simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܘܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥ̈ ܂ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܕܢܦ̣ܩ
ChronEdes ܘܐܪܒܥܐ̈ ܒܗ ܂ ܒܬܪ ܡܥܠܬܗ ܕܐܣܩܠܦ ܐܦܝܣܩܘܠܐ
ChronEdes ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥ̈ ܂ ܒܬܪ ܬܡܢܝܐ̈ ܝܪܚܝܢ̈ ܠܡܘܬܗ
ChronEdes XXܝXXX ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܦ̣ܢܐ ܠܟܘܪܣܝܗ ܐܘܪܚܐ
ChronEdes ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܃ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܃
ChronEdes ܐܡܪܢ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܡܫܬܐܠܢܘܬܗ ܕܓܪܝܓܘܪ ܂
ChronMin ܘܗܠܝܢ̈ ܐܢܘܢ ܕܐܡ̣ܠܟܘ̈ ܒܬܪ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܂ ܒܡܩܕܘܢܝܐ̣
ChronMin ܟܗ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝ̣ܬ ܂ ܝܓ
ChronMin ܂ ܫܢܝܢ̣̈ ܂ ܒܬܪ ܫܢܬܐ ܟܒܝܫܬ ܐ̇
ChronMin ܂ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܫܡܥܘܢ [ܪ [ܫ
ChronMin ܣܘܪܝܐ [ܘܐܣܝܐ ]ܡܢ ܒܬܪ ܣ[ܠܘܩ]ܘܣ̣ ܐܢܛܝܘܟܘܣ [ܣ]ܘܛܪ
ChronMin ܒܙܒܢܐ̣ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܐܠܝܥܙܪ ܪܫ ܟܗܢܐ̈
ChronMin ܕܥܡܡܐ̇̈ ܂ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܟܚ
ChronMin X ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܬܦܕ
ChronMin ܕܝܘܢܝܐ̈ ܃ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܐܪܣܛܘܒܘܠܘܣ̣ ܩ̣ܡ
ChronMin ܩܘܙܝܩܘܣ ܃ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܩܕ ܗ̣ܘ ܠܐܒܘܗܝ
ChronMin ܒ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܟܝܢ ܒܛܠܬ ܡܠܟܘܬܐ
ChronMin ܣ̇ܓܝ ܂ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ [ܫܓܘ[ܫܝܐ̣ ܂ ܫܪ̣ܬ
ChronMin ܝܝ ܘܦܣܠܐܘܣ ܘܝܘܣܦ ܒܬܪ ܩܠܝܠ - ܛܡܣܝܣ
ChronMin ܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܣܘܠܩܗ ܕܡܪܢ ܂