simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܕܐܙܠ ܀ ܚܙܐ ܛܠܝܐ ܚܘܨܦܗ ܕܥܡܐ : ܘܗܦܟ ܠܗ ܕܒܝ ܢܬܥܕܠ . ܐܢܐ ܒܬܪ ܘܕܥܨܝܬܗ ܥܪܝܡܐ ܗܘܐ ܠܗ . ܐܬܬܡܡ ܗܘܐ ܕܠܐ ܢܐܙܠ : ܘܐܬܥܪܡ
IsaacAnt:memHom ܩܢܝܢܐ̈ ܀ ܕܐܢ ܠܡ ܡܠܟܐ ܠܐ ܣܒܥ : ܘܨܦܬܐ ܡܢܗ ܠܐ ܒܛܠܬ̥ . ܒܬܪ ܪܥܝܢܝܗܘܢ̈ . ܘܦܫܘ ܚܟܝܡܐ̈ ܕܠܐ ܢܐܬܘܢ : ܠܡܪܗܛ
IsaacAnt:memHom ܥܘܕܪܢܗ . ܐܝܬ ܗܘ ܠܗܘܢ ܪܕܘܦܝܐ ܠܪܚܡܐ̈ : ܫܘܘܕܝܐ ܕܨܝܕ ܒܬܪ ܒܫܘܚܕܐ ܐܠܨ ܀ ܒܝܕ ܫܘܘܕܝܘܗܝ̈ ܪܕܦ ܠܗ : ܕܢܝܬܝܘܗܝ