simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܀ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܢܚ̣ܬ ܦܪܙܡܢ
BarEbr:CandSanc ܪܚܩ̣ܘ ܡܢܝ ܘܐܙܠܘ ܒܬܪ ܠܐ ܡܕܡ .
Eph:madFaith ܐܝܬܘܗܝ 81ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܓܠܐ ܠܗ ܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܝܢ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܘܐܬܢܣܝܣ ܒܬܪ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܠܦܠܕ
P:Tob [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܢܬܪܚܡ ܐܠܗܐ
IšoAdiab:Epist X ܫܡܘܐܝܠ ܫܪܝ ܒܬܪ ܡܘܫܐ ܃ ܐܠܐ
Eph:Adden ܨܪܬܗ̇ ܒܟܪܣܐ ܕܐܡܟ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܥܠ ܪܫܐ
SophrJer:epArcadCyp ܕܟܝܢܐ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܠܕܐ ܕ ܠܐ
P:Josh [AB] ܐ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܡܘܫܐ ܥܒܕܗ
Chron1234 ܟܢܘܫܝܐ ܕܐܦܝܣܩܘẌ ܒܥܘܡܪܐ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ·ܝX ܕܦܐܛܪܝܪܟܐ
JacSer:memElijAscendsHeav ܢܣܩ ܐܬܡܛܝ ܗܘܐ ܒܬܪ ܕܦܠܚ ܡܢ ܛܠܝܘܬܗ
P:1Macc [AB] ܘܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܩܛܠ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܒܪ
Ammonas:Epist ܠܗXܘ ܕ ܠܐ ܒܬܪ ܥXܒX ܕ ܬܢܝXܐ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܠܡܐܬܝܬܗ . ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܫܠܡ ܡܪ ܢ