simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:ComGen&Exd ܥܡ ܐܒܪܗܡ ܀ ܒܬܪ ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ
BarṢal:ComGosp ܥܡܢ ܐܠܗܐ ܀ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܫ̣̇ܠܡ ܡܬܝ
BarṢal:ComGosp ܡܬܢܨܒ ܒܦܪܕܝܣܐ ܀ ܒܬܪ ܕܫ̣ܠܡ ܡܠܐ̈ ܕܥܠ
JnEph:EccHist ܐ̣ܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܀ ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܆
BarṢal:ComGosp ܡܢ ܫܡܫܐ ܀ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܕܝܢ ܫ̣̇ܟܢ
JacSer:Epist ܒܬܪ ܕܐܬܒ̇ܣܪ ܂ ܒܬܪ ܕܐܬܒ̇ܪܢܫ ܂ ܒܬܪ
Chron1234 ܒܬܘܕܝܬܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܕܐܒܕܘ ܪܝܫܝܗܘܢ̈ ܐܟܡܐ
Chron1234 ܦܣ̣ܩ ܕܩܢܗ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܠ ܗܠܝܢ ܂ ܒܬܪ ܗܢܐ ܘܐܦ ܓܒܪܝܠ
JacSer:Epist ܥܠܘܗܝ ܗܠܝܢ̣ ܂ ܒܬܪ ܕܐܬܒ̇ܣܪ ܂ ܒܬܪ
Tim1:Epist ܣܪܗܒܬ ܚܣܝܘܬܟ ܂ ܒܬܪ ܒܬܪ ܓܝܪ ܘܒܐܝܕܐ
JacSer:Epist ܠܗ ܩܕܡܝ ܂ ܒܬܪ ܝܘܢܝXܢܢ ܒܡܘܠܕܗ ܬܪܝܢܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡ̣ܢ ܫܡ̇ܝܐ ܃ ܒܬܪ ܩ̣ܛܠܐ ܕܣ̇ܥܪ ܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ
EliaAnb:BookExer&Cent ܝܘܬܪܢܐ ܒܟܘܘܢܐ ܆ ܒܬܪ ܦܘܕܐ ܘܣܟܠܘܬܐ ܀
Tim1:Epist ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܐܘ ܒܬܪ |M721b|ܚܕܝܘܬܐ ܕܥܡ ܡܠܬܐ
Nars:memCreat ܥܡ ܟܠ ܐܘ ܒܬܪ ܟܠ 180ܐܝ̣ܟ ܡܐ
P:Josh [AB] : ܘܬܪܥܐ ܐܚܕܘ ܒܬܪ ܕܢܦܩܘ ܪܕܘܦܐ̈ ܒܬܪ
EliaNis:Chron ܂ ܘܐܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܡܠܝܐ̣ ܂ ܝ-
JacSer:memElijAscendsHeav ܠܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܘܛܥܐ ܐܢܝܢ ܒܬܪ ܕܐܕܪܟ ܪܘܡܐ ܘܥܘܡܩܐ
FindCross-JudKyr ܟܬܒܐ ܕܐܙܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܬܪ ܣܡܝܘܬܐ ܕܐܒܗܝܟܘܢ̈ ܩܛܘܠܐ̈