗ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܠܝܘܠܦܢܗ ܕܗ̇ܘ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܝܬܝ ܂ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܚܫܐ ܘܨܠܝܒܐ