simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MartMarPinḥ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܒܥܘ ܐܢܘܢ ܠܗܕܡܐ̈ ܗܢܘܢ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܐܢܘܢ . ܒܬܪ ܡܪܝ ܦܝܢܚܣ ܘܣܡܘ ܐܢܘܢ ܥܡܗܘܢ ܒܒܝܬܐ ܕܝܠܗܘܢ . ܘܡܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܩܡ ܘܣܠܩ ܒܬܫܒܚܬܐ̈ ܠܫܡܝܐ . ܘܥܠ ܗܝ ܒܬܪ ܗܢܐ ܫܡܫܐ ܕܒܪܝܬܗ ܗܘ ܚܫ ܘܐܬܐܒܠ ܐܝܟ ܥܒܕܐ ܥܠ ܡܪܗ . ܘܡܢ
JacSer:memWomJesusMet ܥܪܒܗ ܪܥܝܐ ܛܒܐ : ܠܒܝܬ ܫܡܪܝܐ̈ ܫܕܬܗ ܐܘܪܚܐ ܕܢܣܥܘܪ ܒܬܪ ܘܠܒܟ ܐܘܪܚܐ ܕܢܒܥܝܘܗܝ ܠܐܕܡ ܥܪܒܐ ܕܛܥܐ ܀ ܘܟܕ ܢܦܝܩ ܗܘܐ
JulRom ܩܠܝܠ ܗܒ ܒܘܩܝܐ ܕܫܪܪܗܝܢ . ܡܐ ܕܢܗܡܬ ܠܩܘܒܠܟ ܢܘܪܗܿ ܒܬܪ ܕܛܥܝܘܬܟܘܢܿ ܘܐܠܐ ܐܢ ܐܝܬ ܚܝܠܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢܟ .
JacSer:mem6DaysDay4 ܚܕ ܡܬܬܙܝܥܝܢ ܒܗ̇ ܀ ܒܗܠܝܢ ܪܗܛܐ̈ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܟܕܝܢܝܢ ܒܬܪ ܬܡܝܗܐ̈ ܕܟܠܝܘܡ ܡܬܟܪܟܝܢ ܒܗ̇ : 1400 ܒܗܠܝܢ ܙܒܢܐ̈ ܕܚܕ
ZachSch:ActsSev ܪܚܡܬ ܥܡܠܐ ܕܢܡܘܣܐ̈ ܩܪܒ ܠܐܠܗܐ . ܙܕܩ ܠܢ ܓܝܪ ܕܟܕ ܝܕܥܬܐ ܒܬܪ ܕܘܝܐ̈ . ܒܬܪܟܢ ܛܪ ܕܟܝܐ ܠܦܓܪܐ ܘܨܠܘܬܐ̈ ܕܪܡܫܐ ܟܠܝܘܡ
JacSer:memProphElij ܕܦܩܕ ܘܟܠܐ ܡܛܪܐ ܡܢ ܒܪܝܬܐ̈ ܘܐܡܪ ܡܠܬܐ ܘܠܐ ܢܚܬ ܛܐܠܐ ܥܠ ܒܬܪ ܢܒܝܐ ܘܬܡܝܗܬܐ̈ 960 ܘܟܠ ܢܨܚܢܐ̈ ܕܓܢܒܪܘܬܐ ܘܕܚܝܠܬܐ̈
JacSer:memElijAscendsHeav ܕܐܕܪܟ ܪܘܡܐ ܘܥܘܡܩܐ ܦܬܝܐ ܘܐܘܪܟܐ 290 ܒܬܪ ܕܐܡܠܟ ܥܠ ܒܬܪ ܒܩܕܝܫܘܬܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܕܣܢܐ ܠܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܘܛܥܐ ܐܢܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ . ܘܠܐ ܗ̇ܝ ܕܡܥܬܐ ܐܡ̇ܪ . ܐܠܗܐܝܬ ܓܝܪ ܗܘܬ . ܒܬܪ ܕܡܠܬܐ ܕܐܬܒܣܪ ܢܚܘܘܢ ܠܝ ܡܢܐ ܐܢܫܝܐ ܒܠܚܘܕ ܐܬܥܣܪ
LiberGrad ܬܫܡܫܬܐ ܕܦܓܪܐ : ܘܠܐ ܒܬܪ ܕܪܘܚܐ : ܘܠܝܬ ܒܢ ܕܣܢܐ ܢܦܫܗ ܒܬܪ ܐܠܐ ܐܢ ܓܒܪܐ ܕܐܫܬܘܬܦ ܒܪܘܚ ܥܡ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܪܗܛܢ ܠܢ ܟܠܢ
JacSer:memEstabCreat ܚܕ ‏ܬܫܥܝܬܐ ܕܢܨܚܢܐ̈‏ ‏ܕܦܘܠܐ ܐܦܣܩܦܐ ܘܕܝܘܚܢܢ ܒܬܪ ܡܢ ܗܘ ܠܠܝܐ ܘܡܢ ܐܝܡܡܐ 520 ܘܪܡܫܐ ܘܨܦܪܐ ܐܩܠܘ ܪܗܛܐ ܚܕ
P:Josh [AB] ܕܢܦܩܘ ܪܕܘܦܐ̈ ܒܬܪ ܓܫܘܫܐ̈ . ܘܗܢܘܢ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܠܐ ܫܟܒܘ ܒܬܪ ܒܬܪܗܘܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܝܘܪܕܢܢ ܕܥܠ ܡܥܒܪܬܐ : ܘܬܪܥܐ ܐܚܕܘ
P:Kings [AB] ܥܡܪܝ . ܘܥܫܢ ܥܡܐ ܕܒܬܪ ܥܡܪܝ ܡܢ ܥܡܐ ܕܒܬܪ ܬܒܢܝ . ܘܡܝܬ ܒܬܪ . ܦܠܓܗ ܕܥܡܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܬܒܢܝ ܒܪ ܓܢܝܬ ܠܡܡܠܟܘܬܗ : ܘܦܠܓܗ
P:Lev [AB] ܕܐܬܩܠܦ ܒܝܬܐ ܘܐܬܛܪܝ . ܢܥܘܠ ܟܗܢܐ ܘܢܚܙܐ : ܐܢ ܗܠܟܬ ܒܬܪ ܬܗܠܟ ܡܚܘܬܐ ܘܬܣܓܐ ܒܒܝܬܐ : ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܢܣܒ ܟܐܦܐ̈ : ܘܡܢ
P:Matt [AB] ܓܠܘܬܐ ܕܝܢ ܕܒܒܠ ܆ ܝܘܟܢܝܐ ܐܘܠܕ ܠܫܠܬܐܝܠ . ܫܠܬܐܝܠ ܒܬܪ . ܝܘܫܝܐ ܐܘܠܕ ܠܝܘܟܢܝܐ ܘܠܐܚܘܗܝ̈ ܒܓܠܘܬܐ ܕܒܒܠ . ܡܢ
SynOr ܚܕ ܀ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܒܓܙܪ ܕܝܢܐ ܗܢܐ ܡܫܬܡܗܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܒܬܪ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ̈ ܘܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܚܕ
P:Phil-Phlm [AB] ܝܘܠܦܢܝ . ܘܒܬܪ ܕܘܒܪܝ̈ . ܘܒܬܪ ܨܒܝܢܝ . ܘܒܬܪ ܗܝܡܢܘܬܝ . ܒܬܪ ܗܝ ܠܟܠ ܐܢܫ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܕܗܢܘܢ ܐܬܝܕܥܬ ܀ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܬܝܬ
PhiloxMab:Disc ܩܝܡܬܗ ܫܢܝ ܠܕܘܒܪܐ ܪܘܚܢܐ ܡܢ ܕܘܒܪܐ ܦܓܪܢܐ ܕܩܕܡ ܒܬܪ ܒܬܠܬܐ ܥܡܕܝܢ̈ ܕܒܬܠܬܐ ܫܡܗܝܢ̈ ܡܬܚܕܬ . ܘܐܝܟ ܕܡܪܢ ܡܢ
P:Sam [AB] ܢܟܠܐ : ܘܢܣܒܘ ܫܘܚܕܐ ܘܨܠܘ ܕܝܢܐ . ܘܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܣܒܐ̈ ܒܬܪ ܒܒܪܫܒܥ . ܘܠܐ ܗܠܟܘ ܒܢܘܗܝ̈ ܒܐܘܪܚܬܗ̈ : ܘܐܨܛܠܝܘ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܚܨܘܕܐ̈ : ܘܐܣܬܩܒܠܬ ܒܦܠܓܘܬܐ ܕܚܩܠܗ ܕܒܥܙ ܒܪ ܫܪܒܬܗ ܒܬܪ . ܘܐܡܪܬ ܠܗ̇ ܚܡܬܗ̇ ܙܠܝ ܒܪܬܝ . ܘܐܙܠܬ ܪܥܘܬ ܠܡܠܩܛ ܠܩܛܐ