simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܕܡܠܟܘܬܐ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܕܒܪ ܠܛܝܝܐ̈ ܪܒܚܝܠܐ
EliaNis:Chron ܂ ܘܐܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܡܠܝܐ̣ ܂ ܝ-
SevAnt:CathHom ܟܕ ܒܪܘܚܬܗܘܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝ̣ܡܬܐ ܥ̣ܠܘ ܐܟܚܕܐ
JacSer:Epist ܠܗ ܩܕܡܝ ܂ ܒܬܪ ܝܘܢܝXܢܢ ܒܡܘܠܕܗ ܬܪܝܢܐ
SevAnt:Epist ܡܕܡ ܐܝܬ ܠܢܦܫܐ ܒܬܪ ܦܘܠܛܐ . ܕܡܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܐܦ ܓܝܪ ܡܢ ܒܬܪ ܣܘܟܠܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇
SevAnt:CathHom ܕܟܝܢܐ̈ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܠܐ
ChalcedWrit ܐܢܬ ܒܣܪܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܐܠܐ ܐܠܗܐ
SevAnt:Epist ܒܣܪܐ ܟܬܪ ܘܡܢ ܒܬܪ ܠܐܠܗܐ ܘܣܘܠܩܐ .
Chrys:ComJohn1 ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܒܬܪ ܗܘ̇ ܕܡܢܗ ܐܝܬܘܗܝ
Chron1234 ܚܣܢܐ ܕܙܝܕ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܚܕܗ ܗܘܐ ܠܓܘܣܠܝX
P:5Macc [AB] ܕܝܢ ܕܡܪܘܕܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܨܚܝܗ ܠܝܘܣܝܦܘܣ
JulRom ܒܓܠܝܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢܿ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܠܨ ܘܫܢܩ ܐܢܘܢܿ
SevAnt:LuqGramm ܚܣܝܘܬܟ ܃ ܕܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܙܕܩ
SevAnt:Epist . ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ̈ ܐܢܗ̣ܘ ܕܐܢܫܝܢ̈
Eph:madLuqHeres ܥܕܡܐ ܕܐܕܝܩܘ ܙܝܙܢܐ̈ ܒܬܪ ܕܥܢܕܘ ܐܟܪܐ̈ ܘܠܚܛܐ̈
ComGenExod [6]ܢܒܝܐ ܗܟܝܠ ܡܢ ܒܬܪ ]ܕ[ܬܢ̣ܐ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܐܟܠܩܪܨܐ
JulRom ܠܡ ܕܠܡܐ ܬܫܬܪܓܠܘܢ ܒܬܪ ܩܠܐ̈ ܕܛܥܝܘܬܐ .
SevAnt:Epist ܗܟܝܠ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ
SevAnt:LuqJul ܘܕܟܝܢܗ ܕܓܘܢܝܘܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ .