simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DidascApost ܐܢܓܝܪ ܐܢܫ ܢܪܗܛ ܒܬܪ ܥ̣̇ܘܠܐ . ܘܣܩܘܒܠܐ
BarEbr:CandSanc . ܐܬܚܬܦ ܬܘܒ ܒܬܪ ܟܢ ܠܦܪܕܝܣܐ .
SevAnt:CathHom ܆ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܪ Xܘ̇ ܠܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ
Cyr:Epist ܐܠܗܐ ܩܕܡܝܐ̣ ܘܐܢܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ̣ ܘܠܝܬ ܠܒܪ
Ps-Ath:Virg ܒܣܡܢܝܟܝ̈ ܢܪܗܛ . ܒܬܪ ܐܣܛܕܝܘܢ ܟܠܝܠܐ ܪܒܐ
P:Gen [AB] ܘܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ : ܘܐܝܬܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܕܓܘܢ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܒܬܪ ܥܕܢܐ̈ ܆ ܕܐܝܬܝܗܘܢ
SynWestSyr ܡܢܗܘܢ ܕܫܒ̇ܩ ܚܒܪܗ ܒܬܪ ܡܟܝܪܘܬܐ ܢܬܦܪܫ X
EliaQarṭ:memPhiloxMab ܫܪܐ ܛܒܥܐ̈ ܕܒܬܘܠܘܬܐ ܒܬܪ ܝܠܕܐ ܀ 5ܘܫܡܠܝ
JacSer:mem6DaysDay4 ܠܣܗܪܐ ܒܪܒܝܥܝܐ ܀ ܒܬܪ ܕܝܥܘ ܙܪܥܐ̈ ܘܥܣܒܐ̈
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܡܠܘܢ̣ ܂ ܒܬܪ ܝX ܡܠܦܢܘܬܐ̈ ܘܦܘܩܕܐ̈
Sahd:BookPerf ܒܗ̇ : ܠܡ̇ܣܛܐ ܒܬܪ ܣܪܝܩܬܐ̈ ܇ ܗܢܘ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܦܘܟܝ ܐܦ ܐܢܬܝ ܒܬܪ ܝܒܡܬܟܝ .
Nars:memCreat ܚܝܘܗܝ̈ ܬܫܥܡܐܐ ܘܝܬܝܪ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܘܪܕܝ ⁵
P:John [AB] ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܀ ܒܬܪ ܗܕܐ ܢܚܬ ܠܟܦܪܢܚܘܡ
AbbaIs:Ascet ¹²ܢܦܫܗܘܢ X ܕܢܐܙܠܘܢ ܒܬܪ ܦܪܘܩܗܘܢ . ¹³
SevAnt:CathHom ܕܟܝܢܐ̈ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ . ܐܠܘ
IšoMerv:ComOT ܟܬܒܐ ܗ̣ܘܝܫܘܥܒܪܢܘܢ ܟܬܒܗ ܒܬܪ ܕܐܬܬܢܝܚ ܡܢ ܩܪܒܐ̈
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܢܣܘܒܘܗܝ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܫܬܡܠܝ ܟܠܡܕܡ
Pall:LausHist ܠܘܣܝܘܣ̣ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܪܡܙܐ ܐܠܗܝܐ ܢܛܘܪܐ